پروانه میلانی از فعالین خاورانی و عيسى بيگلو از زندانيان مقاوم زمان شاه دیگر در میان ما نیستند

پروانه ميلانى از فعالين خاورانى درگذشت( با لباس سفيد در عكس)
پروانه ميلانى از فعالين خاورانى درگذشت( با لباس سفيد در عكس)

در هفته گذشته، پروانه میلانی از فعالین خاورانی و عيسى بيگلو از زندانيان مقاوم زمان شاه  در گذشتند.

یادشان گرامی باد

از دفتر شعر „من مردمم“؛ پروانه میلانی:

پروانه ميلانى از فعالين خاورانى درگذشت( با لباس سفيد در عكس)

پروانه ميلانى از فعالين خاورانى درگذشت( با لباس سفيد در عكس)

نه همین ابر که تاریک است.
آنطرف پشت افق های سحر.
پشت آن پنجره کوچک تنهائی یاس.
روی دفترچه نت های بهار.
همه جا حتی،
زیر این چفته تاک.
مرغ خاموشی دلتنگ تر از این ابر،
بغض می ترکاند.
غزل ابر بهاران را،
باران را،
می خواند.

هوشنگ عيسى بيگلو از زندانيان مقاوم زمان شاه و وكيل مبارزان در بيدادگاه هاى حكومت شاه بود و از ياران مصطفى شعاعيان بود.

خبر کوتاه از دست دادن هوشنگ عیسی بیگلو چنین بدست ما رسید

چراغ خانه ى ما خاموش شد
برای ما دشوار است که خبر درگذشت عزیزمان هوشنگ عیسی بیگلو را به اطلاع شما رفقا و دوستانش که در  سخت ترین روزها با کوله باری ازشادی و امید به دیدارتان می آمد برسانیم.

انو، مانوشک، بابک

ضمن اعلام همدردی با خانواده های این عزیزان، امیدواریم در این روزهای سخت ما را در کنار خودشان بدانند.

یاد عزیزشان گرامی باد