اخبار کارگری از 20 مای تا 26 ماه مای

اخبار کارگری31اردیبهشت1395

جان جعفر عظیم زاده در خطر است/ بیست و دو روز اعتصاب غذا در زندان

حقوق معلم و کارگر-30اردیبهشت:

جعفر عظیم زاده، فعال کارگری زندانی، از دهم اردیبهشت ماه در اعتصاب غذا به سر می برد. پس از گذشت بیست و دو روز از این اعتصاب ، سلامتی عظیم زاده در خطر است و همین مساله بر نگرانی کارگران و فعالان مدنی افزوده است.

خواسته جعفر عظیم زاده چیست؟

خواسته جعفر، رفع اتهامات امنیتی از پرونده فعالین صنفی است.

کارگری که از حقوق قانونی و مدنی خود دفاع کرده، برای اجرای شش سال حکم حبس  به زندان افتاده است. در پرونده او مانند بسیاری از فعالین صنفی و مدنی، اتهامات امنیتی به چشم می خورد.

سوال اساسی این است که این فعال صنفی که  تنها جرمش مطالبه گری در راه احقاق حقوق کارگران است، چگونه امنیت ملی را به خطر انداخته است؟ آیا دفاع از افزایش عادلانه دستمزد  کارگران  و یا تلاش برای ایجاد تشکل های صنفی مقابله با امنیت ملی است؟

نگرانی اصلی از بی توجهی و استمرار  این اعتصاب است

ادامه این اعتصاب به شدت نگران کننده است و از آن نگران کننده تر، عدم واکنش مسئولان  است به این اعتصاب که در واقع، آخرین حربه اعتراض یک زندانی است. این که یک فعال کارگری بیست و دو روز در اعتصاب غذا باشد و  گوشه چشمی هم به او نیندازند، معنای مثبتی ندارد، آن هم در شرایطی که خواسته این اعتصاب چیزی فراتر از حق خواهی مدنی نیست.

حال در این گیر و دار نمی توان به جعفر عظیم زاده و تلاش او برای مطالبه حق از درون زندان نیاندیشید. نمی توان حال و روز خانواده جعفر را به سادگی درک کرد و نمی توان از این پرسش ساده منصرف شد که به راستی چرا جعفر، دربند است و چرا جعفر دربند،  آنقدر مستاصل شده است که جانش را به یک قمار عاشقانه اندوهبار آورده.

آزادی عظیم زاده و تنها آزادی او می تواند به تمام این نگرانیها خاتمه بخشد. جای جعفر عظیم زاده زندان نیست.

 

انتقال بهنام ابراهیم زاده به بیمارستان وبازگشت دوباره اش به زندان

بهنام ابراهیم زاده: من ازتمام انسانهایی که در این چند سال بوده اند که به خانواده من وخانواده های زندانیان دیگر حمایت کرده اند و نگذاشته اند تنها بمانند از صمیم قلب تشکرمیکنم ومن باردیگر با این مردم شریف و زحمت کش با طبقه کارگر پیمان تازه میکنم وهیچگاه از خواسته هایی که حق طبقه کارگر است عقب نشینی نخواهم کرد واین را میدانم خانواده وپدر ومادرم بسیار اذیت شده اند من جوانیم را در زندان سپری کرده ام ودر زندان دچار دیسک کمر وگردن شده ام.

دیدار عثمان اسماعیلی با خانواده بهنام ابراهیم زاده

من عثمان اسماعیلی به دیدار خانواده بهنام ابراهیم زاده رفتم وازنزدیک با خانواده اش دیدارکردم وبه درد دل آنها گوش دادم . وازآنها سئوال کردم که این چند سالی که بهنام در زندان بود اذیت شدین یانه ؟پاسخ دادن البته که اذیت شدیم.

 ازپسرش سئوال کردم که پدرت راهی راه که انتخاب کرده است به نظرت درست است یا غلط؟پسرش پاسخ داد که پدرم راه درستی را انتخاب کرده است اعتقاد پدرم برای خودش وما محترم است. پدرم دفاع از طبقه کارگر وانسانیت میکند.

 ودومین سئوالی که از خانواده اش پرسیدم این بود که دوستان طبقه کارگر جویای حال شما میشوند یاکمک مالی به شما میکنند؟

همسرش پاسخ داد که بله هرکدام به نوبه خودشان سرزده اند وازتک تک آنها سپاسگزارم ودستشان رامیبوسم .بویژه ازجانب محمود صالحی این مرد شریف ودلسوز که هیچگاه ماراتنها نگذاشته اند واین به معنای این نیست که سایرین کمک نکرده اند هرکس به اندازه تواناییش کمک کرده است. وهمسرش درادامه حرفهایش گفت:بهنام این چند سالی که درزندان است کوتاه نمی آید.

 منم پرسیدم آیابنظرشمابایدکوتاه بیاید؟اوهم گفت نمیگویم کوتاه بیاید اما به تنهایی هم نمیتواند کاری را انجام بدهد.وباورم این است که باید کارگران ومردم دست به دست هم بدهند تا به سرمایه داران تحمیل کنند که این شماهستید که دسترنج طبقه کارگررا به غارت میبرید.

من در این دیدار متوجه تماس تلفنی بهنام با خانواده اش شدم که خبرداد فردا مرا به بیمارستان خمینی تهران برای جراحی میبرند منم کنجکاو شدم موضوع جراحی بهنام چیست؟ گفتند که از دیسک کمروگردن رنج میبرد.منم همراه خانواده اش ساعت 10 صبح در بیمارستان حاضر شدیم بهنام دستبند به دست با لباس شخصی خودش همراه چند زندانی دیگر با لباس زندانی ودستهای قفل وزنجیر آوردند. ماموری که همراه بهنام بود به مااجازه داد با بهنام روبوسی وحال واحوال داشته باشیم. من به نوبه خودم بغض گلویم راه گرفته بود وچشمانم پراز اشک شد هم از شادی و هم از ناراحتی.

شادیم ازاین بود که بهنام را ازنزدیک دیدم وبغلش کردم وناراحتیم این بود این کارگر خستگی ناپذیر با صدای بلند که همه حاضرین میشنیدند به من گفت :من برای دفاع از طبقه کارگر وکودکان ازانسانیت برعلیه نظام سرمایه داری درنده سینه سپرکرده ام وهیچگاه از این خواسته ام عقب نشینی نخواهم کرد این حق طبیعی من وهزاران انسان دیگر است من کاری نکرده ام .حق من قفل وزنجیر نیست.واین حق طبیعی من وتمام زندانیان سیاسی است مارابرای معالجه نزد پزشک بیاورند.وازمرخصی روزانه برخوردار باشیم. واین هایی که من میگویم بدون قید وشرط باشد.

نظربهنام دراین دیداراین بود که باید تمام مردم زحمتکش وکارگران وتشکلات فعالین کارگری وانسانهایی که صاحب تولید در این کره خاکی هستن سربه زنید وجویای حال آنها باشید.

 تجربه چندین ساله من این است که اگر خانواده زندانیان توسط دوستان ازلحاظ مالی وعاطفی حمایت شوند کارگر زندانی موفقتر است دربرابرزورگوییها .

من ازتمام انسانهایی که در این چند سال بوده اند که به خانواده من وخانواده های زندانیان دیگر حمایت کرده اند و نگذاشته اند تنها بمانند از صمیم قلب تشکرمیکنم ومن باردیگر با این مردم شریف و زحمت کش با طبقه کارگر پیمان تازه میکنم وهیچگاه از خواسته هایی که حق طبقه کارگر است عقب نشینی نخواهم کرد واین را میدانم خانواده وپدر ومادرم بسیار اذیت شده اند من جوانیم را در زندان سپری کرده ام ودر زندان دچار دیسک کمر وگردن شده ام .

بهنام را نزد دکتر بردند وبعد از معاینه او به مدت 1هفته دارو برایش تجویز کرد وبعد از 1هفته حتما باید نزد دکتر بازگردد.

منم عثمان اسماعیلی در این دیدار که با بهنام داشتم به نتیجه ای رسیدم منم به نوبه خودم بابهنام ابراهیم زاده وتمامی کارگران زندانی و خانواده زندانیان سیاسی پیمان تازه میکنم وهیچگاه وهیچوقت درمقابل نظام سرمایه دری و نمایندگان سرمایه داری عقب نشینی نخواهم کرد وبه نوبه خودم برای خانواده بهنام ودیگر زندانیان سیاسی هرکاری از دستم برآید انجام میدهم وکمک خواهم کرد.

