اخبار کارگری 11 تا 17 بهمن ماه 1393

طرح از گفتگوهای زندان
طرح از گفتگوهای زندان
شاهرخ زمانی

شاهرخ زمانی

پیام و قدر دانی شاهرخ زمانی از ابراز همدردی تشکلها و فعالین

جهت بزرگداشت مرگ خانم زرین نجاتی( مادر شاهرخ)

رفقا و تشکل های کارگری و مردمی :

با تکیه بر آرمان سوسیالیسم و در پیوند با طبقه کارگر با تمامی توان در جهت ایجاد حزب و اتحادیه های سراسری به پیش

رفقا ، دوستان و کارگران

 با تشکر از غمخواری و بر گذاری مراسم خوب بزرگ داشت مرگ مادرم، سلام و درود های گرم و آتشین مرا از زندان جهنمی رجایی شهر بپذیرید.

با تشدید بحران ساختاری نظام سرمایه داری و فروپاشی مناسبات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی آن تضاد و فاصله طبقاتی به اوج خود رسیده و دامنه اعتصابات کارگری و اعتراضات و نارضایتی توده ای هر لحظه افزایش می یابد اما در خلع تشکل های توده ای مستقل و سراسری و احزاب رزمنده سیاسی بعنوان ستاد فرمانده ارتش میلیونی کارگران و تنها وسیله سازماندهی مبارزات طبقاتی در تحقق بر نامه و مطالبات کارگری در مقابله با برنامه وسیاست های ارتجاعی طبقه ، دولت و احزاب سرمایه داری این اعتصابات تکی ، پراکنده ، بی برنامه ، بی هدف نمی توانند در حد سراسری به مقاومت و مبارزات کارگران تبدیل شده و دشمن طبقاتی را وادار به عفب نشینی نمایند .

مخصوصا“ انجرافات درونی جنبش کارگری در اشکال دنباله روی و پرستش جنبش خود به خودی و فرقه گرایی و سکتاریسم در دوری از ارتباط ارگانیک و سازمان گرانه با جنبش مبارزاتی کارگران هر گونه برنامه ریزی عملی و هدف گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در جهت سازمان یابی آگاهانه و مستقل و تقویت همبستگی  سراسری طبقاتی را از طریق فعالیت عملی مشخص در بیرون و داخل کشور روی اجزای سازماندهی یعنی آگاه گران سوسیالیستی، باضافه رهبران عملی، باضافه مبارزات جاری و تشکل های توده ای از میان می برند.یکی از این انحرافات (اکونومیستی) پروسه عملی و ایجادی اشکال مبارزه ، تشکل و سازماندهی را به جریان باد سپرده و دیگری ( فرقه گرایی) با فرض وجود این تشکل ها از ساخته شدن آنها دوری می کند.در حالی که نظام سرمایه داری چه در شکل فاشیستی آن و چه در شکل دمکراتیک آن با نابودی هستی زندگی بشریت ادامه زندگی کارگران و ستم دیدگان را حتی در عرصه های درمان ، تحصیل ،مسکن و امنیت شغلی منوط به حاکمیت شورای سوسیالیستی کارگران در سرنوشت اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی آن نموده است و تمامی توهمات رفرمیستی، سوسیال دمکراتیک ، اپورتونیستی در مقابله با انقلاب و حاکمیت کارگری دود هوا شده و بهترین بستر فعالیت سوسیالیستی را مهیا  نموده است.برای غلبه بر پراکندگی و بحران هویت سیاسی و طبقاتی کارگران موارد زیر را باید به دقت مورد توجه قرار داد:

1- در رسیدن به منافع مشترک ، منافع کل جنبش در تقویت آگاهی طبقاتی صف مستقل کارگران ایران در سازماندهی کلی اشکال مبارزه طبقاتی در اشکال سیاسی، اقتصادی و فکری  در مقابل حاکمیت طبقه ، دولت و احزاب سرمایه داری نمی توان این روند مبارزاتی را از لحاظ نوع تشکل ، مبارزه و سازماندهی از هم جدا کرده یا بین آنها دیوار چین کشید مخصوصا“ اینکه به علت وجود بحران انقلابی که کوچکترین شکل اعتراض و مبارزه روی چهار چوب سیاسی نظام متمرکز شده و طبقه سرمایه داری در ترس از نابودی انقلابی، شمشیر را از رو بسته و با سیاست بکش تا زنده بمانی حرکت می کند، بنابراین مرز مبارزه برای فروش بهتر نیروی کار در شرایط بردگی سرمایه داری و نبرد برای تعین سرنوشت اقتصادی، اجتماعی از بین رفته است و مبارزه برای نان و آزادی در هم تنیده شده است مبارزه برای نان ، مسکن ، تحصیل ، درمان و حق حیات با سوسیالیسم گره خورده است،به همین دلیل مثلا“ به من فعال سندیکای در چهار چوب قوانین موجود 11 سال و نیم زندان دادند

2- در چنین شرایطی با علم به تاوان سنگین فعالیت کارگری فقر و گرسنگی تدریجی نظام سرمایه داری ، پراکندگی ،رقابت درونی، نا آگاهی کارگران و تسلط همه جانبه سرمایه داری ، به دوستان سینه چاک پرستش حرکت های خود جوش و دنباله روان آن که بی برنامه گی ، نظاره گری ، پاسیفیزم را با شعار اینکه توده ها تشکل خود را خواهند ساخت باید گفت این دوستان با نفی اولا“ تجارب ایجاد و فعالیت تشکل های توده ای در شرایط خفقان و فاشیستی، ثانیا“ جدایی مصنوعی اشکال تشکل و مبارزه و سازماندهی مبارزات طبقاتی آن با نفی پروسه آگاهی طبقاتی و ایدولوگ های پرولتری که به کلام زیبای مانیفست به درک تاریخی – نظری نجات کل جامعه رسیده اند، مانند مارکس ، گرامشی، ببل ، کارل لبکنخت ، روزا، … عملا“ به مانع شکل گیری و ایجاد تشکل های مستقل کارگری تبدیل شده، و میدان را به جریانات سرمایه ساخته در فریب و انحراف جنبش کارگری می دهند، این دوستان از یاد نبرند که سرمایه داری جهانی و داخلی بر خلاف ساده لوحی و توهم آنها در واگذاری میدان به آنها برنامه و طرح های از پیش تعین شده آماده برای تشکل های توده ای دارند.

3- در کنار این مفسران و نظاره گران و دنباله روان حوادث آن روی سکه رفقای هستند که آگاهی و تجربه از مبارزه ، تشکل و سازماندهی را نه ابزار سازماندهی مبارزه طبقاتی در راستای رسیدن به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت کارگران در محیط های کار زندگی آنها بلکه چیزی قائم به ذات در وجود نحله های خود تفسیر می کنند بنا براین خواسته و نا خواسته تاثیری در روند اعتلای مبارزات، همبستگی طبقاتی کارگران ندارند.

