مروری بر اسناد» نگاهی به تاریخچه «کمکهای سرخ» بین المللی قبل از جنگ جهانی دوم- دکتر نیکولاس برانس

 

بدنبال جنگ جهانی اول، برخی کشورهای اروپایی  صحنه ی کشاکش انقلاب وضد انقلاب، جنگ داخلی و سلطه ی دیکتاتوری های نظامی بودند و انقلابات ناکام با خود موجی از تعقیب وبازداشت زنان و مردان انقلابی و همچنین جنگ وگریز با  نظامیان وپلیس را بهمراه آورده بود .

 درآلمان نه فقط شرکت کنندگانِ قیامِ ناکام کمونیستی دریکی ازمناطق صنعتی(مارس 1921) مورد تعقیب قرارداشتند، بلکه کارگران انقلابی که به مقابله با  کودتاچیان  سلطنت طلب برخاسته و همچنان مدافع یک تشکیلات مسلح و انقلابی مانده بودند وتعدادی ازجمهوری خواهان شوراییازایالت جنوبی آلمان نیز ناچاربه اختفاء و زندگی زیرزمینی بودند. علاوه بر اینها پناهندگان سیاسی از مجارستان ولهستان ومخالفین فاشیسم موسیلینی که موفق به فرارازایتالیا شده بودند و فراریان ازوحشت  دستگاه سرکوب دولت های سرمایه داری و باصطلاح دستگاه  ترورسفیدازمنطقه ی بالتیک و بالکان نیزبودند که محتاج حمایت و طالب کمک بودند.

 سازمان اولیه ی متعلق به جنبش کمک های سرخمشهوربه  Rote Hilfe  به ابتکار حزب کمونیست آلمان دراوائل سال 1921برپاشد. در دیگرکشورهای اروپائی وآمریکا نیزبعد از جنگ جهانی اول، کمیته های کمک رسانی ازسوی بستگان و خانواده های دستگیرشده گان، جانباختگان وانقلابیون مخفی  تشکیل گردیده بود هدف کمک های سرخیاری رسانی به کارگران و انقلابیون زندانی در سراسرجهان بود . به این  اعتبار کمک های سرخکارزاردائمی بود که درعمل با همراهی دهها تشکل و کمیته و سازمان درسراسر جهان و فعالیت و فداکاری هزاران فعال انقلابی، کارگری و سوسیالیست ،سنت درخشانی ازهمبستگی شبکه ای و کارگری را درسطح جنبش کارگری بین المللی پایه ریزی نمود.

 بعدازپیروزی انقلاب اکتبر، با توجه به حضوردشمنان هرگونه انقلاب در سطح جهان، توجه ی فلیکس دزرژینسکیکه رهبری سازمان مخفی دولت شوروی  را برعهده داشت به ضرورت ایجاد یک سازمان کمک رسانی بین المللی برانگیخته شد. پیشنهاد دزرژینسکی که خود سالهای طولانی درحبس  رژیم تزاری بود،  از سوی  اعضای  انجمن زندانیان سیاسی سابق و تبعیدیانو اتحادیه ی بلشویکهای قدیمی پذیرفته شد و در چهارمین کنگره ی بین الملل کمونیستی یا کمینترن  (نوامبر1922) „فلیکس کُنبه نمایندگی بلشویکهای قدیمیتاسیس یک صلیبِ سرخِ سیاسی و بین المللیرا توصیه نمود و در 30 نوامبر1922 کنگره بین الملل کمونیستی، ایجاد تشکیلات جهانی برای حمایت ازمبارزین انقلابی را فراخواند. نام اختصاری آن بزبان روسی  مُوپِِرو درزبان آلمانی به انترناسیونالِ روته هیلفه“ –  کمکهای سرخ بین المللی“     مشهورگردید. کنگره بین الملل  احزاب کمونیست را فراخواند، ابتکاربرپایی  نهاد های کمک رسانی را برعهده گرفته و درصورت وجود این نهادها در کشورهایشان ازآنان حمایت نمایند و با کمک های مادی و معنوی ازانقلابیون وکسانی که درراه اهداف کمونیستی مبارزه می کنند، یا درزندانها اسیرند و یا به تبعید رفته اند و یا برخلاف میل  باطنی ازصحنه ی مبارزه به دورافتاده اندرا مورد  حمایت قراردهند و اینگونه  کمک های سرخ بین المللی تولد یافت.