پیام من برای طبقه کارگر این است به کمک زندانیان سیاسی بشتابیم واز آنها پشتیبانی کنیم ونگذاریم خانواده زندانیان سیاسی از نظر مال وعاطفی تنها بمانند چون باورم آن است اگرما مرحم طبقه کارگر وپشتیبان آن خانواده ها باشیم کارگر زندانی در مقابل نمایندگان سرمایه موفق وسربلند است ویک گام از مردم سرمایه داری را به عقب میرانیم چون خانواده های زندانی اکثرا کارگر واستثمار شوندگان نظام سرمایه داری هستند. وبه این وضوع موجود معترض هستند.

مازندانیان سیاسی به پیشواز زندان نمیرویم منتها نظام ونمایندگان سرمایه داری ،زندان را به ما تحمیل میکنند وماهم میخواهیم زندانی را بکشیم که نسل بعد ازما بخاطر باور واعتقادشان زندانی نشوندویکباربرای همیشه میخواهیم این را ریشه کن کنیم وبه زباله دان تاریخ بیاندازیم.

مرگ بر نظام سرمایه دار

 زنده باد همبستگی طبقه کارگر

عثمان اسماعیلی 1395/02/29

اخبارکارگری1خرداد1395

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ونهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور:

در تظاهرات ۶ ژوئن در حمایت از جنبش کارگری ایران و علیه حضور نمایندگان جمهوری اسلامی دراجلاس سالیانه“ سازمان جهانی کار“ در ژنو شرکت کنیم!

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران  ونهاد های همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشوربتاریخ20مه فراخوانی تحت عنوان« در تظاهرات ۶ ژوئن در حمایت از جنبش کارگری ایران و علیه حضور نمایندگان جمهوری اسلامی دراجلاس سالیانه‎“ سازمان جهانی کار“ در ژنو شرکت کنیم!»منتشرکردند.

دربخشی ازاین فراخوان آمده است:

ما ضمن اعتراض به سازمان جهانی کار بدلیل تداوم چنین سیاستی که عملا به معنای  همکاری با رژیم در زیر پا گذاشتن حق ایجاد تشکلات مستقل کارگری درایران است، و نیز در اعتراض به حضور كارگزاران رژيم ايران تحت پوشش نماينده كارگران در اجلاس و هم چنين در اعتراض به سركوب تشكلات و فعالین كارگری و ممانعت از ايجاد و گسترش تشکل های مستقل کارگری اقدام به اعتراض از جمله از طریق برگزاری  آکسیون در مقر سازمان جهانی کار در ژنو خواهیم کرد. ما از همه مدافعين كارگران، سازمانها، احزاب و نيروهای آزادی خواه و سوسياليست دعوت می كنيم در تظاهرات روز دوشنبه ۶ ژوئن ٢٠١٦ از ساعت ۱۱ صبح تا ۳ بعدازظهر در میدان ملل مقابل مقر اروپائی سازمان ملل در شھر ژنو شرکت کنند، و نسبت به  زیر پا گذاشته شدن حقوق کارگران ایران توسط رژیم اسلامی ایران و حضور نمایندگان رژِیم جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان جهانی کار صدای خود را بلند كنند.

احضار جعفر عظیم زاده به دادسرای عمومی و انقلاب ساوهبعد از 23 روز اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران و از رهبران جنبش کارگری محبوس در زندان اوین، مسؤلان قضائی در مقابله با سیل گسترده حمایتها از خواست مشترک جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی ، مبنی بر حذف اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی و اجتماعی و برای کاستن از فشار و حجم این مبارزه که در حال توده ای و سراسری شدن است، اقدام به اعمال فشار بر جعفرعظیم زاده نموده است. در حالی که وی به خاطر اعتصاب غذا از نظر جسمی در وضعیتی کاملا مخاطره آمیز قرار دارد، دادسرای ساوه احضاریه ای به درب منزلش فرستاده است  که 5 روز فرصت دارد تا برای اخذ دفاعیات به شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب ساوه خود را معرفی کند، در غیر اینصورت حکم جلبش صادر خواهد شد!

 واقعا نمونه این منطق را کجای این دنیا می شود پیدا کرد؟ کسی به حکم یک قاضی در زندان است و به حکم قاضی دیگری احضار و تهدید به جلب و بازداشت می گردد! و جالب تر اینکه بر مبنای احضاریه دیگری که چند روز قبل همین دادسرای ساوه از طریق „اس ام اس“ به شماره همراه جعفر(که نزد همسرش است) ارسال کرده، این زندانی درخواست انتقال خود را به دادسرای ساوه برای حضور و ارائه دفاعیات خودنموده امادرخواستش پذیرفته نشده است!

تجمع کارگران پیمانکاری فاز 14 عسلویه دراعتراض به عدم پرداخت 5ماه حقوق

صبح امروز جمعی از کارگرانی که به واسطه یک شرکت پیمانکاری در استخدام یکی از شرکت‌های بزرگ ساخت پروژه‌های نفتی و نیروگاهی هستند و هم اکنون در یکی از پروژه‌های فاز 14 عسلویه مشغول کارند، در اعتراض به تعویق مطالبات مزدی در مقابل محل اجرای این پروژه تجمع کردند.

به گزارش1خردادایلنا، بنقل ازکارگرانی که صبح امروز هنگام تردد روزانه به محل کارشان شاهد برپایی این تجمع اعتراضی بودند، در این تجمع اعتراضی حدود 40 کارگرشرکت داشتند.

از قرار معلوم این کارگران نیز  مانند کارگران شرکت گاما که در روزهای گذشته به دلیل معوقات مزدی خود تجمع اعتراضی مشابهی برپا کرده بودند  از دی ماه  سال گذشته تاکنون بابت معوقات مزدی خود طلبکارند.

همچنین گفته می‌شود از آنجا که کارفرمای اصلی این کارگران پیمانکاری همان کارفرمای اصلی کارگران شرکت گاما محسوب می‌شود در جریان اجتماع امروز نیز تعدادی از کارگران گاما برای پیگیری معوقات خود حضور داشتند.

بازداشت تعدادی از فعالین کارگری در شهر کامیاران

آرام  محمدی، شاهو صادقی، مهرداد صبوری و امید احمدی چهار فعال کارگری کامیارانی بازداشت شده می باشند که بدون ارائه حکم یا توضیحی از سوی ماموران مراجعه کننده در منازل شخصی خود بازداشت و به همراه لوازم شخصی و الکترونیکی خود به نقطه نامعلومی منتقل شدند.

پیگیری های صورت گرفته توسط خانواده های بازداشت شدگان تاکنون منجر به کسب اطلاعی از سرنوشت و وضعیت آنان نشده است هر چند بعضی منابع مطلع، بازداشت آنان را در ارتباط با برگزاری مراسمات روز جهانی کارگر در این منطقه می دانند.

لازم به یادآوری است در میان بازداشت شدگان مهرداد صبوری پیش از این نیز به دلیل فعالیت در زمینه حقوق کارگران مدتی را در زندان سپری کرده بود.

کمیته هماهنگی ضمن محکوم کردن باز داشت این فعالین ،خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط این عزیزان و دیگر فعالین کارگری و سیاسی در بند می باشد .

 کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

01/03/1395

اسماعیل عبدی چند روز پس از آزادی با وثیقه، راهی بیمارستان شد

حقوق معلم و کارگر:

اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران، که به تازگی پس از اعتصاب غذای ۱۶ روزه با قرار وثیقه آزاد شده است، امروز شنبه یکم خرداد ۹۵ به دلیل عفونت و خونریزی کلیه‌ها در کرج به بیمارستان مراجعه کرد.

پزشکان معالج پس از بررسی های اولیه و مداوا در بیمارستان کرج اعلام داشتند که کلیه ی راست ایشان هیدرونفروز و هیدرویورتر داشته و یک سنگ شش میلیمتری نیز در UVG مشاهده گردید و می‌بایست برای ادامه‌ی معالجات تخصصی به بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد تهران مراجعه نماید.

طومارکارگران سبلان پارچه در رد ادعای بانک تجارت استان اردبیل

به گزارش1خردادآذرسلام،کارکنان شرکت آرتا تجارت زرین سابق با امضای طومار نامه ای درباره ادعای پرداخت مطالباتشان از سوی بانک تجارت ضمن کذب محض دانستن آن جوابیه ای صادر کردند.

در این جوابیه خطاب به بانک تجارت استان اردبیل آمده است:

شرکت آرتا تجارت زرین وابسته به بانک تجارت که از سال 90 به عنوان بهره بردار توسط اداره تصفیه و امور ورشکستگی انتخاب شد مطالبات کارکنان خود را اعم از حق سنوات به مدت 4 سال و 7 ماه، عیدی سال 94به مدت 7 ماه و مانده مرخصی به مدت 4 سال و 7ماه را پرداخت نکرده است و پس از شکایت کارگران کلیه آرای صادره توسط اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت اجراء به اجرای احکام دادگستری شهرستان نمین ارجاع شده است.