4- با تاسف زیاد چندیست برخی از تشکل های کارگری و مردمی علی رغم گسترش اعتصابات و به میدان آمدن هزاران نفری توده ها و بدنه اجتماعی این تشکل ها برای حفظ امنیت به اصطلاح نمایندگان مردمی در نرفتن به زندان از وظیفه اصلی سازماندهی ، ارتقاء و سراسری کردن مبارزات روز و ارتباط زنده با بدنه اجتماعی خود غافل شده وبا عرض پوزش به نوعی ترمز دستی طبقه و دولت سرمایه داری در کاستن از دامنه و گسترش مبارزه تبدیل شده اند، سربازان گمنام غارتگران و مولتی میلیادرهای حاکم با علم به این وضع با دادن حبس های تعلیقی و تهدید به زندان این تشکلها را وادار به تمکین و صرفا“ نظاره گری می کنند.من به این دوستان پیشنهاد می کنم برای حفظ شرف و حرمت خود در نظر آیندگان و دوری از خیانت یا به میدان واقعی مبارزه آمده و تاوان مبارزه را به جان بخرند ویا محترمانه استفاء داده و خیال نکنند این تشکلها ارثیه پدریشان می باشد و میدان را به نیروهای مبارز و تازه نفس بدهند

5- تمامی فعالین کارگری باید به دور از انحرافات موجود و انتقادات صادقانه از اشتباهات و انحرافات خود در جواب به نیازهای کنونی مبارزه طبقاتی وحدت خود را در تمام سطوح موقت، جبههای و حزبی در اتصال زنده با مبارزاتی کارگران تقویت و گسترش دهند

اول : جبهه متحد کارگری از تمام بخشای کارگری برای ایجاد اتحادیه های سراسری برای همبستگی سراسری مبارزات کارگران در مقابله با تهاجم طبقه و دولت سرمایه داری به هستی زندگی کارگران از طریق وحدت کمیته و سندیکاهای موجود صنفی بر محور خواسته های مانند

1- افزایش دستمزدها متناسب با تورم

2- اشتغال دائم

3- حق اعتصاب ، حق تشکل

4- حق بستن قرار دادهای دسته جمعی

و دیگر خواسته ها مخصوصا“

5- تدوین و ارایه قانون کار مترقی و متضمن این خواسته ها توسط نمایندگان واقعی کارگران.

لازم به ذکر است ایجاد شورای موسس فدراسیون مرکب از فعالین و تشکل های صنفی موجود جهت برنامه ریزی ، هدف گذاری و عملیاتی کردن این پروسه دارای اهمیت حیاتی می باشد

دوم : تقویت وحدت سیاسی در ارتباط ارگانیک با بدنه و جنبش آگاه گرانه سوسیالیستی می باشد مخصوصا“ تقویت بدنه و اتصال کارگری احزاب موجود

سوم : ایجاد جبهه متحد سوسیالیستی کارگری بر اساس برنامه حداقلی و حداکثری جنبش کارگری

چهارم : ایجاد جبهه موقت کمیته های مشترک سازمانده مانند اول ماه مه ، امنیت شغلی جهت پیوند و سازماندهی ارتش بیکاران با شاغلین ، کمیته مبارزه برای حق تشکل ، اعتصاب و غیره

دوستان و رفقا جنبش کارگری سوسیالیستی ایران با بیش از یک قرن مبارزه و تجربه در عرصه ایجاد تشکل های توده ای و احزاب قوی سیاسی و همچنین سازماندهی اعتصابات سیاسی ، اقتصادی سراسری و از همه مهمتر تجربه بیش از 160 شورای کنترل کارگری در انقلاب 57 به عنوان نطفه حاکمیت شورای دمکراتیک کارگران بر سرنوشت اقتصادی ، اجتماعی خود و اکنون نیز با رو شدن ماهیت سیاست های دولت و احزاب سرمایه داری، طبقه کارگر با بیش از 50 میلیون خانوار به عنوان نیروی اصلی تولید و تغییر انقلابی با بیشترین و گسترده ترین اعتصابات، نیروی اساسی تغییر و تحول اجتماعی و نوید بخش آینده سعادتبار و رهایی مردم است.

با تمام نیرو در جهت ایجاد تشکل های مستقل سراسری کارگری از جمله اتحادیه های سراسری به مثابه تنها وسیله و ابزار هدایت کل اشکال مبارزه طبقاتی در جهت رهایی از ستم و نا برابری فعالیت خود را صد چندان کرده و نگذاری جنبش مبارزاتی کارگران مانند سال 57 آلت دست و زمینه ساز قدرت گیری و حاکمیت جناح ها و اکیپ های دیگر سرمایه داری گردد.

شاهرخ زمانی

زندان رجایی شهر

13/11/1393

***

صبح امروز رخ داد:

کشته شدن دست کم پنج کارگر در عسلویه

1393-11-16

«این حادثه زمانی رخ داد که راننده سرویس کارگران به دلیل نقص فنی سیستم ترمز نتوانست سرعت رو به افزایش خودرو را در سراشیبی جاده بندر سیراف مهار کند و در نتیجه از قسمت جلو اتوبوس با قسمت عقب یک دستگاه کمپرسی تصادف کرد.»

صبح امروز بر اثر سانحه رانندگی در بندر سیراف (طاهری) واقع در منطقه ویژه عسلویه، پنج نفر از کارگران شاغل در فاز ۱۲ عسلویه کشته شدند. این حادثه در حالی اتفاق افتاده که ایلنا پیش از این بارها نسبت به خطر بکارگیری اتوبوس های فرسوده برای حمل و نقل کارگران این منطقه هشدار داده بود.

منابع خبری ایلنا در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه گزارش داده اند این حادثه حوالی ساعت ۶ صبح امروز برای کارگرانی اتفاق افتاده است که طبق برنامه کاری روزانه از فاصله حدودا چهار کیلومتری محل اقامت شان عازم محل کار بودند.

بنا بر این گزارش، کارگران حادثه دیده از نیروهای متخصص و ماهری بوده‌اند که به واسطه شرکت پیمانکاری «درریز» در پروژه‌هایی که کارفرمای اصلی آن شرکت «پتروپارس» است مشغول فعالیت بودند.

براساس اطلاعات بدست آمده این حادثه زمانی رخ داد که راننده سرویس کارگران به دلیل نقص فنی سیستم ترمز نتوانست سرعت رو به افزایش خودرو را در سراشیبی جاده بندر سیراف مهار کند و در نتیجه از قسمت جلو اتوبوس با قسمت عقب یک دستگاه کمپرسی تصادف کرد.

از قرار معلوم شدت تصادف صبح امروز سرویس حامل کارگران فاز ۱۲ به حدی بود که به غیر از راننده تمامی سرنشینان ردیف جلویی سرویس کارگران (حدود پنج نفر) جان خود را از دست داده‌اند و دست کم حدود پنج نفر دیگر از سرنشینان این اتوبوس براثر آسیب‌ ناشی از این تصادف به بیمارستان امام خمینی کنگان منتقل شده‌اند.

به گفته منابع خبری ایلنا، اتوبوسی که در جریان حادثه امروز از آن برای جابجایی کارگران استفاده شده است مدل فرسوده «بنز ۳۰۷» بوده است که در لحظه تصادف دست کم ۳۰ نفر کارگر بصورت ایستاده و نشسته در آن حضور داشتند.

کارگران عسلویه پیش از این نیز نسبت به حادثه خیز بودن تردد اتوبوس‌های فرسوده‌ای که به عنوان سرویس جابجایی کارگران در جاده‌های منطقه ویژه عسلویه تردد می‌کنند هشدار داده بودند.

گزارش خبری؛

شمار کشته‌شدگان تصادف اتوبوس کارگران در عسلویه به ۶ نفر رسید/ گزارش تصویری از دقایق اولیه حادثه

1393-11-16

منابع خبری ایلنا اسامی کشته‌شدگان حادثه صبح امروز را «ابوالقاسم جعفرپور»، «رحیم‌الله کاکاوند»، «حسین قطامی‌پناه»، «اکبر آرامش»، «مهدی باقری» و «تیمور حسین پور» گزارش کرده‌اند.

در حالی که ایلنا ساعتی قبل از کشته شدن دست کم پنج کارگر در حادثه تصادف اتوبوس حامل کارگران فاز 12 عسلویه در بندر سیراف (طاهری) خبر داده بود، آخرین گزارش‌‌ها از کشته شدن 6 نفر و مصدومیت جدی 6 کارگر دیگر حکایت دارند که احتمال مرگ یکی از این مصدومان می‌رود.