 مسئولیت این سازمان جدید را اولین بار بلشویک لهستانی تبار بنام یولیان ماخلِوسکیعهده دارشد وازسال 1924 کلارازتکین این مسئولیت را پیش برد و از  1927 درکنار کِلارا، یک زن روس بنام یِلنا استاسُواقرار گرفت . یِلنا کسی بود که به درخواست لنین ازسال 1921 درایجاد کمیته ی کمک رسانی درآلمان و جمع آوری کمک مالی فعالیت های خودش را آغازکرده بود و 18 مارس 1923که سالروزکمون پاریس بود را بعنوان روز تاسیس رسمی کمک های سرخ انتخاب کرد. ازآن پس 18 مارس از طرف بخشهای مختلف کمک های سرخ بین المللی بعنوان روزکارگران زندانی که درشمارزندانیان سیاسی هستند نیزتلقی گردید.

 درجولای 1924 زمانیکه اولین کنگره ی کمک های سرخ بین المللی“  گشایش یافت، در19 کشورتشکیلات  های کمک رسانی ساخته شده بود  ودر19 کشوردیگرهم کانالهای ارتباطی وجود داشت . „کمکهای سرختا سال 1926 دارای سی و نو بخش  بود و تا سال 1933 در71 کشور تشکیلات کمک رسانی ایجاد و شماراعضاء آن قریب به  8/13 میلیون نفر رسیده بود.

 قوی ترین شاخه در اتحادجماهیر شوروی  با تعداد  56600/5 نفر عضو بود. چین وآلمان هم دررده های بعد قرارداشتند. „کمک های سرخدرآلمان قبل ازتسلط فاشیسم درسال 1932 تقریباً ششصد هزارعضو داشت . نیمی ازاین اعضا غیرحزبی ومنفرد و نیمی دیگرعضو حزب کمونیست آلمان بودند .درکنارشان تعدادی از سوسیال دمکراتها، آنارشیست ها و لیبرال دمکراتها بودند و با این ترکیب می توان گفت، کمک های سرخ یک جریان وسیع غیرحزبی بود و بدون وابستگی خاصی به یک حزب خاص روی وظایف خودش متمرکزبود . درعین حالیکه احزاب چپ و کارگری نیزبخشی ازسنگینی بار حمایت ازکارگران زندانی و  کلیه ی زندانیان سیاسی را بردوش می کشیدند.

 شاخه ی کمک های  سرخ دراتحادجماهیرشوروی بالاجرم مسئولیت تامین بخشی از نیازهای مالی کمیته ها درکشورهای دیگررابرعهده داشت و همین  نیزبهانه کافی برای اعمال کنترل پلیسی علیه کمیته ها بود.

این حساسیت پلیس را می توان ازنامه ی  یک افسرپلیس آلمان دربرمن به عینه دریافت . وی می نویسد:

 خطر جنبش کمونیستی در همه کشورها جدی است به این دلیل واضح که توسط مسکوراه انداخته شده  وحمایت می شود وبه این دلیل که وسیله ی پیشبرد سیاست خارجی مسکو هست و تمام امکانات سیاسی اقتصادی دولت بلشویکی درخدمت ایده های کمونیستی قرارگرفته است. از طرف مسکوایده ی تقویت نیرو، تجسم خودرا درایجاد سازمان بین المللی برای حمایت ازانقلابیون نشان میدهد. سازمانی که درآلمان به روته هیلفه مشهورو شاخه ای ازسازمان بین المللی کمک رسانی سرخ است .“

 واقعیت اما این بود شاخه های تشکیلات بین المللی کمک رسانی وظایف اصلی شان را  خارج از شوروی و درکشورخودشان پیش می بردند . خانواده ی زندانیان سیاسی بایستی با کمک مالی برمشکلات خود غلبه می کردند، به زندانیان سیاسی پشت میله ها باید کمک می شد، برای پناهندگان پاسپورت جعلی تهیه وهزینه وکلای زندانیان سیاسی تامین می شد. اعضا وفعالین کمک های سرخخود برای جمع آوری کمک های  نقدی وجنسی تلاش بسیار می کردند و درکنار فعالیت های محلی  کمپین های بین المللی و بسیج کمک های سرخمسلما لازم ونقش مهمی بازی می کردند.

