انتشار دو شماره گاهنامه، مسعود فروزش راد

با درودهای گرم به همه شما دوستان و رفقای عزیزم و همه فعالان سیاسی، همچنین تمام رسانه هایی که تا کنون به من یاری کرده اند.
امید وارم این “ گاه نامه“ را که شماره موقت آنرا برایتان قبلاً فزستادم ،اکنون شماره یک آن هم مورد توجه شما عزیزان واقع شود.
به امید پیروزی بر ارتجاع و موفق و پیروز باشید،
مسعود فروزش راد
لطفاً به لینکها توجه نمایید 
گاهنامه شماره موقت