منابع خبری ایلنا اسامی کشته‌شدگان حادثه صبح امروز را «ابوالقاسم جعفرپور»، «رحیم‌الله کاکاوند»، «حسین قطامی‌پناه»، «اکبر آرامش»، «مهدی باقری» و «تیمور حسین پور» گزارش کرده‌اند.

بنا بر گزارش خبرنگار ایلنا، ساعت ۵ و ۴۰ دقیقه صبح امروز یک دستگاه اتوبوس فرسوده «بنز ۳۰۷» حامل ۳۵ تن از کارگران شرکت پیمانکاری درریز (پیمانکار ساخت پالایشگاه) در محور بندر سیراف (طاهری) با یک دستگاه کامیون متوقف شده در کنار جاده برخورد کرد.

بر اساس این گزارش، در این حادثه ۵ کارگر در دم کشته شدند و ۲۲ نفر دیگر نیز مصدوم و راهی بیمارستان امام خمینی کنگان شدند که گزارش های تکمیلی از کشته شدن ششمین کارگر در جریان عملیات نجات حکایت دارد.

این حادثه زمانی رخ داد که راننده سرویس کارگران به دلیل نقص فنی سیستم ترمز نتوانست سرعت رو به افزایش خودرو را در سراشیبی جاده بندر سیراف مهار کند و در نتیجه از قسمت جلو اتوبوس با قسمت عقب یک دستگاه کامیون حامل سنگ‌های معدنی تصادف کرد.

به گفته یکی از شاهدان حادثه، کامیون حامل سنگ‌های معدنی در کنار جاده متوقف بود و اتوبوس حامل کارگران در تاریک – روشن حوالی پنج صبح، به دلیل فرسودگی و نداشتن چراغ با این کامیون برخورد کرده است.

همچنین یکی از ماموران گروهای امداد و نجات حاضر در محل حادثه در خصوص جزئیات بیشتر این حادثه به ایلنا گفت: در برخورد اولیه اتوبوس با کامیون، سنگهای عظیم معدنی که در قسمت بار کامیون قرار داشتند به داخل اتوبوس پرتاب شدند و 5 نفر از کارگرانی که در ردیف‌های جلوی اتوبوس نشسته بودند و سه نفر از کارگران در بین صندلی ها محبوس شده بودند که با برش بخش از اتوبوس توسط همکارانمان در آتش نشانی، بیرون کشیده شدند.

به اعتقاد یکی از کارگران شاهد حادثه، اگر امکانات روشنایی جاده مهیا بود شاید امروز این حادثه اساسا اتفاق نمی‌افتاد.

گفتنی است، کارگران عسلویه پیش از این نیز نسبت به حادثه خیز بودن تردد اتوبوس‌های فرسوده‌ای که به عنوان سرویس جابجایی کارگران در جاده‌های منطقه ویژه عسلویه تردد می‌کنند هشدار داده بودند.

گزارش خبری/

کارگران «کاشی ارچین» برای جلوگیری از خروج تولیدات، به مرخصی تشویقی نمی‌روند

1393-11-15

«درحال حاضر هم که کارگاه تعطیل است به کارگران مرخصی تشویقی داده‌اند تا اگر نمی‌خواهند کارکنند این مدت را استراحت کنند. تنها دلیل این کار این است که بتوانند کاشی‌ها را از کارخانه خارج کنند. این مسئله باعث شده کارگران در برابر این تشویق‌های تحمیلی مقاومت کنند و از کارخانه خارج نشوند تا آقایان نتوانند کاشی‌هایی که حاصل دسترنج کارگران است از کارخانه خارج کنند.»

۴۰۰ کارگر کارخانه «کاشی ارچین» در میبد یزد، نزدیک به دو ماه حقوق و بیش از ۸ ماه بیمه و پاداش و عیدی طلبکارند. این کارگران طی دو هفته گذشته اعتصاب کرده بودند.

این کارگران به ایلنا گفته‌اند، از اردیبهشت ماه سال جاری حق بیمه‌ای از سوی شرکت برای کارگران به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است و تنها از سوی شرکت، مبلغ کمی به تامین اجتماعی جهت تمدید دفترچه‌های بیمهٔ کارگران پرداخت شده که آن هم به صورت کامل هزینه‌های درمان را پوشش نمی‌دهد.

همچنین گفته می‌شود، برخی از کارگران قدیمی این شرکت هم که در ماههای گذشته بازنشسته شده‌اند به دلیل عدم واریز حق بیمه با مشکل مواجه شده‌اند و هنوز تکلیف بازنشستگی آنها مشخص نیست.

دلایل اعتصاب کارگران

گفته می‌شود کارخانهٔ کاشی ارچین میبد از دو هفتهٔ پیش تا کنون به دلیل اعتصاب کارگران در تعطیلی به سر می‌برد. یکی از کارگران در این باره به ایلنا گفت: دلیل اصلی اعتراض و اعتصاب صنفی کارگران در حال حاضر این است که تکلیفشان مشخص شود. در یک سال گذشته به دلیل عدم تامین مواد اولیه توسط شرکت بعضی اوقات کارگاه در دوشیفت تعطیل می‌شد و این مسئله باعث بلاتکلیفی کارگران شده بود به نحوی که به دلیل اوضاع نابسامان شرکت تعدادی از کارگران طی ماههای گذشته کار در این کارخانه را‌‌ رها کرده‌اند و در جستجوی کار دیگری هستند.

این کارگر همچنین به عدم تمدید به موقع دفترچه‌های بیمهٔ کارگران اشاره کرد و گفت: در طی این مدت به دلیل بدهی که شرکت به سازمان تامین اجتماعی دارد آنطور که شنیده‌ایم مبلغ آن به ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد، دفترچه‌های بیمه هم با مشکل مواجه بوده است و این مسئله مشکلات بسیاری را برای این کارگران ایجاد کرده است به نحوی که تمام هزینه‌های درمانشان را در چند ماههٔ اخیر به صورت آزاد حساب کرده‌اند.

این کارگر در ارتباط با سایر مشکلاتی که برای کارگران کاشی ارچین به وجود آمده گفت: شرکت از صندوقی که مختص کارگران بود و از طریق بانک مهر به کارگران وام تعلق می‌گرفت برداشت‌هایی را انجام داده تا اقساط ۶ تا ۷ ماههٔ کارگران را به بانک پرداخت کند اما عملا هیچ مبلغی به بانک بابت اقساط معوقه پرداخت نشده در حالیکه مبلغ اقساط این صندوق هر ماه از حقوق کارگران کسر می‌شده است. وی همچنین از خالی شدن صندوق کارگران خبر داد و گفت: مبالغی که از حقوق کارگران بابت اقساط این وام‌ها کسر می‌شد هم از صندوق برداشته شده است. به گفتهٔ کارگران حداقل رقم موجود برای هر کارگر در صندوق ۲ تا ۳ میلیون تومان بوده است.

یکی دیگر از کارگران کاشی ارچین در ارتباط با قطع مزایای شغلی در یک ساله گذشته گفت: در یک ساله گذشته بن کارگری و شیر روزانه هم به کارگران داده نشده است. یعنی حداقل مزایایی که مربوط به کارگر بود از او دریغ شده است.

سهامداران بابت خرید کاشی پول نمی‌دهند

کارگران معتقدند در چند ماههٔ گذشته علی رغم تولید نسبتا بالا موجودی شرکت مطلوب نبوده و این امر ناشی از این است که سهامداران اصلی خود خریدار محصولا شرکت شده‌اند و اساسا آورده‌ای را وارد شرکت نمی‌کند. به گفتهٔ کارگران علی رغم اینکه بارگیری محصولات انجام می‌شود و کاشی‌ها از شرکت خارج می‌شوند اما نقدینگی به شرکت وارد نشده است.