 در سال 1925 شش کمپین بین المللی و درسال 1929 درمجموع 26 کمپین بین المللی و درسال 1932 سی دو کمپین که البته همه کمیته ها بیکسان درآنها شرکت موثری نداشتند، برگزارگردید.

کمک های سرخکمپین بین المللی بر علیه دستگاه ترورموسیلینی حاکم بر ایتالیا برگزارنمود . همچنین کمپین هایی برعلیه دیکتاتوری های نظامی حاکم بربالکان وبالتیک وتعقیب و سرکوب خونین فعالین سوسیالیست و برعلیه قتل عام کمونیستهای چینی و برعلیه دادگاههای ناعادلانه  سیاه پوستان آمریکا برگزار شد .

 خصلت توده ای وفراگیر چنین کمپین هایی  بیش از هر جا، درسالهای 1926 تا 1927 برعلیه اعدام دو آنارشیست درآمریکا بنامهای نیکولا زاکووبارتولومئو وانچتی  به نمایش درآمد. درا ین کمپین فعالین کمیته های کمک رسانی میلیونها امضاء درسراسرجهان جمع آوری کردند، به سازماندهی تظاهرات پرداختند و هیات های نمایندگی مرکب از کارگران و روشنفکران را به کنسول گری های آمریکا فرستادند. گرچه این دو آنارشیست به اتهام واهی دزدی وقتل اعدام شدند،کمک های سرخ اما موفق گردید، ازاعدام نماینده سوسیال دمکرات بنام متیاس راکوزی در مجارستان و همچنین ازاعدام  استانیسلوس لنزوفسکی سیاستمدارکمونیست درلهستان جلوگیری نماید و بدلیل فشاربین المللی کمپین ها بود که احکام  اعدام به ابد تخفیف یافت.

  موفقیت کمک های سرخ دراین کمپین ها منبعث ازروش غیرسکتاریستی بود که قادر می شد از این طریق دریک اتحاد سراسری درکنار کمونیستها، سوسیال دمکراتها و دمکراتهای لیبرال را با هم همراه نماید.

در اوایل دهه 30 کمک های سرخ فعالیت خود را حول مبارزه با محاکمات بی رویه و خودسرانه و تبعیضات راسیستی درآمریکا  متمرکز نمود. کمیته بین المللی   مبارزه جهانی برای نجات جان  چندین جوان سیاهپوست از چنگال دادگاههای نژادپرست ایالت جنوبی امریکارا سازمان داد و رهبری کرد. 8جوان سیاهپوست درسنین بین 14 تا 20 سال دراثر فشاربازجویان،  به جرم ناکرده ی تجاوزبه 2 زن سفیدپوستِ تن فروش اعتراف نموده وبهمین دلیل در اسگوتس – آله باما حکم مرگ گرفته بودند . یکنفردیگرکه  نفرنهم بود،  13سال بیشتر نداشت وبه دلیل خردسالی به حبس ابد  ونه اعدام، محکوم شده بود. سرانجام فشارهای بین المللی باعث گردید که تا سال 1950 همه این جوانان زنده مانده و سرانجام آزاد گردند.

 هدف کمپین های هماهنگ که از طرف کمیته ی اجرایی یا نماینده گی های منطقه ای ویا از طرف دفتراروپایی کمک های سرخ دربرلین سازمان می یافت، این بود که  به کارگران نشان داده شود، ترور ودادگاههای ناعادلانه حربه ی ارتجاع بین المللی است و پیشرط پیروزی انقلابی بر این حربه، سازماندهی همبستگی بین المللی وکارگری است .

 در سال 1935 بمناسبت پانزدهمین  سالگرد ایجاد کمک های سرخشکل وفرم مختلف همبستگی بین المللی مقاومت درمقابل عملکرد پنهان وآشکارسیستم ترورسفید وجایگاه بین المللی آن بدین قرارجمعبندی شد:

سازماندهی کمیته های کمک رسانی بشکل جبهه واحد وبا شرکت نمایندگان سازمانهای کارگری ( سندیکاها، تعاونی ها، تشکل های فرهنگی و غیره)

برگزاری کنفرانس های توده ای برای آزادی مبارزین انقلابی اززندان

تشکیل هیات های بازرسی برعلیه ترورسفیدو بازرسی وضعیت زندانیان سیاسی و قربانیان تروردرکشورهای مختلف سرمایه داری

تشکیل هیات های نماینده گی برای ملاقات با کنسولگری ها وفرستاده گانِ دولت ها وطرح خواستها واعتراض به حبس انقلابیون درسیاهچالهای مخوف .