با توجه به تایید هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف اداره کل تعاون مبنی بر محق بودن کارگران این شرکت و عدم اعتراض محکوم علیه این حکم قطعیت یافته است.

سوء استفاده از نام و آرم سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بتاریخ31اردیبهشت ماه اطلاعیه ای تحت عنوان« سوء استفاده از نام و آرم سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه»صادرنمود.

دربخش پایانی این اطلاعیه آمده است:

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه حاصل تلاش و مبارزه صدها و هزاران کارگر شریفی است که با وجود اذیت و آزارها، تهدیدها، تعلیق ها، اخراجها، دادگاها، زندانها و حبسهای طولانی مدت به عنوان یک تشکل مستقل کارگری پابرجا و مفتخر ایستاده است.

 سندیکای کارگران شرکت واحد، سواستفاده از نام و آرم سندیکا را محکوم کرده و اعلام می دارد اخبار موثق سندیکا و فعالیتهای آن از طریق سایت رسمی سندیکا، نشریه «پیک سندیکا»، و همچنین کانال تلگرام و صفحه فیسبوک سندیکا با آدرس های ذیل به اطلاع عموم خواهد رسید.

http://vahedsyndica.com/

http://on.fb.me/1Kvgbel

vsyndica@gmail.com

https://telegram.me/vahedsyndica

لینک متن کامل اطلاعیه:

http://vahedsyndica.com/archive/2149

تجمع اعتراضی وبست نشستن زنان فانوس بدست مقابل استانداری اردبیل

صبح امروز1خردادماه،زنان فانوس به دست اردبیلی محروم از برق در حالی جلوی استانداری لب به اعتراض گشودند که سال‌ها است از نعمت برق بی‌بهره‌ هستند.

1

به گزارش 1خرداد فارس ، صبح امروز زنان فانوس به دست اطراف اردبیل نظیر گلمغان در تجمع اعتراض‌آمیزی گرد هم آمدند تا به نشانه اعتراض با فانوس‌هایی که به دست داشتند خطاب به مسؤولان اعلام کنند که 17 سال است از نعمت برق و روشنایی بی‌بهره‌اند و مسؤولان حاضر نیستند به مطالبات آنها پاسخ دهند.

در این تجمع که مردان و زنان مناطق گلمغان اردبیل که از درد محرومیت و نداشتن نعمت برق به گریه و زاری افتاده بودند از مسؤولان خواستند تا به خواسته‌ها و مطالبات آنها پاسخ دهند به طوری که تعدادی از این زنان و مردان در جلوی استانداری بست نشسته و حاضر به ترک محل نبودند.

در مقابل این اعتراض‌ها و درخواست‌های قانونی هیچ مسؤولی از استانداری حاضر به پاسخگویی به مطالبات به حق این ساکنان اطراف اردبیل نشد به طوری که تا ساعت‌ها این تجمع آرام و قابل توجه ادامه داشت.

برای سومین بار در دولت یازدهم آب و برق گران شد 

براساس مفاد قانون بودجه ۹۵ کل کشور که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، هزینه آب و برق مصرفی شهروندان در سال ۹۵ افزایش یافت.

به گزارش1خرداد مهر، برای سومین بار متوالی در طول فعالیت سه ساله دولت یازدهم، قیمت آب و برق گران شد.

براساس بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۵ کشور که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب ‌بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ ۱۵۰ ریال از مشترکان آب دریافت کند.

همچنین طبق بند «ه» این تبصره وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ ۳۰ ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی دریافت کند.

اخبار کارگری2خرداد1395

جعفر عظیم زاده به بیمارستان و دوباره به زندان انتقال یافت

جعفرعظیم زاده شب گذشته اول خرداد ماه با محافظت سه مامور زندان ، در پی تشدید وخامت حالش بویژه بابت نارسایی شدید کلیه از طرف زندان اوین ، بدون درخواست وی، ابتدا به بیمارستان طالقانی وسپس بعلت نداشتن بخش ارولوژی در آن بیمارستان ، ،پس از  دوساعت بلا تکلیفی ، به بیمارستان شهدای تجریش انتقال یافت.

دراورژانس بیمارستان شهدای  تجریش جهت بستری نمودن وی،  دستور تزریق سرم رادادند  که با مخالفت جعفرعظیم زاده  روبرو گردید. لذا مسئول وقت اورژانس بعد از ممانعت از تزریق سرم از سمت جعفر عظیم زاده گفت، بدون وصل سرم مراحل پذیرش و دادن تخت برای بستری انجام نخواهد شد.

بعد ازممانعت جعفرعظیم زاده از تزریق سرم،وی را  بدون گرفتن هیچگونه درمانی، ساعت 4 صبح دوم خرداد ماه مجددا“ به بند هشت زندان اوین بازگرداندند.

طبق گفته خانواده و دوستانی که در بیمارستان بدیدنش آمده بودند علیرغم لاغری و ضعف شدید جسمی همچنان مصمم برخواسته اش  که لغو احکام امنیتی از پرونده های کارگران و معلمان و فعالین اجتماعی است ، پافشاری میکرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

2 خرداد 95

اعتصاب کارگران شرکت ساختمانی چولاب تالش دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق ونداشتن قراردادکار

کارگران شرکت ساختمانی چولاب تالش دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوقشان  ونداشتن قرارداد کاری دست به اعتصاب زدندوازبازگشت بکار خودداری کردند.کارگران معترض قرار است فردا(سوم خردادماه) مقابل فرمانداری تالش تجمع کنند.

به گزارش2خرداد رضوان خبر،کارگران شرکت چولاب تالش بعد از برج ۷ سال ۹۴ تا کنون هیچ گونه حقوق و مزایایی دریافت نکرده و در وضعیت نا معلومی به سر می برند. کارگران این شرکت علاوه بر حقوق و عیدی سال گذشته از ابتدای سال جدید خانه نشین شده اند و هیچ گونه قراردادی با این کارگران منعقد نگردیده است .

عدم پرداخت6ماه حقوق کارگران بندر فریدون کنار

اخباروگزارشات کارگری:بنا به گزارشات منتشره بتاریخ2خرداد ماه،حقوق کارگران بندرفریدون کنار شرکت راهبران 6 ماه است که پرداخت نشده است.

از سال ۱۳۷۱ برنامه‌ریزی ساخت بندر فریدون کنار توسط معاونت ساخت بنادر و فرودگاه‌ها پیگیری گردید و از سال ۱۳۷۴ به طور عملی به اجرا درآمد. در سال ۱۳۸۳ تاسیسات اولیه بندر شامل اسکله‌ها و موج‌شکن‌ها به اتمام رسید. مدیریت و راهبری و سرمایه گذاری بندر فریدون کنار در سال ۸۶ به شرکت راهبران بندر فریدون کنار واگذار شده است .

بنا به آخرین گزارشات منتشره،170 کارگر دربندر فریدون کنار مشغول بکارهستند.

 

اخبار کارگری3خرداد1395

ششمین روزاعتصاب کارگران پیمانکاری کارخانه آهن وفولاد ارفع اردکان برای حذف شرکت های پیمانکاری وعقد قراردادمستقیم

اعتصاب کارگران پیمانکاری کارخانه آهن و فولاد ارفع اردکان که از روز29اردیبهشت آغازشده است کماکان ادامه دارد.خواسته اصلی این کارگران بستن قرارداد مستقیم با شرکت آهن و فولاد ارفع می باشد.

2

یکی از دلایل اصلی اعتراض کارگران داشتن استرس از دست دادن شغل با جابه جایی پیمانکاران می باشد و از عمده درخواست هایشان بستن قرارداد مستقیم با شرکت آهن و فولاد ارفع می باشد.

3

4

شکوائیه بیش از سه هزار و پانصد نفر ازمعترضین به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و اجتماعی به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی

بعد از صدور بیانیه مشترک جعفر عظیم زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان ایران در اعتراض به امنیتی کردن فعالیتهای صنفی و اجتماعی توسط دستگاه قضائی و با خواست حذف این نوع اتهامات از جمله اتهام „اقدام علیه امنیت ملی“ از پرونده فعالین عرصه های یاد شده ، از روز دهم اردیبهشت 1395 زمان شروع اعتصاب غذای انها، به طور وسیعی با حمایتهای کارگران و معلمان و بخشهای دیگر مزدبگیران چه در ایران و چه در سطح بین المللی مواجه گردید.