یکی از کارگران مشکلات به وجود آمده را ناشی از شیوهٔ مدیریت شرکت می‌داند و معتقد است، از وقتی مدیران و سهامداران اصلی خودشان خریدار محصولا ت شده‌اند هیچ درآمدی عاید شرکت نمی‌شود در نتیجه کارخانه با کمبود نقدینگی برای پرداخت به کارگران مواجه شده است.

یکی از کارگران در توضیح این مورد گفت: وقتی مدیریت یا رئیس هیئت مدیره خودش کاشی فروش شود و هیچ درآمدی را در پی فروش کاشی‌ها به شرکت تزریق نکند، اگر همهٔ سهامداران اصلی این کار را انجام دهند، به تدریج کارخانه با کمبود نقدینگی مواجه می‌شود.

به گفته این کارگر، در طول ماهای گذشته علی رغم اعتراضاتی که کارگران نسبت به وضعیت کارخانه داشته‌اند و وعده‌هایی که داده شده عملا وضعیت شرکت هیچ تغییری نکرده است. وی ادامه داد در طی این مدت به دلیل تعویق‌های پیاپی در پرداخت حقوق و مطالبات کارگران، آن‌ها بار‌ها نسبت به شرایط معترض شده‌اند اما هربار با وعده‌هایی تلاش کرده‌اند تا کارگران را نسبت به بهبود شرایط امیدوار کنند. کارگران حسن نیتشان را به شرکت نشان داده‌اند. آن‌ها دلسوز کارخانه هستند و اکثرا بومی هستند و تمام تلاششان را می‌کنند تا حتی یک پیچ و مهره از دستگاههای کارخانه کسر نشود تا حقوق کارگری که بابت تولید کاشی بیشترین سختی را تحمل می‌کند مورد اجحاف قرار نگیرد.

این کارگر در ارتباط با شرایط فعلی کارخانه در زمان اعتصاب کارگران گفت: درحال حاضر هم که کارگاه تعطیل است به کارگران مرخصی تشویقی داده‌اند تا اگر نمی‌خواهند کارکنند این مدت را استراحت کنند. تنها دلیل این کار این است که بتوانند کاشی‌ها را از کارخانه خارج کنند. این مسئله باعث شده کارگران در برابر این تشویق‌های تحمیلی مقاومت کنند و از کارخانه خارج نشوند تا آقایان نتوانند کاشی‌هایی که حاصل دسترنج کارگران است از کارخانه خارج کنند. موجودیت کارخانه در همین کاشی‌ها نهفته است و کارگران در شرکت مانده‌اند تا نگذارند بارگیری انجام شود.

گارگران می‌گویند، قرار است روز جمعه مجمعی با حضور سهامداران و مدیران برگزار شود تا نسبت به وضعیت کارخانه و کارگران تصمیم گیری‌هایی صورت بگیرد. به گفتهٔ آن‌ها به دلیل جوی که در شرکت حاکم است مدیران چندان توجهی به نماینده کارگران که می‌تواند صدای کارگران را به گوش آن‌ها برساند نمی‌کنند.

شرکت کاشی ارچین میبد در سال ۱۳۸۰ تاسیس شده و در حال حاضر نزدیک به ۴۰۰ کارگر رسمی و قراردادی در آن مشغول به کارند. این کارخانه در زمینی به مساحت ۱۳ هکتار و در کیلومتر ۶ جاده میبد به یزد احداث گردیده است.

تجمع هر روزه کارگران قند ورامین/ کارگران به دلایل تعطیلی کارخانه مشکوک‌اند

1393-11-15

«بعد از اعلام تعطیلی کارخانه قند ورامین از سوی کارفرما، کارگران برای مشخص شدن وضعیت شغلی‌شان تقریبا هر روز در محوطه کارخانه تجمع کرده‌اند.»

کارگران کارخانه تعطیل شده قند ورامین در اعتراض به ادامه یافتن بلاتکلیفی و بی‌توجهی کارفرما نسبت به مطالبات صنفی‌شان، امروز نیز برای چهارمین روز متوالی در هفته جاری در محوطه کارخانه تجمع کردند. کارگران پس از اعلام تعطیلی کارخانه، در طول هفته گذشته نیز روزانه برای اعلام اعتراض در محوطه کارخانه حاضر می‌شدند.

منابع کارگری ایلنا در کارخانه قند ورامین گزارش دادند؛ بعد از اعلام تعطیلی کارخانه قند ورامین از سوی کارفرما، کارگران برای مشخص شدن وضعیت شغلی‌شان تقریبا هر روز در محوطه کارخانه  تجمع کرده‌اند.

به گفته کارگران، یکی از دلایل اجتماع اعتراضی آنان بدقولی کارفرما در عمل به وعده بازگشت به کار آنان است. کارفرما از تاریخ ۲۹ دی ماه کارخانه را تعطیل اعلام کرده و بعد از آن طی چند اطلاعیه‌ که تاریخ‌شان مرتبا را تمدید می‌شده، از ورود کارگران به کارخانه ممانعت کرده است.

کارگران اخراجی قند ورامین می‌گویند در آخرین اطلاعیه کارفرما آمده است که کارخانه از تاریخ ۱۱ تا ۱۳ بهمن ماه تعطیل است و از کارگران خواسته شده بود بعد از این تاریخ به کارخانه بازگردند. اما با احتساب دیروز و امروز دو روز از موعد تعهد کارفرما می‌گذرد و همچنان کارگران به کار خود باز نگشته‌‌اند.

کارگران می‌گویند دلیلی که کارفرما برای تعطیلی کارخانه به آنان ذکر کرده «کمبود مواد اولیه تولید (شکر خام)» بوده است، اما کارگران مدعی‌اند در پشت اقداماتی که کارفرما بخاطر آن کارخانه را تعطیل و کارگران را بیکار کرده است هدف دیگری دنبال می‌شود.

کارگران به ایلنا گفته‌اند پیش از تعطیلی قند ورامین، ۱۱۰ کارگر دائمی و ۲۹۰ کارگر قرارداد موقت در این کارخانه با سوابق ۲۰ تا ۲۵ سال مشغول کار بودند که عموما در شرف بازنشستگی‌ قرار داشتند.

به گفته کارگران، کارفرما پس از اعلام اخراج، لیست همه کارگران را برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی کرده است. این در حالیست که یک ماه حقوق کارگران در دی ماه پرداخت نشده و این کارگران مطالبات دیگری همانند بن کارگری و عیدی از کارفرما طلب دارند.

کارگران می‌گویند بیکاری ۴۰۰ کارگر قرارداد موقت و دائمی با چندین سال سابقه کار در آستانه پایان سال، شرایط زندگی را برای خانواده‌هایشان سخت کرده است.

در سومین روز اعتراض صنفی:

درهای کارخانه «لوله و نورد صفا» به روی کارگران اعتصابی بسته شد

1393-11-15

«کارخانه لوله و نورد صفا عصر دیروز پس از آن تعطیل اعلام شد که صد‌ها کارگر اعتصابی به صورت همزمان با حدود ۲۶ راننده کامیونی که به عدم پرداخت به موقع دستمزدشان معترض بودند در محوطه این واحد تولیدی تجمع کردند.»

کارخانه لوله و نورد صفا حوالی عصر دیروز (سه‌شنبه ۱۴ بهمن) در پی ادامه دار شدن اعتراض صنفی بیش از ۱۰۰۰ کارگر این واحد تولیدی تعطیل شد و کارگران اعتصابی که در محل کار تحصن کرده بودند به بیرون از درهای کارخانه هدایت شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارخانه لوله و نورد صفا عصر دیروز پس از آن تعطیل اعلام شد که صد‌ها کارگر اعتصابی به صورت همزمان با حدود ۲۶ راننده کامیونی که به عدم پرداخت به موقع دستمزدشان معترض بودند در محوطه این واحد تولیدی تجمع کردند.