سازماندهی طومارکه توسط هزاران  نفرازکارگران برای آزادی زندانیان سیاسی و یا درمواردی زندانیان  مشخصی امضا شد .

انتشارزندگی نامه جانباختگان وسرگذشت  خانواده های آنان در مطبوعات بین المللی؛ افشای سیستم ترورسفید بورژوازی درافکارعمومی.

جلب همکاری دانشمندان ونویسندگان و هنرمندان  برای حمایت اززندانیان سیاسی و برای مبارزه بر علیه ارتجاع فاشیستی ، منجمله شخصیت هایی نظیر رومن رولان، آندره گیده، لانگه وین؛ یوهان دوزپاسوس، توماس مان، هاینریش مان، فاکنر، تئودوردراسر، وادو فرانک وغیره .

همگانی ساختن کمکهایی که کمیته ی کمک رسانی به قربانیان ترور سفید می نمود و جلب بیشتر کمک توده ای .

 ایده ی قبول مسئولیت تامین هزینه ی امورات روزمره ی زندانیان سیاسی درسال 1923 از طرف یک هسته ی کمک های سرخ منطقه ی وایتکا در  شوروی مطرح شد. بمناسبت 18 مارس روزهمبستگی و کمک های سرخ بین المللی، کمیته ی همبستگی وایتکا مسئولیت تامین هزینه ی کمک و رفع نیازهای مادی زندانیان سیاسی  محبوس درمنطقه ی جنوبی آلمان را برعهده گرفت . در آن زندان جمهوری خواهان شورایینظیر اریش موزامو ارنست تولرزندانی بودند.از نیمه دهه 20 بخشهای محلی کمکهای سرخ آلمان نیز، مسئولیت حمایت اززندانیان سیاسی درکشورهای دیگررا قبول کردند و همکارانی برای انجام این وظیفه ی مشخص آموزش داده می شدند که  موظف بودند، اسامی زندانیان و آدرس خانواده شان، نحوه کمک رسانی به آنها و درصورت امکان مشخصات مسئولین اداره ی زندانها را جمع آوری و بطورمنظم با زندانیان در مکاتبه باشند. درآلمان بطور مشخص مطالعه ی وضعیت زندانیان سیاسی درکشورهای رومانی، بلغارستان، لهستان، استونی و لیتوانی دردستورکارقرارداشت.

 کمک های سرخ برای فرزندان زندانیان سیاسی  خوابگاه و استراحت گاه تهیه می نمود .هنرمند نقاش  هاینریش فوگلرخانه ی روستایی بزرگ خود دربارکانهوف وربسوده درنزدیکی شهر برمن آلمان را به کمک های سرخ هدیه کرد تا درآنجا استراحت گاهی برای فرزندان زندانیان سیاسی دایرشود.

در منطقه ی خوش آب وهوای تورینگن آلمان  وبا کمک مالی کمک های سرخ ازشوروی، یک خانه ی ویلایی بزرگ  تبدیل به چنین خوابگاهی گردید و دراتحاد جماهیر شوروی تعدادزیادی از این خوابگاها برای فرزندان پناهندگان سیاسی دایربود.نظیر خوابگاه کلارازتکین در مسکو و مدرسه ی شبانه روزی و بین المللی استاسوا درایوانف .

 درجزوه منتشر شده از سوی کمک های سرخ داخل شوروی در باره ی خوابگاهها  می خوانیم :

 دراین خوابگاهها بچه ها از 30 ملیت مختلف اقامت داشته وتحت آموزش اند ، بچه هایی که والدین آنها انقلابیون بخون خفته اند یا اینکه هنوز درزندانها یا اردوگاههای کشورهای سرمایه داری تحت شرایط سخت گرسنگی و تشنگی مقاومت می کنند و مبارزه شان را پیش می برند„.

با قدرت رسیدن فاشیسم هیتلری ، آلمان به کانون کمک رسانی تبدیل شد. کلارازتکین مدت کوتاه پیش ازمرگ خود، در آخرین مقاله ای که نوشت،  ازطرف 14 میلیون عضو کمیته های کمک های سرخ، فراخوان برگزاری یک هفته ی همبستگی با قربانیانِ فاشیسم درآلمان را اعلام داشت .

