سالی پشت سر، سالی پیش رو، شعری از فریده ثابتی

طرح از گفتگوهای زندان
طرح از گفتگوهای زندان
طرح از گفتگوهای زندان

طرح از گفتگوهای زندان

گذر زمان

سالی پشت سر

سالی پیش رو

حرکت چرخ تولید

حرکت باند تسمه

سرعت و سرگیچه

مسابقه ی کار

کار مقدس

برای سرمایه

زمان زنده

زمان مرده

زندگی بخور و نمیر

فشار کار

بر شانه های خسته

ارتش کار

در کارخانه

جاده ی کرج

بافق

ژوهانسبورگ

تویوتا

ایرباس

مدرسه

بیمارستان

آشپزخانه

„گورستان زنان“

ارتش کار

رسمی

پیمانی

موقت

سفید امضا

بی مزد و بیگاری

بردگی نوین

کودکان کار

جویندگان طلا

در کوه آشغال!

کارگران سکس

در خانه های عفاف

رافت اسلامی

چراغ های نئون

در خیابان های شهر

اتاق شیشه ای

یا در قبرستان

ارتش بیکاران

کله ی سحر

دور میدان ها

خریداران برده

وبگرد اشتغال

تا نیمه های شب

مایوس و بی افق

ما

اردوی بیکران کار!

برما چه رفته است

در پهنه ی جهان

این سان

لهیده و تنها

در بیم و ناامیدی

در ترس بی لگام

در سال پشت سر

آیا

در سال پیش رو

ما اردوی بیکران کار

فریاد خواهیم زد

„برخیز ای داغ لعنت خورده

دنیای فقر و بندگی

شوریده خاطر ما را برده

به جنگ مرگ و زندگی

باید از ریشه براندازیم

کهنه جهان جور و بند

از نو نوین جهانی سازیم

هیچ بودگان هرچیز گردند

…“

دسامبر 2014        فریده ثابتی