کارگران لوله و نورد صفا از روز یکشنبه (۱۲ بهمن) در اعتراض به خودداری کارفرما از پرداخت قسط دوم طلب‌شان دست از کار کشیده بودند.

بر اساس این گزارش، شورای تامین ساوه ماه گذشته مصوب کرده بود در روزهای ۲۱ دی،  ۱۰ بهمن، ۱۰ اسفند و ۲۵ اسفند مبلغی معادل یک ماه حقوق به کارگران پرداخت شود و روز ۲۸ اسفند نیز عیدی و پاداش کارگران پرداخت شود.

این مصوبه روز ۲۰ دی پس از تجمع کارگران در محوطه کارخانه در اعتراض به تعویق چهار ماه حقوق و بیش از ۱۶ ماه حق بیمه به امضای کارفرما و اعضای شورای تامین رسید.

شورای تامین در عین حال مصوب کرده بود بیش از ۱۶ ماه حق بیمه عقب افتاده کارگران قبل از روز ۲۶ دی پرداخت شود.

اگرچه کارفرما قسط اول مطالبات معوقه کارگران را با یک روز تاخیر در تاریخ ۲۲ دی پرداخت کرد اما حاضر نشد حق بیمه عقب افتاده کارگران را به صورت کامل پرداخت کند و فقط حق بیمه معوقه شهریور و آذر ماه امسال را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرد.

حالا پنج روز از موعد پرداخت قسط دوم مطالبات معوقه کارگران می گذرد اما کارفرما تاکنون پولی به حساب کارگران واریز نکرده است.

گفتنی است تلاش‌ خبرنگار ایلنا برای تماس با کارفرما و مقام‌های دولتی شهرستان ساوه از جمله فرماندار و رئیس اداره کار به منظور کسب اطلاع بیشتر از وضعیت کارخانه لوله و نورد صفا تا لحظه تنظیم این خبر بی‌نتیجه بوده است.

دستمزد کارگران نانوایی‌های لواش سنندج پس از دو سال افزایش پیدا کرد

1393-11-15

«دستمزد کارگران شاغل در نانوایی‌های سنندج سرانجام افزایش پیدا کرد. این افزایش دستمزد در پی توافق انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه و اتحادیه کارفرمایان خباز این شهرستان صورت گرفت.»

دستمزد کارگران شاغل در نانوایی‌های سنندج سرانجام افزایش پیدا کرد. این افزایش دستمزد در پی توافق انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه و اتحادیه کارفرمایان خباز این شهرستان صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دستمزد کارگران شاغل در نانوایی‌های سنندج از سال ۹۱ افزایش پیدا نکرده بود و این کارگران در ماه‌های گذشته در اعترض به ثابت ماندن دستمزدشان بار‌ها مقابل نهادهای دولتی این شهرستان تجمع کرده بودند.

کارگران شاغل در نانوایی‌های سنندج آخرین بار در تاریخ ۴ بهمن مقابل فرمانداری تجمع کرده بودند که فرماندار در پی این تجمع به آن‌ها قول داد موضوع افزایش دستمزدشان را تا دو هفته آینده [قبل از روز ۱۸بهمن] فیصله دهد.

حالا از سنندج خبر می رسد که دستمزد کارگران نانوای این شهرستان در این هفته افزایش پیدا کرده است.

بر اساس توافقی که بین انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه و اتحادیه کارفرمایان خباز این شهرستان منعقد شده است دستمزد کارگران شاطر، خمیر گیر، چونه گیر، وابر و نان درآور به ترتیب ۳۳/۵، ۴۴، ۴۲، ۴۹ و ۴۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

این توافق‌نامه مقرر کرده است بابت هر ۱۲۰ قرص نان، دستمزد کارگر شاطر از ۱۰۵۰ تومان به ۱۴۰۰ تومان، دستمزد کارگر خمیر گیر از ۷۳۰ به ۱۰۵۰، دستمزد کارگر چونه گیر از ۸۱۰ به ۱۱۵۰، دستمزد کارگر وابر از ۷۲۵ به ۱۱۰۰ تومان و دستمزد کارگر نان در آور از ۶۸۵ به ۱۰۵۰ تومان افزایش پیدا کرده است.

لازم به ذکر است که هر نانوایی در طول روز به طور متوسط ۲۳ تخت [هر تخت معادل ۱۲۰ قرص نان] پخت می‌کند.

در همین رابطه، «یدالله صمدی» دبیر انجمن صنفی کارگران خبازی‌های سنندج و حومه به ایلنا گفت: اگر چه دستمزد کارگران نانوا در شهرستان سنندج بالاخره افزایش پیدا کرد اما این کارگران مابه التفاوت دستمزدشان با مزد مصوب شورای عالی کار در سال ۹۲ را طلب کارند.

او در عین حال تاکید کرد: این توافق فقط شامل کارگران شاغل در نانوایی‌‌ لواش‌‌ می‌شود و کارگران شاغل در نانوایی‌‌ سنگگ، بربری و تافتون همچنان از مزد عادلانه محروم‌ خواهند بود.

***

طی شش ماه گذشته؛

طرح از گفتگوهای زندان

طرح از گفتگوهای زندان

نیمی از کارگران قراردادی «نورد نوشهر» اخراج شدند

1393-11-14

«کارخانه نورد نوشهر که در زمینه تولید انواع میلگرد در غرب مازندران فعالیت دارد پیش از این حدود ۱۰۰ کارگر داشت که کارفرما در طول شش ماه گذشته ۵۰ نفرشان را بعد از اتمام قرار داد کاراخراج کرده است.»

دست کم ۵۰ کارگر قراردادی کارخانه «نورد نوشهر» در شش ماه گذشته به دلیل کاهش تولید به مرور اخراج شدند.

«نصراله دریابیگی» دبیرخانه کارگر مازندران با اعلام این خبر به ایلنا گفت: کارخانه نورد نوشهر که در زمینه تولید انواع میلگرد در غرب مازندران فعالیت دارد پیش از این حدود ۱۰۰ کارگر داشت که کارفرما در طول شش ماه گذشته ۵۰ نفرشان را بعد از اتمام قرار داد کاراخراج کرده است.

او گفت: این واحد صنعتی با استفاده از تسهیلات ویژه در زمان دولت سازندگی در بهترین نقطه شهر نوشهر برای ایجاد اشتغال مولد تاسیس و به بخش خصوصی واگذار شد اما پس از گذشت حدود ۲۰ سال از زمان آغاز بکار این کارخانه هنوز کارگران به دلیل موقت بودن قرارداد کارشان امنیت شغلی ندارند و به راحتی از سوی کارفرما اخراج می‌شوند.

به گفته دبیر خانه کارگر مازندران، سرمایه گذار فعلی این کارخانه بنا دارد به مرور با اخراج کارگران، این واحد بزرگ صنعتی را تعطیل کند.

دریابیگی توضیح داد: نیت دیگر کارفرما از تعطیلی کارخانه نورد نوشهر تبدیل این واحد صنعتی به انواع واحد‌های مسکونی و تجاری است، چرا که این سرمایه گذار به راحتی می‌تواند با توجه به موقعیت زمین‌های کارخانه اقدام به ساخت و ساز واحد‌های مسکونی و تجاری کند و از این راه سود‌های کلانی به جیب بزند.

