اسناد تصویری ششمین گردهمایی سراسری: بهروز خباز – میز گرد مبارزه – جنبش کارگری و میراث دهه شصت