اسناد تصویری ششمین گردهمایی سراسری: ابراهیم علی پور – میز گرد مبارزه – جایگاه مبارزه مسلحانه در گفتمان های مبارزه