لیست برنامه های معرفی کتابِ تاملاتی در باره ی خارج از محدوده ها – از محمد غزنویان

لیست برنامه های معرفی کتاب تاملاتی در باره ی خارج از محدوده ها – از محمد غزنویان

این کتاب از اطلاعات و اسناد با ارزشی در ارتباط با حاشیه نشینان، به عنوان یک معضل اجتماعی در جامعه ایران، در اختیارمان می گذارد که توسط تحقیقات به عمل آمده توسط وی صورت پذیرفته است.
این برنامه به ترتیب در هانوفر، برلین، فرانکفورت و کلن – آلمان برگزار می شوند.
poster-neu