 در نتیجه فشار این حمایتهای بین المللی مسؤلان مربوطه مجبور به آزادی موقت اسماعیل عبدی با وثیقه 300 میلیون تومانی گردیدند. ولی جعفر عظیم زاده همچنان در زندان و در اعتصاب غذا بسر می برد. از آنجا که این بیانیه حاوی یکی از اصلی ترین مطالبات بخشهای مختلف طبقه کارگر ایران است، جنبشی را حول خود شکل داد که دیگر سر تسلیم شدن و کوتاه آمدن را ندارد. به همین خاطر روزبروز این مبارزه وارد مراحل تازه تر و جدی تری می گردد.

در همین راستا بعد از گذشت حدود 25 روز از اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده، در حالیکه مسؤلان قوه قضائیه در تلاش هستند تا فشار موج گسترده اعتراضات حمایتی از این کارگر زندانی را با اعمال فشار و شکستن مقاومت و اصرارش بر تحقق خواستش را کاهش دهند، با وجود زمان بسیاراندک و امکانات محدود،هزاران نفر در اعتراض به این عدم پاسخگوئی،شکوائیه ای به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی را طرح کرده و با امضاء خود خواهان رسیدگی و برآورده کردن مطالبه جعفر عظیم زاده گردیده اند که روز دوشنبه 3 خرداد اصل شکوائیه تحویل کمیسیون اصل 90 و رونوشت آن به دفتر ریاست جمهوری و دفتر قوه قضائیه داده شد.

بی تردید اگر چنانچه قوه قضائیه همچنان نسبت به تحقق خواست جعفر عظیم زاده مقاومت نماید اقدامات مؤثرتری در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

3 خرداد 95

لینک اصل نامه به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ایران:

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5160

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خواستار رسیدگی هر چه سریع تر وضعیت جعفر عظیم زاده شد

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بتاریخ3خرداد ماه ضمن محکوم کردن برخورد های غیر مسئولانه با جعفر عظیم زاده خواستار رسیدگی هر چه سریع تر به وضعیت این فعال کارگری در بند شد.

فعال کارگری جعفر عظیم زاده به علت وخامت جسمانی از زندان به بیمارستان منتقل شد و بدون مداوای پزشکی به زندان بازگردانده شد

جعفر عظیم زاده فعال کارگری دربیست و سومین روز اعتصاب غذای خود  اول خرداد به علت وخامت جسمانی و مشکلات جدی در کلیه ها به بیمارستان منتقل شد و با وجود اینکه پزشکان ضعف جسمی ایشان را تایید نمودند، ولی به دلیل جلو گیری از تزریق سرم از بستری کردن وی خودداری کردند و در نهایت بدون هیچ گونه رسیدگی و درمان توسط ماموران همراه در بامداد دوم خرداد به زندان اوین بند هشت باز گردانده شد.

سندیکای کارگران شرکت واحد این گونه برخورد های غیر مسئولانه را محکوم می کند و خواستار رسیدگی هر چه سریع تر به وضعیت این فعال کارگری در بند می باشد.

ادامه بلاتکلیفی130کارگر بیکارشده مس خاتون آباد ومفتوح ماندن پرونده قضایی28کارگر معترض

وکیل کارگران مجتمع مس خاتون آباد می گوید: علیرغم وعده های مسئولین، 130 کارگر بیکار شده مس خاتون آباد همچنان بلاتکلیف هستند و پرونده قضایی 28 کارگر خاتون آباد که ششم بهمن ماه سال گذشته به دنبال اعتراضات این کارگران بازداشت  و پس از چند روز با قرار وثیقه آزاد شدند،همچنان مفتوح است.

 به گزارش3خرداد ایلنا،سمیه محمودی میمند، وکیل کارگران مجتمع مس خاتون آباد گفت: علیرغم وعده های مکرر مسئولان، کارگران بیکار شده مجتمع مس خاتون آباد همچنان بلاتکلیف هستند و به سر کار بازنگشته اند.

وی افزود: 130 کارگر باسابقه این مجتمع، در مهر 94 بیکار شدند که این مساله به اعتراضات مستمر کارگران در ماه های پایانی سال گذشته انجامید و در نهایت، در شورای تامین و نهادهای استانی مقرر شد که این کارگران به سر کار برگردند که این وعده هنوز محقق نشده است.

محمودی در ارتباط با پرونده قضایی 28 کارگر خاتون آباد که ششم بهمن ماه سال گذشته به دنبال این اعتراضات بازداشت  و پس از چند روز با قرار وثیقه آزاد شدند، گفت: ظاهرا پرونده این کارگران همچنان مفتوح است.

وی افزود: این کارگران با ضمانت و قرار وثیقه آزادند و این درحالیست که مطالبات آنها نیز برآورده نشده است.

آخرین گزارش از وضعیت احضارها و بازداشت شدگان در کامیاران

به گزارش3خرداد کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، صبح امروز دوشنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۵ «دلینا صبوری» خواهر «مهرداد صبوری» ۲۷ ساله کارگر ساختمان که پیش تر در صبح روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه بدون ارائه حکم از سوی نیروهای وابسته به اطلاعات بازداشت شد، پس از احضار به اداره اطلاعات شهر کامیاران، به همراه «روژین ابراهیمی» و «شعله گودرزی» در نهاد امینتی حضور و پس از بازجویی و فحاشی از سوی نیروهای وابسته به اطلاعات به اجبار مجبور به تعهد کتبی شدند.

 پیش تر در صبح روز شنبه ۱ خرداد ماه ۱۳۹۵ «شعله گودرزی» ۲۶ ساله فرزند «عبدالله» و همسر « نظام صادقی» فعال کارگری و اعضای « کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» از سوی اداره اطلاعات شهرستان کامیاران احضار و پس از گذشت چهار ساعت بازجویی به او گفته شد جهت ادامه روند بازجویی صبح روز دوشنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۵به این نهاد مراجعه کند.

همچنین به «روژین ابراهیمی» ۲۴ ساله فرزند «سعید» نیز که پیش تر در صبح روز شنبه ۱ خرداد ماه ۱۳۹۵ به اداره اطلاعات شهرستان کامیاران احضار مدت چهار ساعت را تحت بازجویی قرار گرفت گفته شده بود جهت ادامه روند بازجویی صبح روز سه شنبه ۴ خرداد ماه ۱۳۹۵به این نهاد امنیتی مراجعه کند اما او صبح امروز دوشنبه ۳ خرداد ماه ۱۳۹۵ به این نهاد مراجعه کرد.

 پیش تر نیز «شاهو صادقی»،« آرام محمدی»،« مهرداد صبوری»، و «امید احمدی» در روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به طور جداگانه بدون ارائه حکم پس از ظبط لوازم شخصی و الکترونیکی از سوی ماموران امنیتی پس مراجعه به منازل شخصی بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شدند.

 پس از گذشت چند روز بی خبری طی تماس تلفنی یکی از این افراد با خانواده از حضور خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج خبر داده اند.

 بنابهمین گزارش،یک منبع آگاه گفت ” آنها صبح امروز دوشنبه ۳ خرداد ماه جهت رسیدگی و تشکیل پرونده با دستبند و چشم بند به اداره اطلاعات کامیاران منتقل شدند.

5

تجمع مقابل بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهردراعتراض به واگذاری به بخش خصوصی

صبح امروز3خرداد ماه، کارکنان بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر،تعدادی ازخانواده های کارکنان پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهروجمعی از اهالی ماهشهر دراعتراض به واگذاری بیمارستان صنایع پتروشیمی به بخش خصوصی دست به تجمع مقابل این بیمارستان زدند.

به گزارش 3خرداد فارس، شهروندان این شهرستان و شهر چمران و همچنین کارکنان بیمارستان صنایع پتروشیمی ماهشهر صبح امروز در اعتراض به بحث الحاق و خصوصی‌سازی این بیمارستان دست به تجمع زده و مقابل این مرکز درمانی زنجیره انسانی تشکیل دادند.

تجمع‌کنندگان با در دست داشتن پلاکاردها و دست‌نوشته‌هایی خواستار جلوگیری از الحاق و خصوصی‌سازی این بیمارستان بودند.

اخبار کارگری4خرداد1395

150 کارگر شرکت حفاری نفت شمال اخراج شدند

کارگران اخراجی با خانواده هایشان فردا مقابل فرمانداری بهشهرتجمع خواهند کرد

امروز4خرداد،مسئولان حفاری نفت شمال به 150 کارگر این شرکت اعلام کردند که از فردا دیگر سر کار خود حاضر نشوند.

کارگران اخراجی با خانواده های خود قرار است صبح فردا(5خرداد) مقابل فرمانداری بهشهر تجمع کنند.