این منبع خبری در مورد معوقات حقوقی کارگران قراردادی نورد نوشهر گفت: کارگران قرار دادی این کارخانه که ۵۰ نفرشان نیز اخراج شده‌اند حدود سه ماه از کارفرما مطالبات بیمه‌ای دارند. همچنین به گفته کارگران کارفرما هرماه حقوق آنان را با تاخیر پرداخت می‌کرده و کارگران عیدی و پاداش سال گذشته را دریافت نکرده‌اند.

به گفته دریابیگی، در گذشته دلیل عمده مشکلات مالی کارخانه‌ها همانند نورد نوشهر، دریافت نشدن طلب‌های این کارخانه از خریداران و در نتیجه افزایش بدهی‌های بانکی کارخانه بود اما امروزه بی‌تجربه بودن مدیران بخش خصوصی و عدم نظارت مسئولان بر عملکرد این سرمایه داران، عامل شکست کارخانه شده است.

این فعال کارگری در خاتمه اظهار داشت: با وجود همه مشکلاتی که در چند ماه گذشته کارگران این کارخانه متحمل شده‌اند از مسئولان استانی و شهرستانی می‌خواهیم برای تداوم تولید و اشتغال کارگران نورد نوشهر همه تلاش خود را به کار گیرند.

کارگران تابع قانون کار در مناطق آزاد مرجع رسیدگی به اختلافات روابط کار ندارند

1393-11-14

کارگرانی که تحت مقررات قانون کار در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی کار می‌کنند از نبود هیات‌های تشخیص و حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات روابط کار خبر می‌دهند.»

کارگرانی که تحت مقررات قانون کار در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی کار می‌کنند از نبود هیات‌های تشخیص و حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات روابط کار خبر می‌دهند.

منابع خبری ایلنا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌گویند در حال حاضر به دلیل متفاوت بودن مقررات استخدامی این مناطق، به تمامی اختلافات احتمالی روابط کار از طریق شرایط ویژه حاکم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رسیدگی می‌شود.

این کارگران با یادآوری اینکه در مقررات استخدامی نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هیچ اثری از جنبه‌های حمایتی قانون کار وجود ندارد، می‌‌گویند مشکل‌شان این است که با این مقررات هیچگاه خواسته‌های قانونی صنفی آن‌ها محقق نمی‌شود و کارفرما می‌تواند حتی برخلاف نظر مرجع حل اختلاف آن‌ها را اخراج کند.

در این باره «قربانعلی درویشی» یک فعال حقوق صنفی کارگران در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، با تایید این موضوع می‌گوید: این مشکل بیشتر در مناطقی شایع است که در یک دهه گذشته با مصوبه هیات دولت مشمول مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شده‌اند، در واقع قرارداد کار این گروه از کارگران براساس قانون کار تنظیم شده است و نمی‌توان درچارچوب مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به آن‌ها رسیدگی کرد.

وی افزود: مطابق قانون کار هرگونه اختلاف احتمالی کارگر و کارفرما باید طبق ترتیباتی که در فصل نهم قانون کار پیش بینی شده است مورد رسیدگی قرار بگیرد.

وی بایادآوری اینکه به موجب این مقررات رسیدگی به هرگونه اختلاف کارگر و کارفرما برعهده هیات‌های 3 نفره تشخیص و 9 نفره حل اختلاف است که در ادارات کار هر منطقه تشکیل می‌شود افزود: اعضای هیات‌های مذکور که با ترکیبی برابر از سوی دولت، گروه کارگری و کارفرمایی انتخاب شده‌اند موظف‌اند تا در حضور طرفین اختلاف و بر اساس مستندات موجود در مورد محکومیت شخص خاطی تصمیم گیری کنند.

وی ادامه داد: از آنجا که در مقررات استخدامی کارگران مناطق ویژه و و آزاد اقتصادی چنین شرایطی برای رسیدگی به اختلافات روابط کار پیش بینی نشده است، کارگرانی که مطابق مقررات قانون کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کار می‌کنند نگران‌اند که در صورت بروز اختلاف حقوق آن‌ها پایمال شود.

درویشی افزود: بطور مشخص در فصل «مراجع حل اختلاف» در «مقرارت اشتغال مناطق آزاد تجاری و اقتصادی» تنها یک مرجع برای رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما وجود دارد که تازه در آن مرجع نیز هیچ اثری از سه جانبه گرایی وجود ندارد، معمولا در کارگاه‌های این مناطق نهاد صنفی کارگری نیست که بتواند در مواقع بروز اختلاف پادرمیانی کند، برای همین کارگر و کارفرما یا باید شخصا سازش کنند و یا یکی از آن دو شکایتی را در هیات‌ حل اختلاف مطرح کند.

نماینده فراکسیون کارگری مجلس در منطقه ویژه ماهدشت ادامه داد: حتی در صورتی که پای این اختلاف به هیات‌ حل اختلاف سازمان مناطق آزاد باز شود هم باز برای کارگر شانسی وجود ندارد؛ از یکسو در این هیات‌ها هیچ سه جانبه گرایی نیست و تنها نماینده سازمان در مقام رئیس هیات در مورد محق بودن یا نبودن کارگر تصمیم گیری می‌کند و تازه چنانچه این هیات نیز رای خود را به نفع کارگر صادر کند باز هم کافرما می‌تواند به استناد همین مقررات با کارگر تسویه حساب کرده و او را اخراج کند.

درویشی افزود: واقعیت این است که مقررات کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هیچ حمایتی از کارگر نمی‌کنند اما در مقابل کارگرانی که به دلیل آنکه قرارداد کارشان تابع قانون کار است حق دارند که در صورت بروز اختلاف از طریق مراجع تشخیص و حل اختلافی که در قانون کار پیش بینی شده است خواسته‌ صنفی خود را پیگیری کنند.

در بندر عباس:

چهار کارگر ساختمانی بر اثر سقوط بالابر کشته شدند

1393-11-14

«این حادثه زمانی اتفاق افتاد که ۵ کارگر به دلیل نقص فنی دستگاه بالابر از طبقه ۸ یک ساختمان نیمه کاره واقع در شهرک آزادگان بندر عباس سقوط کردند.»

بر اثر سقوط دستگاه بالابر از طبقه هشتم یک ساختمان نیمه کاره در بندر عباس ۴ کارگر ساختمانی کشته شدند.

به گزارش ایلنا، این حادثه زمانی اتفاق افتاد که ۵ کارگر به دلیل نقص فنی دستگاه بالابر از طبقه ۸ یک ساختمان نیمه کاره واقع در شهرک آزادگان بندر عباس سقوط کردند.

گفتنی است، نیروهای امدادی مستقر در محل حادثه گزارش داده‌اند که ۴ نفر ازاین کارگران دردم جان باخته‌اند ویکی کارگران به دلیل شدت جراحات به بیمارستان انتقال داده شده است.

سقوط مرگبار کارگر جوشکار در یوسف آباد تهران

1393-11-14

«کارگری در حین اسکلت بندی ساختمانی مسکونی در منطقه یوسف آباد تهران به علت رعایت نکردن اصول ایمنی و نبستن کمربند ایمنی از طبقه سوم ساختمانی به طبقه منفی یک سقوط کرد.»

یک کارگر جوشکار پس از سقوط از طبقه سوم ساختمانی در تهران، جان باخت.

بر اساس گزارش دریافتی ایلنا، روز گذشته کارگری در حین اسکلت بندی ساختمانی مسکونی در منطقه یوسف آباد تهران به علت رعایت نکردن اصول ایمنی و نبستن کمربند ایمنی از طبقه سوم ساختمانی به طبقه منفی یک سقوط کرد که متاسفانه مرگ وی توسط نیروهای اداد ونجات تایید شد.

