درگذشت مادر سپهری در بابل

یاد مادر سپهری (کاظمی) گرامی باد
یاد مادر سپهری (کاظمی) گرامی باد

یادیاران یاد باد

خبر درگذشت مادر سپهری در روزهای اخیر، یادآور تاریخ بخش دیگری از مبارزینی است که در رژیمهای شاه و جمهوری اسلامی به مبارزه بی امان برخاستند و تا دم آخر از مبارزه باز نایستادند. گفتگوهای زندان، یادِ مادران انقلاب، مادران مبارزه، مادران مقاومت و پایبندی و از جمله مادر سپهری را گرامی می دارد و امیدوار است که بستگان محترم خانواده سپهری و کاظمی، ما را در غم خود شریک بدانند

گفتگوهای زندان، 22 دی ماه 1394

یادداشتی از حسن مرتضوی:ـ

درگذشت مادر سپهري مادر سیروس، فرخ، ایرج و فرهاد سپهری و فرشاد

سيما سيما جان
فرشاد فرشاد… لعنت به خاطرات، لعنت….تابستان 56 يا 57 بابل، ديگه يادم نيست، را به ياد داري؟ آن جوان رشيد و بالابلند را به ياد داري؟ همان كه زيبايي‌اش، جواني‌اش، جسوري‌اش، شنايش دل همه ما را برده بود؟ آره يادگار بود، يادگار سيروس و فرخ و ايرج و فرهاد… يادته تازه آزاد شده بود، آخر او را كه زمان شاه گرفته بودند، بچه بود. فقط 17 سالش. به او حكم اعدام دادند. خب آن موقع اينطور نبود كه بچه‌ها را بكشند. پس بهش ابد دادند. اره يادته تازه آزاد شده بود. چشم و چراغ خانواده و مادر سپهري بود. يادته؟ توي خانه‌شان خواهرها و مادر با چه نگاه عاشقانه‌اي او را نگاه مي‌كردند؟ چطور قربان صدقه‌اش مي‌رفتند. اخه فقط فرشاد مانده بود فقط فرشاد… اما به اين هم رحم نكردند. او را هم كشتند…. مادر سپهري مرد … مادرانمان يكي يكي دارند مي‌ميرند. در سكوت …

***

اطلاعیه چریکهای فدایی خلق ایران

یاد گرامی مادر سپهری (کاظمی) هميشه در قلب زحمتکشان زنده است !
با کمال تاسف مطلع شدیم که مادر سپهری (کاظمی)، پس از سال ها به جان خریدن درد و رنج ناشی از به
خون غلطيده شدن فرزندان چریک فدائی اش رفقا ایرج، فرخ، فرهاد و فرشاد ما را برای هميشه ترک نموده
است. خانواده سپهری پنج انقلابی فدائی تقدیم راه آزادی خلق های ایران کرده است؛ چریکهای فدائی خلقی
که هر کدام در عزم و قاطعيت در مبارزه عليه سلطه امپریاليسم و رژیم های وابسته و دیکتاتور حاکم بر جامعه
ایران، سمبل انقلابيونی بی باک و برجسته بودند. اولين شهيد این خانواده رفيق سيروس سپهری است که در
شرایطی که در سال ٥٠ خانه تيمی اش مورد محاصره مأموران مسلح ساواک قرار داشت شجاعانه با آن
مأموران جنگيد و از آن جا که زخمی شده بود دستگير و در زندان زیر شکنجه های وحشيانه ساواک جان سپرد.
رفيق فرخ در سال ٥١ و رفيق ایرج در سال ٥٢ ، هر یک به طور جداگانه در نبردهای قهرمانانه با نيروهای رژیم
شاه (در تهران و آبادان) جان شان را وثيقه رسيدن به آزادی و سوسياليسم نمودند و به شهادت رسيدند. رفيق
ایرج پيشتر در ميان انقلابيون فلسطين با یکی از دشمنان سفاک مردم مبارز خاورميانه یعنی دولت اسرائيل
جنگيده بود. بعد ها رفيق فرهاد در جبهه نبرد ظفار در مبارزه با سلطان قابوس و حامی اش رژیم شاه به
شهادت رسيد. رفيق فرشاد نيز هم چون برادرانش با قلبی سرشار از عشق به توده های رنجدیده و پرکينه
نسبت به دشمن ، به مبارزه عليه رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی برخاست. او در سال ١٣٦٠ توسط این
رژیم دستگير و سپس اعدام شد.
چریکهای فدائی خلق ایران درگذشت مادر مبارز سپهری ها را که فرزندانی قهرمان در دامن خود پرورش داد، با
تاکيد بر ادامه راه آن ها به بازماندگانش و به همه خانواده های شهدای چریک فدائی تسليت می گویند.
چریکهای فدائی خلق ایران
١١ ژانویه ٢٠١۶ – ٢١ دی ١٣٩۴

به نقل از سایت سیاهکل

Klicke, um auf Madar-Sepehri.pdf zuzugreifen

***

مادر سپهری در گورستان گل محله بابل آرام گرفت

در یک سال گذشته بارها و بارها بار سنگینی از اندوه و درد بر جان ما نشست. مادرانی از میان ما رفتند که خود دهها سال درد و اندوه فقدان عزیزان شان را بر جان داشتند و آخرین آن مادر سپهری (بانو کاظمی) دلاور زنی است از خطه مازندران که پنج فرزند مبارزش در رژیمهای شاه و شیخ جان شان را فدای مردم کردند.
چریکهای فدایی خلق ایران رفقا؛ سیروس، فرخ، ایرج و فرهاد سپهری در رژیم دیکتاتوری شاه و رفیق فرشاد سپهری در رژیم خمینی در سال 60 به شهادت رسیدند.
مادر سپهری در روز جمعه 11 دی 1394 (1 ژانویه 2016) در بابل درگذشت و در گورستان گل محله این شهر پیکر پر رنج و دردش به خاک سپرده شد.
بدین وسیله مراتب همدردی عمیق و تسلیت خود و رفقای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران را به خانواده و دوستان زنده یاد بانو کاظمی (مادر سپهری)، به خانواده شهدا و زندانیان سیاسی و به همه آزادیخواهان ابراز می دارم.
مهدی سامع
یکشنبه 20 دی 1394 – 10 ژانویه 2016

***

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲۱ دی ۱٣۹۴ –  ۱۱ ژانويه ۲۰۱۶

بنابر گزارش ها، مادر سپهری روز جمعه ۱۱ دی ماه در شهر بابل درگذشته است. مادر سپهری پنج فرزند خود را در دو رژیم دیکتاتوری شاه و جمهوری اسلامی از دست داد.
چهار فرزند او که جزو سازمان چریک های فدایی خلق بودند به نام های سیروس، فرخ، ایرج و فرهاد سپهری در رژیم دیکتاتوری شاه کشته شدند و فرشاد فرزند دیگر او در سال ۶۰ توسط حکومت جمهوری اسلامی کشته شد.
پیکر مادر سپهری در گورستان گل محله بابل به خاک سپرده شده است.