کارگران اخراجی تا 31 تیرماه امسال با شرکت قرارداد همکاری دارند،گفت: شرکت اعلام کرد تا این تاریخ حقوق آنها را پرداخت می کند و پس از این هیچ تعهدی در این باره ندارد.

در حالیکه بسیاری از این کارگران با 8 تا ده سال سابقه کار در شرکت حفاری نفت شمال با اصول نگهداری و پشنیبانی فنی از سکوهای نفتی در آبهای عمیق آشنا هستند ، شرکت برنده مناقصه در اولین گام 17 پرسنل خارجی را بکار گرفته است که10 برابر کارشناسان کشورمان حقوق می گیرند.

از جعفر عظیم زاده

به سازمانهای سندیکایی فرانسه س اف د ، ث ژ ت ،اف اس او ، همبستگی سود سولیدر ، او ان اس ا

با گرمترین درود های رفیقانه

نامه همبستگی و مالامال از احساس مسئولیت انسانی و طبقاتی شما را در حالی که اخبار هشتمین روز مبارزه ی سخت و حیاتی کارگران فرانسه را در مقابله با اعمال تغییرات ضدکارگری در قانون کار دنبال میکردم دریافت نمودم.

دوستان و یاران

آیا میدانید که ما کارگران ایران بدلیل محرومیت از بدیهی ترین و ابتدایی ترین حقوق صنفی و اجتماعی خود و سرکوب شدید، حتی  یک بار و برای دقایقی نیز نمیتوانیم همچون شما دست به اعتراضات و اعتصابات سراسری و خیابانی بزنیم؟ و آیا میدانید که تغییرات ضد کارگری که هم اکنون دولت فرانسه در صدد اعمال آنها در قانون کار است از 27 سال پیش در قانون  کار ایران اعمال شده است و بر این بستر هم اکنون قریب به صد در صد کارگران ایران با قراردادهای موقت سه ماهه ، یکماهه و سفید امضا با مزد روزانه ی معادل 800 گرم گوشت و کمتر از آن مجبور به کار هستند و تحت چنین شرایط برده واری برای بقا خود ناچار به کار روزانه ی تا 18 ساعت میباشند و کار روزانه 12 ساعته به روال معمول ساعت کار در ایران تبدیل شده است؟

حتما میدانید که در ایران افرادی چون من و یارانم وقتی با مسالمت آمیزترین شکلی همچون جمع آوری چهل هزار امضا به شرایط فوق اعتراض میکنیم و خواهان افزایش مزد میشویم و وقتی بر اساس اسناد مجلس ملی کشور مبنی بر غارت یک میلیارد دلاری از صندوق سازمان تامین اجتماعی ( متعلق به کارگران ) به عنوان نماینده آنها دست به شکایت میزنیم با اتهامات سنگین امنیتی مواجه و به شش سال زندان محکوم میشویم و وقتی کارگرانی با هدف دریافت ماهها حقوق عقب افتاده و مسائلی از این دست ، اقدام به اعتراضی کوچک آنهم نه در خیابان بلکه در محیط  کارشان میکنند توسط دادگاهها احضار ، تهدید ، و با اتهامات امنیتی مورد بازداشت و محکومیت قرار میگیرند.

و حتما میدانید که تجمع ، اعتصاب ، راهپیمایی و ایجاد تشکلهای صنفی به عنوان حقوق بنیادین کارگران و معلمان در ایران به خشن ترین و گسترده ترین  شکلی پایمال و نماینده ها و فعالین آنها به زندانهای طویل المدت از 5 تا 14 سال محکوم میشوند و آیا میدانید ….و….

رفقا

طبقه ی کارگر فرانسه از همان اوان پیدایش خود تا کمون پاریس و تا به همین امروز مبارزه ای سخت ، طاقت فرسا و پر فراز و نشیب را برای رسیدن به حداقلهایی از حقوق انسانی طی و هزینه های بسیار سنگینی را در این راه متحمل شده است و هیچگاه بدلیل وجود این هزینه ها از حرکت و مبارزه باز نیاستاده است. برای ما نیز در ایران به عنوان یک طبقه جوان و عظیم اجتماعی ، وضعیت به همین منوال است و خواهد بود و ما ناچاریم برای دست یابی به مطالبات انسانی مان با تحمل هزینه های سنگین مبارزه ی خود را به پیش بریم. اعتصاب غذای من در این چهار چوب است . من و دوست و هم بندی عزیزم اسماعیل عبدی در اعتراض به ممنوعیت ایجاد تشکلهای مستقل صنفی کارگران و معلمان ، ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادنه مراسم روز جهانی کارگر و معلم ، تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر ، عدم شفافیت و عمل موثر سازمان جهانی کار ILO در قبال نقض فاحش حقوق بنیادین کارگران و معلمان ایران و با خواست پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران و معلمان و برداشته شدن اتهامات امنیتی از پرونده های مفتوح کارگران و معلمان معترض و پرونده های فعالین صنفی زندانی منجمله خودمان از روز دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذا زدیم.

من نامه همبستگی شما را بسیار ارج می گذارم ، دست همه ی شما را صمیمانه می فشارم و در حالی که بیست و پنجمین روز اعتصاب غذایم را پشت سر میگذارم همبستگی خود را با مبارزات کارگران فرانسه در مقابله با اعمال تغییرات ضد کارگری در قانون کار اعلام میدارم و با تاکید بر گسترش و تعمیق همبستگی بین اللملی طبقه کارگر ، از شما انتظار دارم در اجلاس پیش روی سازمان جهانی کار ILO صدای اعتراض ما کارگران ایران باشید.

با همبستگی کارگری

جعفر عظیم زاده – بند 8 زندان اوین – سوم خرداد ماه 1395

از بهنام ابراهیم زاده

به دبیر کل سازمان جهانی کار آقای گای رایدر

به اتحادیه های کارگری در سراسر جهان

من بهنام ابراهیم زاده از فعالین کارگری در زندانی رجایی شهر، این نامه را برای شما مینویسم. به جرم دفاع از حقوق کارگران، دفاع از حقوق کودکان و دفاع از حرمت انسانها، تحت عنوان „اقدام علیه امنیت ملی کشور“ حکم زندان گرفته و ٦ سال از بهترین سالهای زندگیم را در بازداشت بسر برده ام و همراه با من فرزندم و همسرم نیز زیر فشار و آزار بوده اند و همسرم با تحمل شایسته همه مشقات همراه راهم بوده است. من بخاطر اینکه کوتاه نیامده و بر حقانیت مبارزاتم پای فشرده ام و همواره سعی کرده ام صدای اعتراض مردم باشم، در پرونده جدیدی به هفت سال و ده ماه حبس دیگر محکوم شده ام.

مطمئن هستم که شما از سرنوشت من و کسانی چون من و احکام زندانی که به ما داده شده و آنچه بر ما کارگران میگذرد خبردارید.

مطمئن هستم که شما از جریان مرگ ناگوار و مشکوک کارگر زندانی شاهرخ زمانی در زندان رجایی شهر با خبرید.

مطمئن هستم که شما از وضعیت نگران کننده جعفر عظیم زاده که از روز ٢٩ آپریل تا کنون در اعتصاب غذا بسر میبرد، با خبرید.

جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی در بیانیه ای مشترک خواستشان لغو تمامی پرونده های فعالین کارگری و معلمان معترض و … با اتهاماتی چون „اخلال در نظیم امنیت ملی “ است. چرا شما سکوت کرده اید. آیا تمامی اینها نقض آشکار مقاوله نامه های سازمان شما نیست که ایران هم در آن عضو است.

ما بارها گفته ایم هیئت ایران نماینده ما کارگران و ما مردم نیست. ایران ناقض حقوق پایه ای ما کارگران و ما مردم از جمله حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع و حق دفاع از زندگی و معیشتمان و داشتن یک زندگی درخور انسان است. اعتراض من و اعتراض ما کارگران در ایران به حضور این هیئت در اجلاس سازمان جهانی کار است و با نوشتن این نامه میخواهم صدای اعتراضم را به اجلاسی که در پیش است برسانم.

در عین حال من از همه سازمانهای کارگری میخواهم که از ما کارگران زندانی و از کارزاری که در دفاع از حق تشکل و حقوق برحق ما کارگران و ما معلمان از سوی جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی به راه افتاده است، دفاع کنند. از جعفر عظیم زاده که در وضعیت نگران کننده ای بسر میبرد حمایت کنند.

من اعلام میکنم که به لیست امضاهای کارزاری که در حمایت از جعفر عظیم زاده و خواستهایش به راه افتاده می پیوندم و از همه سازمانهای کارگری. نهادهای مدافع حقوق بشر و همگان هم انتظار دارم به این کارزار بپیوندید و همراه ما کارگران به حضور هیئت ایران در اجلاس سازمان جهانی کار اعتراض کنید.