صبح امروز اتفاق افتاد:

پایان مشروط اعتصاب یک هفته‌ای کارگران «تکاب نیرو»

1393-11-14 صبح امروز اعتصاب کارگران «تکاب نیرو» پس از یک هفته توقف کار و تحصن در نمازخانه این واحد خدماتی بصورت مشروط خاتمه یافت./ پنج نفر از کارگران به نمایندگی از ۶۰ کارگر تکاب نیرو برای مذاکره با مدیریت برق منطقه‌ای تهران انتخاب شدند.»

صبح امروز اعتصاب کارگران «تکاب نیرو» پس از یک هفته توقف کار و تحصن در نمازخانه این واحد خدماتی بصورت مشروط خاتمه یافت.

منابع خبری ایلنا در انبار مرکزی شرکت برق تهران (تکاب نیرو) با اعلام این خبر افزودند: ۶۰ کارگر تکاب نیرو که در اقدامی هماهنگ در این اعتراض صنفی شرکت کرده بودند روز گذشته تصمیم به پایان اعتصاب گرفته‌اند.

براساس تصمیم کارگران تکاب نیرو، همزمان با خاتمه اعتصاب و بازگشت به کار کارگران این واحد خدماتی، پنج نفر از آن‌ها به عنوان نماینده برای مذاکره با مدیریت برق منطقه‌ای تهران تشکیل جلسه خواهند داد.

تکاب نیرو یکی از واحدهای زیر مجموعه شرکت منطقه‌ای برق تهران است که به گفته کارگران در واقع حکم انبار مرکزی این شرکت را دارد.

کارگران تکاب نیرو مدعی‌اند که شرکت برق منطقه‌ای تهران بابت مزایای دو سال پادش کار و یک سال سختی کار به هر یک از آن‌ها در حدود سه میلیون تومان بدهکار است.

این کارگران از روز هفتم بهمن (سه‌شنبه هفته گذشته) تا روز سیزدهم بهمن (روز گذشته) در اقدامی اعتراضی از انجام فعالیت روزانه خود که به ثبت ورود و خروج موجودی انبارهای شرکت برق تهران مربوط می‌شود خوداری کردند اما برای جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی درب‌های انبارهای این شرکت را بسته بودند.

ظاهرا این اعتراض صنفی با استناد به ماده ۱۴۲ قانون کار انجام گرفته بود که صراحت دارد: «در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای‌ انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیأت تشخیص موظف است بر‌اساس در خواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعاً مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید».

کارگران تکاب نیرو مدعی‌اند از زمانی که این شرکت در نیمه‌های دهه ۷۰ فعالیت مستقل خود را آغاز کرده است مطالبات مزدی آن‌ها با مشکلاتی پرداخت شده است.

 

با تعطیلی «استیل گداز سینا» ۳۶ کارگر در همدان بیکار شدند

1393-11-14

شرکت استیل گداز سینا بهمن ماه سال جاری به بهانه کاهش تولید و بازاریابی این واحد تولیدی را تعطیل و 36 کارگر آن را در ایام پایانی سال با معضل بیکاری روبه رو کرده است.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار همدان از تعطیلی شرکت «استیل گداز سینا» و بیکاری ۳۶ کارگر این واحد تولیدی خبر داد.

«احمد معبودی» در این باره به ایلنا گفت: شرکت استیل گداز سینا در چند روز گذشته به بهانه کاهش تولید و بازاریابی تعطیل شد و ۳۶ کارگر آن را در ایام پایانی سال بیکار شدند.

این فعال کارگری با بیان اینکه پردخت حقوق کارگران این شرکت از ۶ ماه تا یکسال به تاخیر افتاده است گفت: نبود مدیریت کارآمد باعث شده تا این واحد تولیدی به تعطیلی کشیده شود و به صورت اسمی و صوری به شرکت استیل گداز پارس واگذار شود.

معبودی واگذاری صوری این شرکت را موجب بلاتکلیفی کارگران بیکار شده دانست و افزود: هیئت مدیره شرکت استیل گداز سینا مدعی است که با کارگران تسویه حساب کرده است ولی این موضوع سندیت نداشته و از طرف کارگران معتبر نیست.

معبودی خاطرنشان کرد: شرکت استیل گداز سینا سال ۸۷ در شهرک صنعتی بوعلی تاسیس و فعالیت تولیدی خود را آغاز کرده و در حال حاضربا ۳۶ کارگر تعطیل شده است.

در سومین روز اعتراض صنفی برگزار شد:

تجمع همزمان کارگران «لوله و نورد صفا» و رانندگان کامیون‌ در محوطه کارخانه

1393-11-14

«صدها کارگر اعتصابی صبح امروز با تجمع و برافروختن آتش در محوطه کارخانه سعی کردند توجه مقام‌های محلی را به خواسته‌های خود جلب کنند. همزمان نزدیک به ۲۶ راننده کامیون که با سفر از بندرعباس به ساوه برای کارخانه لوله و نورد صفا مواد اولیه [ورق] آورده بودند مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند. این رانندگان به عدم پرداخت به موقع دستمزدشان اعتراض دارند.»

اعتراض صنفی بیش از ۱۰۰۰ کارگر لوله و نورد صفا صبح امروز (سه شنبه ۱۴ بهمن) وارد سومین روز متوالی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صدها کارگر اعتصابی صبح امروز با تجمع در محوطه کارخانه سعی کردند توجه مقام‌های محلی را به خواسته‌های خود جلب کنند. همزمان نزدیک به ۲۶ راننده کامیون که با سفر از بندرعباس به ساوه برای کارخانه لوله و نورد صفا مواد اولیه [ورق] آورده بودند مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند. این رانندگان به عدم پرداخت به موقع دستمزدشان اعتراض دارند.

ایلنا دیروز گزارش داده بود توقف تولید در کارخانه لوله و نورد صفا پس از آن رخ داده که کارفرما از پرداخت قسط دوم طلب کارگران سر باز زده است.

گقتنی است شورای تامین ساوه ماه گذشته مصوب کرده بود در روزهای ۲۱ دی، ۱۰ بهمن، ۱۰ اسفند و ۲۵ اسفند مبلغی معادل یک ماه حقوق به کارگران پرداخت شود و روز ۲۸ اسفند نیز عیدی و پاداش کارگران پرداخت شود.

این مصوبه روز ۲۰ دی ماه و پس از تجمع کارگران در محوطه کارخانه در اعتراض به تعویق چهار ماه حقوق و بیش از ۱۶ ماه حق بیمه به امضای کارفرما و اعضای شورای تامین رسید.

شورای تامین در عین حال مصوب کرده بود بیش از ۱۶ ماه حق بیمه عقب افتاده کارگران قبل از روز ۲۶ دی پرداخت شود.

اگرچه کارفرما قسط اول مطالبات معوقه کارگران را با یک روز تاخیر در تاریخ ۲۲ دی پرداخت کرد اما حاضر نشد حق بیمه عقب افتاده کارگران را به صورت کامل پرداخت کند و فقط حق بیمه معوقه کارگران مربوط به شهریور و آذر ماه امسال را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرد.

حالا کارفرما با گذشت چهار روز از موعد پرداخت قسط دوم حاضر نیست این مبلغ را به کارگران پرداخت کند و کارگران در اعتراض به خلف وعده او تولید را متوقف کرده‌اند.

یکی از کارگران حاضر در تجمع که نخواست نامش فاش شود در این باره به ایلنا گفت: یکی از مدیران میانی کارخانه دیروز در جمع کارگران حاضر شد و گفت هر کارگری که از شرایط کارخانه ناراضی است خود را معرفی کند تا با او تسویه حساب کنیم. یعنی بعد از آنکه کارگران تا این حد با کارفرما مدارا کردند جواب آخرشان اخراج است.

