از گورستان آغاز شد، باقر مومنی

باقر مومنی
باقر مومنی

با شولای خفاش و سیمای مفیستوفل

ـ                            دراکولا این بار بر زادگاه من سایه گسترد.ـ

ـ                            گفته بودند در دانشگاه فرود می‌آید

ـ                            بر تختگاه گورستان نشست.ـ

ـ                            و چون نفس تازه کرد با فریاد مرگ

ـ                            جنگ را «برکت» و صلح را «جام زهر» خواند.ـ

ـ                            در چشم برهم زدنی اجساد کشتگان برخاک ریخت

ـ                            و خون زیر پای او فواره زد.ـ

ـ                            زنده ماندگان تا به خود آمدند

ـ                                      دانشگاه مصّلا بود

ـ                                             و ایران گورستان

ـ                                                    و انقلاب ضد انقلاب.

ـ                                                                                                          باقر مومنی

ـ                                                                                                             ١٨/٧/١٣٧٢