 

 کمک های سرخ عبورمخفیانه ی  کمونیستها که مجبور به ترک آلمان بودند را در مرزهای این کشور سازمان داده وبه یاری دیگر کمیته ها در کشورهای همسایه ودرسوئد تعداد کثیری پناهنده سیاسی را با کمک مالی وجنسی و  تهیه ی محل اقامت مورد پشتیبانی قرارمی داد.

 هنگامیکه بین الملل کمونیستی در هفتمین کنگره اش تصمیم گرفت دامنه ی همکاری اتحاد ضد فاشیستی را گسترش دهد وعلاوه بر سوسیال دمکراتها با بخشی ازگرایش  قاطع  ضدفاشیست طبقه ی متوسط نیزمتحد شود، وظایف مهمی در مقابل کمک های سرخ قرارگرفت .

 بقول گئورگی دیمتروف رئیس کمیته اجرائی بین المللی کمونیستی:

 کمک های سرخ باید تبدیل به صلیب سرخِجبهه واحد کارگری وجبهه واحد ضدفاشیستیدربرگیرنده میلیونها نفراز مزدبگیران گردد و  بعبارتی به صلیب سرخ طبقه ی کارگری مبدل شود که برعلیه فاشیسم وبرای صلح و سوسیالیسم مبارزه می کنند .  کمک های سرخ، بعنوان یک تشکل مستقل باید به نفع یک جنبش همیاری وسیع منحل شود تا این جنبش وسیع (دربرگیرنده ی صندوق های کمک مالی، نهادهای سرپرستی کودکان و گروههای همبستگی وفعالین مخفی درفعالیت های توده ای تحت سیطره ی ناسیونال فاشیسم) بتواند حداکثرکمک و همبستگی به تعقیب شدگان  توسط فاشیسم راممکن گرداند.

 مابین سالهای 1935 تا 1937کمپین های سازماندهی شده توسط کمک های سرخ و احزاب کمونیست درآلمان و کشورهای اروپاییِ تبعیدگاه پناهندگان و همچنین درکشورهای آنسوی دریا برای آزادی ارنست تلمَن، ماددِلنا، اوزیتسکی، میرندورف و همه نیروهای ضد فاشیست جهت گیری جبهه ی خلقی وجنبشی کمک های سرخ  را بازتاب می دهد.بدین ترتیب یک سوسیال دمکرات نظیر کارل میرندورف، با روشنفکرلیبرال چپی نظیر کارل اوزیتسکی و رهبران کمونیست نظیر ارنست تلمان و ماکس ماددالنا هموزن دیده می شدند و آزادی عقیده ومرام اصل بود.

حتی چندین نهاد مشترک ازسوسیال دمکراتها، کمونیستها و مسیحیان و بشردوستان در کشورهای پناهگاه و حتی درفعالیت های زیرزمینی درآلمان  با هم همکاریهایی داشتند.

 محاکمات مسکوباعث فاصله گیریِ  محتاطانه ی سازمانهای سوسیال دمکرات و شخصیت ها ازائتلاف با کمونیستها می گردیدو همین نیز تاثیرش را روی فعالیت های متحدانه درسطح بین المللی درجهت جنبش کمک رسانی برجای می گذاشت .پترماسلوسکی در سال 1935 که ازمسئولین کمیته کمک های سرخ درآلمان بود یادآوری نموده است که:

 “  خیلی مشکل بود . از یکطرف اتحاد با سوسیال دمکراتها، مسیحیان ودیگران وهمکاری کردن با آنها و از طرف دیگر از امروزبه فردا، با گرایشات متعلق به احزاب دیگرمثل یک دشمن برخورد شود„.

 یلنا استاسوا که بعدازمرگ کلارازتکین درسال 1933 مسئولیت هدایت کمیته بین المللی کمک رسانی را برعهده داشت، در سال 1937  بدلیل باصطلاح بیماریازکمیته اجرایی کمیته های کمک رسانی کنارگذاشته شد. درواقع حمایت های او ازبستگان پناهندگان سیاسی که درجریان پاکسازی حزبی، بجرم واهی تعلق به اردوگاه ضدانقلاب بازداشت شده بودند برای استالین غیرقابل تحمل شده بود و بعداز برکناریش، ویلهلم ویکجانشین وی  شد. متاسفانه استاسوا بازهم با دستگاه تصفیه های حزبی همکاری کرد.