این کارگر معترض افزود: در روزهای اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر تعدیل ۲۰۰ کارگر کارخانه شنیده می‌شود که احتمال می‌رود به قصد ترساندن کارگران این شایعه را پخش کرده باشند اما از طرفی سیاست‌های اخیر کارفرما از جمله قطع حق اضافه کاری کارگران و کاهش تعداد کارگران شیفت نگهبانی واحدهای برق، تاسیسات و… ازدو نفر به یک نفر احتمال صحت این زمزمه‌ها را تقویت کرده است.

لازم به ذکر است قریب به اتفاق کارگران لوله و نورد صفا با قرارداد موقت در این واحد تولید مشغول به کارند. این کارخانه در مجاورت بزرگراه ساوه به تهران و در کیلومتر نهم این بزرگراه قرار گرفته است.

سه شنبه, 14 بهمن 1393

درگيري كارگران ساختماني درميدان قزوين تهران

بنا به گزارشهاي دريافتي تعدادی از کارگران ساختمانی 12 بهمن ساعت 7 صبح در حاليكه براي گرفتن كار ايستاده بودند با مأموران شهرداری در میدان قزوین تهران درگیر شدند. مأموران به زور می خواستند آنها آن روز آنجا جمع نشوند چون روز 12 بهمن بود، کارگران هم فریاد می زنند ما نان نداریم بخوریم برویم؟ به ما چه که خميني می آید. مأموران نيروي انتظامي قصد متفرق كردن كارگران راداشتند كه كارگران درمقابل اين اقدام نيروهاي سركوب ايستادگي ميكنند وچند نفر ازآنها با مأمورين درگير شده وميگويند ما نان شب نداريم مراسم آمدن خميني چه ربطي به مادارد؟

شکایت دولت از کارگران معدن بافق!

پنج ماه از آخرین اعتصاب نزدیک به ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن مرکزی بافق می‌گذرد. با وجود آنکه کارگران اعتصابی در پی وعده لغو خصوصی سازی ۲۸/۵ درصد از سهام این معدن و عدم پیگرد قضایی ۹ کارگر بازداشتی به کار بازگشته بودند، از بافق خبر می‌رسد که نه تنها سرنوشت این سهام ۲۸/۵ درصدی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد بلکه اتهامات وارده بر این ۹ کارگر پس گرفته نشده و یک جلسه از دادگاه آن‌ها برگزار شده است.

به گزارش ۱٣ بهمن ایلنا، اولین جلسه دادگاه ۹ کارگری که در پی شکایت کارفرما در جریان آخرین اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق بازداشت شده بودند در حالی برگزار شده است که کارفرما در جریان‌‌ همان اعتراضات اعلام کرده بود شکایتش از کارگران را پس گرفته است.

بر اساس این گزارش، «امیرحسین کارگران» و «علی صبری» دو کارگری که پیش از آغاز اعتصاب کارگران بازداشت شده بودند به اخلال در نظم عمومی، بازداشتن مردم از کسب و کار و ایراد خسارت و ناامنی به صورت گسترده از طریق به تعطیلی کشاندن معدن سنگ آهن مرکزی متهم شده‌اند و «رضا خواجه زاده»، «محمدرضا ایرانی»، «علی‌محمد تشکری»، «رضا دهستانی» و «کاظم کارگران» علاوه بر سه اتهام قبلی، عنوان «تمرد از فرمان مامورین» را نیز در لیست اتهامات وارده بر خود می‌بینند.

منابع کارگری می‌گویند اتهامات وارده بر «جلیل کمالی» از سایر کارگران سبک‌تر است اما در لیست اتهامات وارده بر «محمدحسن تشکری»، رئیس وقت شورای اسلامی شهر بافق عناوین امنیتی دیده می‌شود.

به یک روایت قاضی در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات این ۹ کارگر گفته است اگر چه کارفرما شکایت خود را پس گرفته است اما آن‌ها با شکایت فرمانداری به دادگاه احضار شده‌اند.

کارگران می‌گویند پس از اولین جلسه دادگاه به فرمانداری مراجعه کرده‌اند تا از دلایل شکایت فرمانداری با خبر شوند اما فرماندار بافق به آن‌ها گفته است که او از آن‌ها شکایت نکرده بلکه دولت از آن‌ها شکایت کرده است.

دوشنبه, 13 بهمن 1393 16:11

كارگران قراردادي پتروشيمي اروميه در شرايط سخت و طاقت فرسا قرار دارند

بنا به گزارش رسيده، نزديك به 120 نفر ازكارگران پتروشيمي اروميه كه حتي سابقه بين 15 تا 20 سال كاردارند تحت شرايط سخت وطاقت فرساي كارهاي اين كارخانه هنوز استخدام رسمي نيستند و طي اين ساليان بدليل سياست هاي ضد كارگري حكومت بصورت قراردادي بطور سه ماه به سه ماه كار كرده اند و كارگزاران حكومتي در پتروشيمي اروميه براي اينكه حقوق ناچيز كارگران شامل بيمه وسنوات را ندهند، كارگران را بصورت قراردادي نگه داشته اند و اعتراضات و اقدامات كارگران تاكنون به نتيجه اي نرسيده است و بعد از 20 سال كار اكنون عمده اين كارگران بدليل نداشتن شرايط سالم كار و آلودگي با انواع مواد شيميايي در معرض انواع بيماريهاي ريوي و پوستي قرارگرفته اند. متأسفانه بدليل هزينه هاي بالاي درماني امكان درمان هم ندارند و مجبورند كه با همان وضعيت بيماري كه بعضا به سرطان مبتلا ميشوند كار را ادامه بدهند.

دوشنبه, 13 بهمن 1393 16:00

جمعي از کارگران کارخانه توليد تجهيزات برق صنعتي شهرک صنعتي اشتهارد کرج اعتصاب كردند

کارخانه توليد تجهيزات برق صنعتي“آسيا نيرو(تابلو)“، جمعي از کارگران شيفت صبح اين کارخانه در روز يکشنبه از ابتداي شيفت کاري، اعتصاب كردند. پنج تن از کارگران اين کارخانه در شيفت هاي مختلف، توسط مديريت کارخانه اخراج شده و نام آن ها از ليست اين کارخانه نيز خارج شده است .لذا در پي آن، جمعي از کارگران اين کارخانه به حمايت از اين کارگران و به اعتراض اخراج نيرو در اين کارخانه، اعتصاب و تحصن کردند.

دوشنبه, 13 بهمن 1393 15:57

پنجمين تجمع كارگران ذوب آهن اردبيل مقابل استانداري

بنا به گزارشهاي دريافتي كارگران ذوب آهن اردبيل صبح روز دوشنبه از ساعت 9 صبح در مقابل استانداري اردبيل تجمع كردند. به گفته يكي از كارگران، استاندار با كارفرماست و حقوق كارگران را ناديده ميگيرد. در مقابل كارگران عزم جزم كرده اند كه تا تعيين تكليف وضعيت مطالباتشان به تحصن مقابل استانداري ادامه بدهند. وي در ادامه افزود ما از عيد تاكنون حقوق نگرفته ايم و هيچ پاسخ روشني هم دريافت نمي كنيم. اين پنجمين تجمع كارگران ذوب آهن اردبيل ازشروع ماه بهمن مي باشد.

دوشنبه, 13 بهمن 1393 12:46

تجمع اعتراضي کارگران و کارمندان شهرداری شهرستان دالکی

کارگران و کارمندان شهرداری شهرستان دالکی صبح روز شنبه، در اعتراض به عدم پرداخت حقوقها مقابل شهرداری این شهرستان تجمع کرده و اعتراض خود را نشان دادند. لازم به ذكر است كه حقوق این کارگران هرسه ماه یک بار به آنها پرداخت می‌ شود.

Eine Antwort

  1. Homa sagt:

    !خسته نباشید رفقا