بهنام ابراهیم زاده از زندان رجایی شهر

مه ٢٠١٦

منبع: پایگاه خبری خانواده بهنام ابراهیم زاده

کارخانه قطعات بتنی گیلان تعطیل و170کارگرش بیکارشدند

یک منبع خبری در کارخانه قطعات بتنی گیلان از تعطیلی کامل این واحد تولیدی و بیکاری حدود 170 کارگر این کارخانه خبر داد.

به گزارش4خردادایلنا،کارخانه قطعات بتنی گیلان که در زمینه تولید انواع  کانال های پیش ساخته وقطعات بلوکی  در استان گیلان فعالیت دارد، از اول خرداد ماه  جاری (۹۵) به دلیل مشکلات مالی تعطیل و تمامی کارگران آن هم اکنون بیکارشده‌اند.

این کارگران که بصورت میانگین بین ۱۵ سال سابقه کار دارند، در ادامه درباره وضعیت خود می‌گویند: از مجموع 170 کارگر حدود 120 نفربصورت خدماتی تحت نظارت شرکت پیمانکاری   فعالیت داشتند.  در عین حال حدود 80 نفراز کارگران با استفاده از مزایای بیمه بیکاری از اردیبهشت ماه بدنبال دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند ومابقی کارگران  هنوز وضعیت مشخص ندارند.

اخراج ده ها کارگرصنایع پتروشیمی فریمان با ماه ها حقوق معوقه

«حدود 14 ماه است حق و حقوق، عیدی و پاداش خود را دریافت نکرده ایم و زندگی و تامین معیشت آن برایمان سخت شده است. شرکت پتروشیمی فریمان عذر بسیاری از کارکنان را خواسته و همه کارگران سرگردان هستند. شما قضاوت کنید ما و امثال ما چگونه می توانیم خرج خانواده، درمان بیماران، هزینه دانشگاه و اجاره خانه خود را تأمین کنیم؟»

به گزارش3خرداد خراسان،تعدادی از کارکنان شرکت پتروشیمی فریمان با ارسال پیامک وتماس تلفنی خواستار پیگیری اخراج شدن از این شرکت شدند. یکی از کارکنان درباره اخراج خود از این شرکت می گوید: من با هزار امید و آرزو وارد این مجموعه شدم ولی به تدریج متوجه شدم کارخانه به علت مشکلات اقتصادی توان پرداخت حق وحقوق پرسنل خود را ندارد و در حال حاضر همه افراد به جز چند نگهبان اخراج شده اند.

بازی کردن سهامداران کارخانه کاشی وسرامیک ومسئولان استان فارس بازندگی صدها کارگر وخانواده ایشان

اوایل بهمن ماه سال گذشته بود که جمع کثیری از کارگران کارخانه کاشی و سرامیک حافظ به دلایل معوقات 4 ماه، اخراج تدریجی کارگران، عدم پرداخت سنوات بازنشستگان و اقساط معوق به تأمین اجتماعی و…در یک روز سرد بارانی در مقابل استانداری فارس تجمع کردند تا صدای اعتراض به حق خود را به گوش مسئولان برسانند. تجمعی که به امید رسیدگی به مطالباتشان برگزار شد، اما تا به امروز نتیجه چندانی نداشته است.

به گزارش4خرداد شیرازه،نماینده کارگران کارخانه کاشی و سرامیک حافظ از عملی نشدن وعده‌ها و تجمع چندباره کارگران در مقابل کارخانه خبر داد و گفت: مدیر عامل شرکت حافظ با پرسنل قرار دادی کارخانه تسویه حساب کردند و قرارداد دیگری به مدت زمان یک تا سه ماه منعقد کردند اما اوایل همین هفته با کارکنان اتمام قرارداد کرده و نامه‌ای به در منزل آنها فرستادند و قصد راه اندازی شرکت راهم ندارند.

نماینده کارگران شرکت حافظ با بیان اینکه تمام مسئولین استان از وضعیت کارخانه کاشی و سرامیک حافظ مطلع هستند اما دایه مهربان‌تر از مادر برای سهامداران شدند و ما کارگران جز جلسه پی در پی نتیجه دیگری نگرفتیم تاکید کرد: چرا با سهامداران که زندگی چند صد نفر را به باد داده‌اند برخوردی نمی‌شود.

عدم پرداخت حقوق فرودین ماه 2500کارگر معدن سنگ آهن بافق

کارگران رسمی، قرارداد معین و روزمزد دائم معدن سنگ آهن بافق که روی هم رفته حدود 2500 نفر از کارکنان این واحد معدنی را تشکیل می دهند، بابت دستمزد فروردین ماه از کارفرما طلبکارند.

به گزارش4خردادایلنا،ظاهرا براساس وعده کارفرما قرار بوده است، 25 اردیبهشت، دستمزد فروردین ماه  پرداخت شود که تا کنون این وعده محقق نشده است.

بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی400کارگراخراجی کارخانه کاشی خزر

با گذشت بیش از 4 ماه از توقف فعالیت کارخانه کاشی خزر(از بهمن ماه 94) در استان گیلان ، هنوز برای پرداخت معوقات مزدی و مقرری بیمه بیکاری حدود 400کارگر این واحد معدنی اقدامی صورت نگرفته است.

به گزارش4خردادایلنا،کارگران این واحد صنعتی گفتند: تعطیلی محل کار آنها بهمن ماه سال گذشته (94) و در زمانی اتفاق افتاد که کارفرما به دلیل مشکلات ناشی از کمبود منابع مالی، فعالیت خود را در  دو خط تولید کاشی کف و دیوار متوقف کرد و از آن زمان تاکنون حدود 400 کارگر بدون دریافت معوقات مزدی بیکار شده‌اند.

آنها می‌گویند: که علاوه بر  چندین ماه مزد معوقه، کارفرما هنوز همه مزایای مربوط به سنوات وعیدی وپاداش سالهای 93 و 94 را به کارگران مشمول پرداخت نکرده است

به گفته این کارگران روند اخراج درکارخانه کاشی خزر نخستین بار از تیر ماه سال گذشته با 75 نفر از مجموع 500 کارگر این واحد تولیدی آغاز شد.

اخبار کارگری5خرداد1395

صدای اعتراضمان را نسبت به شلاق زدن17 کارگرمعترض معدن طلای‌ آق‌دره رساتر کنیم

– ننگی دیگردرپرونده سیاه  وضد کارگری جمهوری اسلامی ایران:

شلاق زدن17کارگرمعترض معدن طلای‌ آق‌دره!

 

 

ننگی دیگردرپرونده سیاه  وضد کارگری جمهوری اسلامی ایران:

شلاق زدن17کارگرمعترض معدن طلای‌ آق‌دره!

احکام قضایی تمامی۱۷ کارگری که با شکایت کارفرمای معدن طلای آق دره در دادگستری آذربایجان غربی محاکمه شده بودند در واپسین روزهای ماه گذشته به اجرا درآمد.

 به گزارش5خردادایلنا،وحید یاری که در جریان رسیدگی قضایی به پرونده‌ای این ۱۷ کارگر وکالت آنها را برعهده داشته است، در این رابطه گفت: این کارگران براساس دو پرونده‌ قضایی که به صورت جداگانه علیه آنها تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه 101 دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه 10 تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شدند.

وی افزود: در مجموع متهمان این پرونده به تحمل مجازات تعزیری حبس، پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق محکوم شده بودند که در نهایت با اعلام گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی، مجازات حبس تمامی کارگران مورد نظر لغو شد و مجازات پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق در مورد هرکدام از متهمان به اجرا درآمد.

برپایه این گزارش،احکام کارگران یاد شده در واپسین روزهای ماه گذشته به اجرا درآمده است و در حال حاضر با مختومه قلمداد شدن این پرونده‌ها تمامی این کارگران آزاد هستند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در پرونده نخست که بصورت مشترک با شکایت شرکت پویا زرکان در مقام کارفرما و یکی از نگهبانان شرکت علیه هشت نفر از کارگران فصلی معدن تشکیل شده بود این هشت نفر به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریت عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند و براساس رای دادگاه بدوی تمامی این افراد مجرم شناخته شدند.

وی افزود: بر این اساس هرکدام از متهمان ردیف اول تا پنجم به تحمل 150 ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند که این حکم در دادگاه تجدید نظر به 100 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.