 از کمیته اجرایی کمیتهء بین المللی کمک  های سرخ که 74 نفردرآن فعالیت داشتند تا آستانه ی جنگ دوم جهانی،  تنها 3 نفرآنهم از دفترمسکو باقی ماندند که کارشان ازطرف کمیته ی مستقر درشوروی محدود به انتشار مطبوعات شده بود.در فوریه 1941 ویلهلم پییک ناچارشد براین واقعیت صحه گذارد که با تجدید سازماندهی  ها دیگر یک جنبش بین المللی  وسیع ممکن نبود.

 تجاوزآلمان به شوروی این روند افول را تسریع نمود و درمسکو نیز تجدید حیات  دفتر بین المللی کمک های سرخ تحقق نیافت و بی سروصدا کمیته ی بین المللی کمک های سرخوارد روند اضمحلال و انحلال شدو تنها شاخه ی این کمیته در شوروی (مُوپِر) تا پایان سال 1947 بطوررسمی وجود داشت .

 اززاویه ی اینکه امروزه درسطح جهان همچنان کارگران مبارز درزندان اند و آزادی زندانیان سیاسی یک خواست عادلانه درسراسرجهان است، ما باید سنت بین المللی کمک های سرخ را زنده داریم و برعلیه جهانی سازی سرکوب؛ همبستگی بین المللی با سرکوب شده گان را سازمان دهیم .

 توضیحات :

 

Nick Braunsدرباره ی

نیک براونز مورخ و روزنامه نگار متولد 1971 درمونیخ آلمان است. وی در رشته ی تاریخ و ادبیات آلمان تحصیل نموده و پایان نامه ی خود را درباره ی کمک های سرخ نگاشته است . او علاوه بر حرفه ی روزنامه نگاری یکی از فعالین سیاسی و جنبش چپ وکارگری آلمان است . نیک براونز رئیس آرشیو سازمانهای همبستگی با جنبش کارگری و جنبش های اجتماعی و آرشیو کمک های سرخ می باشد. همچنین وی درهیات مسئولین انجمن مشترک کرد و آلمان ها است، انجمنی که فعالیت آن حول رسیده گی به مسئله حقوق بشردرکردستان ترکیه می باشد. نیک براونز  بنفع جنبش کارگری ایران نیز ازهیچ تلاش و کمکی فروگذارنکرده و بنحو شایسته ای در بازتاب اخبار جنبش کارگری ایران درسطح جامعه ی آلمان کوشیده است. او تاکنون کتاب کمک های سرخ در345 صفحه دربرگیرنده ی دهها فصل از تجربیات یکی ازوسیع ترین جنبش های همبستگی در سطح جنبش کارگری جهان ( 1919_ 1938 ) را منتشر کرده است . این کتاب سنت درخشان همبستگی کارگری – انقلابی

و ریشه های طبقاتی آنرا بازبینی و بررسی می کند . درنوشته های بسیاری نویسنده روی تجربه ی کمکهای سرخ درآلمان متمرکز شده است (1921 – 1941 ) . او همچنین در کتاب انقلاب و ضد انقلاب تاریخچه ی جنبش کارگری آلمان را نگاشته است (2005).

خاورمیانه، جنگ و اشغال و مقاومت عنوان دیگر کتابی است که وی در سال 2007 به چاپ رسانده است . مجوعه ی مقالات تاریخی و سیاسی نیک براونز درسایت وی برای خوانندگان آشنا به زبان آلمانی قابل دسترسی است .

 

Rote Hilfe درباره ی :

   روته هیلفه یا کمک های سرخ بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون نیز بعنوان یک سنت مبارزاتی در بین نیروهای چپ و کارگری آلمان ازجایگاه معتبری برخوردار بوده است . موضوع بررسی این مقاله ریشه های تاریخی تا قبل از جنگ جهانی دوم بوده و پرداختن به تاریخچه ی بعد دراین فرصت منظور نشده است . هدف نیک براونز از نگارش چنین مقالاتی تاکید بر این واقعیت است که تاریخ جنبش کارگری تاریخ همبستگی ها نیز هست و بررسی نقادانه ی تجارب گذشته ی جنبش کارگری برای نسل امروز که بیش ازهر زمان به همبستگی متکی به خود نیازمند است راهگشاست .

نادر ساده – اول ماه مه 2008

 

آدرس ها :

www.hans-litten-archiv.de

www.dkg-muenchen.de

http://www.raeterepublik.de/html/zur_person.html