جشنواره بین المللی سینمای تبعید، در گرامیداشت روز کارگر و در همبستگی با کارگران و زحمتکشان جهان برگزار می کند

اخبار کارگری
اخبار کارگری

جشن اول ماه مه- روز کارگر      

جشنواره بین المللی سینمای تبعید، در گرامیداشت روز کارگر و در همبستگی با کارگران و زحمتکشان جهان برگزار می کند: ـ

نمایش فیلم: ـ

فیلم سینمایی:           نمک زمین           ساخته: هربرت بیرمن

ـ“نمک زمین“ یکی از شاهکارهای فراموش ناشدنی کلاسیک تاریخ سینما است، فیلمی:ـ

ـ درباره مبارزه طبقاتی کارگران
ـ درباره مبارزه زنان برای برابری حقوق فردی و اجتماعی
ـ  درباره مبارزه کارگران مهاجر، برای حقوق و شرایط کار برابر با کارگران محلی

 

نمک زمین

نمک زمین

  •  

 

سخنرانی، بحث و گفتگو: „چشم انداز چالش های جنبش زنان کارگر در ایران“ـ

سخنرانان: ـ

ـ مریم محسنی، فعال حنبش کارگری درعرصه زنان
ـ پروین کابلی، فعال سیاسی – اجتماعی

 

  •  

زمان: شنبه 30 آپریل ( 2016) ساعت 18:30

محل برگزاری برنامه : سالن ویکتوریا

(Hagabion – Viktoriahuset)

ورود: آزاد

 

باهمکاری اتحادیه آموزشی کارگران سوئد- آ. ب . اف