یاری در مورد رایی که از سوی این دادگاه برای سایر متهمان ردیف ششم تا هشتم صادر شده است افزود: پس از احراز مجرمیت این افراد نیز هرکدام از آنها به تحمل 74 ضربه شلاق و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند که در نهایت در جلسه تجدید نظر این احکام به 50 ضربه شلاق و 37 ماه حبس تعزیری برای هریک از متهمان تقلیل پیدا کرد.

وکیل پرونده کارگران معدن طلای آق‌دره در عین حال افزود: جدا از این آراء دادگاه در مورد متهم ردیف ششم به صورت جداگانه قرار محکومیت سه سال حبس تعزیری تعیین کرد که این محکومیت در رای تجدید نظر تغییری نکرد.

این وکیل دادگستری همچنین در مورد پرونده دومی که علیه 9 نفر از کارگران فصلی معدن طلای آق‌دره تشکیل شده بود، گفت: در این پرونده کارگران یاد شده به ارتکاب «ممانعت و بازداشت مردم از کسب و کار با هیاهو و جنجال متهم شده بودند که در نهایت همگی از سوی دادگاه مجرم شناخته شدند.

وی افزود: براساس رای دادگاه بدوی متهمان ردیف اول و چهارم هر یک به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شدند که در مرحله تجدید مجازات حبس 6 ماهه تعیین شده ثابت ماند اما محکومیت شلاق به 50 ضربه کاهش پیدا کرد .

یاری همچنین در مورد آرایی که برای سایر متهمان صادر شده  است، گفت: مطابق حکم دادگاه بدوی هرکدام از متهمان ردیف‌های دوم تا سوم و پنجم تا نهم به پرداخت 500 هزار تومان جریمه نقدی و 50 ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند که در نهایت در مرحله تجدید نظر محکومیت جزای نقدی تعیین شده ثابت ماند اما مجازات شلاق هرکدام از متهمان به 30 ضربه کاهش یافت.

وی افزود: به غیر از این مجازات متهم ردیف نهم نیز در ارتباط با این پرونده به صورت جداگانه به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود که در نهایت با اعلام گذشت شاکی پرونده از پرونده قضایی حذف شد.

این وکیل دادگستری با تاکید دوباره براینکه احکام حبس تعیین شده برای تمامی متهمان این پرونده به دلیل گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی به اجرا درنیامد، افزود: در حال حاضر به دلیل آنکه سایر مجازات‌های تعیین شده برای متهمان پرونده به استناد رای دادگاه تجدید نظر به اجرا درآمده است، پرونده‌های یاد شده از نظر حقوقی مختومه اعلام شده است.

گفتنی است دی ماه سال ۹۳شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ دره ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد کاریشان تعدیل کرد. در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت که در نتیجه برخورد عوامل نگهبانی با معترضین، حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی کرد. در آن زمان دستگاه قضایی با شکایت کارفرمابه اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد.

 

 

اتحادیه آزاد کارگران ایران:

اقدام غیر انسانی دیگر؛اجرای احکام جزای نقدی و شلاق علیه کارگران آق دره

در روزهای پایانی ماه گذشته احکام پرداخت جزای نقدی و شلاق علیه 17 کارگر معدن طلای „آق دره“ تکاب از استان آذربایجان غربی که توسط شعبه 101 دادگاه کیفری تکاب و شعبه تجدید نظر استان آذربایجان غربی صادر شده بود، به اجرا گذاشته شده است. این کارگران که تعدادشان 350 نفر بوده دی ماه سال 93 توسط شرکت پویا زرکان (پیمانکار اصلی معدن) با پایان یافتن قراردادهای کاریشان اخراج شده بودند، روز ششم دی مقابل شرکت دست به اعتراض زده بودند که  مأموران حراست شرکت به کارگران معترض یورش می برند. در جریان همان اعتراض ساعت 8 شب یکی از کارگران که به خاطر برخورد توهین آمیز مأموران حراستی و فشار روحی ناشی از بیکاری و ناامیدی از امکان تأمین معاش خانواده اش اقدام به خود کشی می کند و دستگاه قضایی طبق معمول به وظیفه ضد کارگری خود عمل کرده و با شکایت کارفرما و مزدوران حراستی شرکت، به اتهام ایجاد اغتشاش علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرده است.

دستگاههای قضائی بی شرمانه علیه کارگرانی احکام ضد انسانی، قرون وسطائی و متحجرانه صادر می کنند که جرمشان خواستن کار بوده، آنهم کار سخت و طاقت فرسای معدن با دستمزد چهار برابر زیر خط فقر! حکم زندان و جریمه علیه کارگران بیکار شده صادر می کنند ولی کارفرما را که عامل به بدبختی و به نابودی کشاندن 350 خانواده است، زیر چتر و حمایت خود قرار می دهند! تخریب تابلو شرکت استثمارگر و چپاولگر و پاره شده لباس مأمور حراستی مهاجم، مصداق جرم برای کارگران است،اما خودکشی کارگری به خاطر فشار روحی ناشی از بیکاری و ناامیدی و توهین کارفرما و مزدوران حراستیش امری طبیعی و نقش کارفرما و مأمورانش در قتل او مترادف با قانون است. عاملان تباهی زندگی 350 خانواده و قاتلان کارگر شرکت پویا زرکان به جای زندانی شدن و به سزا رسیدن، در سایه حمایت دستگاههای قضائی در جایگاه شاکیان قرار می گیرند و کارگرانی که از حق حیات ساقط شده اند، به وارونه مجازات می گردند.

اقدامات دستگاههای قضائی دیگر هیچ حدی از بی شرمی در حق کارگران به جان آمده را باقی نگذاشته است. این برخوردهای بی شرمانه را باید با اعتراض سراسری پاسخ داد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

5 خرداد 95

(ITI) چادر زدن کارگران مخابرات راه دور ایرانمقابل کارخانه جهت دستیابی به مطالباتشان

از روز گذشته(4خردادماه) تعدادي از كارگران مخابرات راه دور ایران (ITI)  براي پيگيري مطالبات خود دست به يك اقدام جديد زدند، آن هزندگي خود را به جلوي كارخانه كشاندند و با برپايي چادرهاي مسافرتي جلوي اين كارخانه قصد پيگيري براي رسيدن به حق و حقوق خود را دارند 

6

به گزارش5خردادروزنامه خبرجنوب،كارخانه مخابرات راه دور ايران چندسالي است به تعطيلي كشيده شده است؛ اين كارخانه كه از كارخانجات دولتي كشور بود براي اجراي اصل 44 قانون اساسي و در راستاي خصوصي سازي به بخش خصوصي واگذار شد اما بنا به دلايل مختلف از سال 84 و 85 به بحران كشيده شد و در نهايت تعطيل گرديد.

در سال هاي اخير دوندگي 1226 نفر كارگر كارخانه براي دريافت 30 ميليارد تومان طلب خود به جايي نرسيده و تجمع هاي كارگري مثمر ثمر نبوده است.

از روز گذشته تعدادي از كارگران كارخانه براي پيگيري مطالبات خود دست به يك اقدام جديد زدند، آن ها زندگي خود را به جلوي كارخانه كشاندند و با برپايي چادرهاي مسافرتي جلوي اين كارخانه قصد پيگيري براي رسيدن به حق و حقوق خود را دارند.

اين كارگران معتقدند 30 ميليارد تومان بدهي آن ها كه به ازاي هر كارگر بين 5 ميليون تا 70 ميليون تومان است، ارزش واقعي خود را بعد از اين همه سال از دست داده و اگر بنابر پرداخت باشد بايد همچون بدهي بانكي به نرخ روز محاسبه و خسارت تأديه و تأخير در پرداخت آن نيز محاسبه شود.

تجمع کارگران  اخراجی شرکت حفاری نفت شمال مقابل فرمانداری بهشهر

صبح امروز5خرداد،تعداد کثیری از کارگران اخراجی شرکت حفاری نفت شمال مقابل فرمانداری شهرستان بهشهر تجمع کردند وخواستار پیگیری مشکلاتشان شدند.

به گزارش5خرداد ایلنا،کارگران این شرکت در نشست با فرماندار شهرستان بهشهر که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان بدون حضور خبرنگاران برگزار شد مطالبات و خواسته های خود را بیان کردند.

یکی منبع کارگری به اخراج 150 نفر از کارگران این شرکت اشاره کرد و گفت: رسیدگی به مشکل اخراج کارگران و تأمین امنیت شغلی برای کارگران این شرکت از مطالباتمان می باشد که در صورت بی توجهی به اخراج  همه کارگران منجر می شود.

تجمع دوباره کارگران شرکت شبدیزصنعت(فاز 14 عسلویه)بدنبال خلف وعده کارفرما

صبح امروز5خرداد، در پی بی پاسخ ماندن خواسته جمعی از کارگران شرکت شبدیزصنعت در فاز 14 عسلویه آنان در مقابل محل اجرای این پروژه تجمع کردند.

