بیاد رفیق مسعود جعفرپور از پیشمرگان فدائی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

بیاد رفیق مسعود جعفرپور از پیشمرگان فدائی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
بیاد رفیق مسعود جعفرپور از پیشمرگان فدائی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
رفیق مسعود جعفرپور از پیشمرگان فدائی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران بود . مزدوران جنایتکار رژیم جمهوری اسلامی در تاریخ 28. 5 . 60 در منطقه مریوان در حالیکه با سرنیزه پیکر رفیق مسعود را سوراخ سوراخ کرده بودند با شلیک 30 گلوله به شهادت میرسانند .
یادش گرامی و راه سرخش پایدار
متن وصیتنامه ی پیشمرگ فدائی خلق مسعود جعفرپور
با خطاب به تمامی مبارزین راه آزادی زحمتکشان ، به سازمان پر افتخار چریکهای فدائی خلق ایران ، به خانواده ام : سلام مر اکه اخرین سلامم از کردستان خونین است پذیرا باشید . در بیدادپاه جلادان جمهوری اسلامی مرا محکوم به اعدام نموده اند البته بدون محاکمه ولی از این رژیم که حامی سرمایه داران است بیش از این انتظاری نیست . با کشتن من رژیم نمی تواند حاکمیت خود را تثبیت نماید بلکه قطره خون دیگری به دریای بیکران خلق خواهد افزود که بنیان ستم و استثمار را بر خواهد کند . مبارزه ای که امروز در سراسر ایران اوج گرفته است مبارزه ای است بین دو طبقه زحمتکشان و سرمایه داران . این قهر اعمال ضد خلق سرمایه داران است که هر روز مبارزین فدائی و سایر رزمنده ها را به خون میکشد من بخاطر دفاع از خلق ستمدیده کرد و بخاطر انسانیت بخاطر استقلال و آزادی کارگران و زحمتکشان و به جرم مبارزه علیه مزدوران سرمایه محکوم به اعدام شده ام و این راه را با افتخار تا به اینجا رسانده ام و به تمامی رفقایم پیام میدهم که در راه ارمان خلق و خون شهدایشان پابرجا و مقاوم باشند . روزی خواهد رسید که ستاره سرخ آسمانشان را پر نور نماید . در خاتمه به خانوده ام به مادرم پیام میدهم که ناراحت نباشند و شهادت مرا پذیرا شوند . خوهران و برادرانم را در ضمن وداع به مبارزه می خوانم شما باید درک نموده باشید که این رژیم چه ماهیتی دارد و با این درک از مبارزه خلق برای شهادت من ناراحت نخواهید شد . موفق باشید .
از پروفایل ریگای گه ل
بیاد رفیق مسعود جعفرپور از پیشمرگان فدائی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

بیاد رفیق مسعود جعفرپور از پیشمرگان فدائی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران