آزادی“ ـ اتو رنه کاستیلو“

ترجمه: پيام فرهى
به تمامى رزمندگان انقلابى و كمونيست هاى ايران

اتو رنه کاستیلو 1
آزادى

براى تو
ضربه هاى بسيارى
بر پوستمان گرد آمده
كه حتى ايستاده هم
مرگ برازندمان نيست.ـ
در كشور من
آزادى نه تنها نفسى لطيف از روح است
شجاعت بدنى هم هست.
بر هر وجب منظره اى ابديش
نام تو نوشته شده است:ـ
آزادى.ـ
بر دستان شكنجه شده،ـ
بر چشمانى كه از ضربه ى
حيرت سوگوارى
بازدارنده،ـ
بر فراز پيشانى
آنگاه كه از غرور بال مى زند،ـ
در سينه
آنجا كه انسانى مقاوم
در ما به عظمت فرا مى رويد،ـ
بر پشت ها و پاها
كه اين همه زجر مى كشند،ـ
در بيضه ها
كه به خود مى بالند،ـ
آنجا نام تو
نام لطيف و حساس تو
با اميد و شجاعت
مى سرايد.ـ
ما رنج ضربه هاى عذاب را
در همه جا كشيده ايم
و بارها و بارها نوشته ايم
بر تكه ى كوچكى از پوست
نام تو را
كه ديگر نمى توانيم بميريم
چرا كه آزادى فنا ناپذير است.ـ
البته
اگر آنها بتوانند
به كتك زدن ما ادامه خواهند داد.ـ
اما تو پيروز خواهى ماند
آزادى.ـ
و آنگاه كه ما
آخرين تير را آتش مى كنيم
تو نخستين خواهى بود
كه در حنجره ى هم ميهنان من
بسرايى،ـ
آزادى.ـ
چرا كه هيچ چيز
بر پهنه زمين
زيباتر از مردم آزاد نيست
كه با شجاعت
بر فراز نظامى كه پايان مى يابد
بايستد.ـ

آزادى

اينچنين
خواب مى بيند و بيدار مى ماند.ـ
ما به درون شب مى رويم
يا كه به روز مى رسيم،ـ
به آرامى شيفته ى ـ
نام زيباى تو:ـ
آزادى.ـ
………………………
اتورنه کاستیلو 2این ترجمه از نشریه جهان نو  شماره 5، سال 1366  گرفته شده است.ـ
ـ* اتو رنه كاستيلو (١٩٣٤- ١٩٦٧) شاعر و انقلابى گواتمالايى. در سال ١٩٥٤ بعد از كودتا در ال سالوادور دوران تبعيد را آغاز كرد. در دوره تحصيل حقوق در تبعيد، بورسيه از دانشگاه لايپزيك در رشته ى ادبيات گرفت و بين سالهاى ١٩٥٩ تا ١٩٦٢ در جمهورى دمكراتيك آلمان بسر برد وضمن تحصيل به فعاليتهاى فرهنگى پرداخت. او در سال ١٩٦٦ تصميم به مبارزه مستقيم با حكومت ديكتاتورى كودتا در كشورش گرفت و با عضويت در سازمان  چريكى „نيروهاى مسلح انقلابى“ و در شاخه ى آموزش و تبليغات مبارزه خود را ادامه داد. او هنگام مبارزات چريكى در سال ١٩٦٧ توسط نيروهاى ضدانقلابى كودتا، زخمی و به اسارت گرفته شد و بعد از پنج روز شكنجه، كاستيلوى انقلابى را در پایگاه نظامی „زاکاپا“ زنده به آتش كشيدند.ـ
او در زندگى ادبى خود جوايز ادبى مختلفى در امريكايى لاتين گرفته بود.ـ
.ـ.“تئاتر كاستيلو“ در نيويورك به ياد او اين نام را حفظ كرده است و سالانه جايزه „تئاتر سياسى اتو كاستيلو“ را به گروهاى تئاتر يا هنرمندان اهدا ميكند