به گزارش5خردادایلنا،کارگرانی که صبح امروز هنگام تردد روزانه به محل کارشان شاهد برپایی این تجمع اعتراضی بودند گفتند: با وجود وعده‌ای که پیشتر  کارفرمای اصلی در خصوص پرداخت معوقات مزدی برای روز سه شنبه (چهارم خرداد ماه) داده بود؛ هنوز هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

از قرار معلوم این کارگران که شمار آنها بیش از 15 نفر است، نیز  مانند کارگران شرکت گاما که در هفته گذشته به دلیل معوقات مزدی خود تجمع اعتراضی مشابهی برپا کرده بودند  از دی ماه  سال گذشته تاکنون بابت معوقات مزدی خود طلبکارند.

به گفته این کارگران، آنان پس از بازگشت از تعطیلات مشاهده کردند کارفرما دفتر خود را از محل پروژه جمع کرده است و  همین امر بر نگرانی آنان افزوده است؛ کارفرمای اصلی این کارگران پیمانکاری همان کارفرمای اصلی کارگران شرکت گاما محسوب می‌شود.

لازم به یادآوری است، تجمع اعتراضی  بیش از 300 کارگران شرکت گاما در فاز 14 منطقه ویژه عسلویه در روز یکشنبه (26 اردیبهشت‌ماه) آغاز شده بود با پرداخت حقوق اسفند 94 آنان پایان یافت.

پایان مشروط اعتصاب کارگران پیمانکاری کارخانه آهن وفولاد ارفع اردکان پس از 7روز

بامداد امروز5خرداد، کارگران پیمانکاری کارخانه آهن وفولاد ارفع اردکان بدنبال  وعده خیاط مدیرعامل شرکت  وتنظیم صورتجلسه ای، البته بدون مهر و امضا ، به اعتصابشان پس از هفت روز پایان دادند وبرسرکارشان بازگشتند.در صورت بدقولی کارفرما، کارگران حق اعتراض مجدد را برای خود محفوظ میدانند.

به گزارش5خرداد اردکان گویا تا اینجای کار، کارگران پیمانکاری کارخانه آهن وفولاد ارفع اردکان حسن نیت خود را تمام و کمال نشان دادند و حالا نوبت کارفرما است که به وعده هایش عمل کند.

گفتنی است در صورت بدقولی کارفرما، کارگران حق اعتراض مجدد را برای خود محفوظ میدانند.

محمود بهشتی لنگرودی، معلم و فعال صنفی در بیمارستان بستری شد

محمود بهشتی لنگرودی که پس از ۱۳ روز اعتصاب غذای تر و متعاقب آن ۱۰ روز اعتصاب غذای خشک در اعتراض به حکم ۱۴ سال زندان و عدم اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی، پس از ۵ روز بستری شدن دربیمارستان امام خمینی روانه ی منزل شده بود، صبح امروز به تشخیص پزشکان بیمارستان طالقانی به دلیل احتمال بروز مجدد عارضه خونریزی معده (ملنا) دربخش اورژانس این بیمارستان  بستری شد و آزمایشات مختلف برای تشخیص نوع بیماری ایشان درجریان است.َ

خواسته این معلم و فعال صنفی، برگزاری دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی است.

۵ خرداد ۱۳۹۵

منبع:سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران

آزادی 4 فعال کارگری بازداشتی درکامیاران با قید وثیقه

امروزچهارشنبه5خردادماه، امید احمدی ، شاهو صادقی، مهرداد صبوری و آرام  محمدی که روزپنج شنبه30اردیبهشت به اتهام شرکت در مراسم اول ماه مه توسط اداره اطلاعات کامیاران بازداشت شده بودند، با قید وثیقه آزاد شدند.

اخبار کارگری6خرداد1395

صدای اعتراضمان را نسبت به شلاق زدن17 کارگرمعترض معدن طلای‌ آق‌دره رساتر کنیم

17کارگرمعترض معدن طلای آق دره را در ملاعام شلاق زدند!

از قرار معلوم 17کارگرمعترض معدن طلای آق دره را در ملاعام شلاق زدند.

به گزارش6خرداد حقوق معلم وکارگر،شلاق زدن کارگران آن هم به جرم دادخواهی و طلب عدالت، جز شرمگینی برای آمرین و عاملین  این واقعه چیزی باقی نمی گذارد.

متاسفانه کارگرانی که با کمترین دستمزدها در مشاغل سخت مانند معادن مشغول به کار هستند، از آزادی عمل برای دفاع از حقوق خود نیز محرومند و به جرم حق خواهی در معرض احکام قضایی ناعادلانه قرار می گیرند.

 

اعتراض2روزه وهمزمان کارگران معادن تونل4 و همکار

عدم پرداخت ماه ها حقوق کارگران معادن زغال سنگ مناطق کوهبنان وزرند استان کرمان

طی دو روز گذشته (چهارم و پنجم خرداد ماه) جمعی از کارگران دو معدن «تونل 4» و «همکار» بصورت جداگانه نسبت به عدم پرداخت عیدی وعدم افزایش دستمزد سال 95 دست به اعتراض زدند.

با گذشت بیش از دو ماه از شروع سال جدید، هنوز کارگران بخش خصوصی معادن زغال سنگ مناطق کوهبنان وزرند استان کرمان بابت باقیمانده مطالبات مزدی مربوط به سال 94 و دستمزد وعیدی سال 95 طلبکارند.

به گزارش6خردادایلنا،بیش از 5 هزار کارگر معدنچی در مناطق معدنی زرند و کوهبنان استان کرمان در معادن زغال سنگ «همکار»، «هشتونی»  تونل‌های شماره «چهار، دوازده و چهارده»، «باب شکوه»، «پابدانا جنوبی»، «سراپرده»، «گله توت» و «چشمه پودنه» به صورت خصوصی و دولتی کار می‌کنند.

کارگران شاغل در معادن بخش خصوصی از دی ماه سال قبل دستمزد دریافت نکرده و عیدی سال 95 آنان پرداخت نشده است.

این کارگران درباره وضعیت کارگران معادن کرمان در  مناطق کوهبنان و زرند می‌گویند: طی یک سال گذشته بیش از هزار کارگر با تعطیلی کامل دو  واحد معدنی «چشمه پودنه» و «معدن جو» بیکار شده‌اند.

کارخانه کاشی جم بروجرد تعطیل و120کاردیگربیکارشدند

روزگذشته5خردادماه،کارخانه کاشی جم بروجرد با اخراج120 نفر از کارگران این واحد تعطیل شد و اکنون مسئولان ادارات شهری برای برون رفت از این فشارها یکدیگر را به رینگ بوکس فرا می خوانند.

به گزارش6خرداد بازتاب بروجرد،کارخانه کاشی جم بروجرد چندمین کارخانه در بروجرد است که طی سالهای اخیر به دلیل مشکلات زیاد و تعدیل تدریجی نیرو، سرانجام روز گذشته 120 کارگر دیگر لغو قرارداد شدند و این کارخانه تعطیل شد.

قبل از این کارخانه زاگرس خودرو، سامان کاشی ، نساجی با مشکلات تعدیل نیرو و مشکلات مالی همراه بودند و به تدریج چرخ های صنایع یکی پس از دیگری نیمه جان می شوند و کارگران این واحدها بیکار می شوند.

عدم پرداخت2ماه حقوق وعیدی 1400کارگرمعادن زغال سنگ البرز شرقی

جمعی از کارگران معدن البرز شرقی از عدم پرداخت عیدی سال گذشته خود به همراه دو ماه از دستمزد سال جاری خبر دادند.

به گزارش6خرداد ایلنا، با وجود گذشت دوماه از سال جدید، عیدی هزار و 400 کارگر شاغل در معادن  ز

سنگ البرز شرقی به همراه دو ماه دستمزد معوقه آنها هنوز پرداخت نشده است.

این کارگران از وضعیت معیشتی خود ابراز نارضایتی کردند و گفتند: متاسفانه بعد از سال‌ها خدمت در این واحد معدنی، از پرداخت به موقع مزایای مزدی و عیدی محروم هستیم.

پیش از این (تقریبا دو هفته پیش) کارگران مورد نظر از مجموع دوماه معوقات مزدی خود که مربوط به اسفند 94 و فروردین  95 می‌شد، معادل یک ماه (اسفند 94)را دریافت کرده‌اند. براساس اطلاعات؛ این کارگران با اضافه شدن دستمزد اردیبهشت ماه به معوقات مزدی‌شان اکنون بدون

غال احتساب عیدی دو ماه دیگر؛ دستمزد معوقه از کارفرما طلب دارند