365 days

365  روز

 365 صبح همان نگرانی ها

 365 روز همان کار پرمشقت

 365 شبی که انسان میل بیدار شدن ندارد

و اکنون دوباره همان سئوال قدیمی

باز هم یک  365 روز دیگر

 

آری رفقا، شاید سه بار دیگر

شاید ده بار دیگر

اما رفیق ناامیدی نه، ناامیدی نه

 

در این  365 روز

دوباره یک سنگ بنای این خانه فاسد را

بیرون می کشیم

این بدین معناست رفقا

 365 صبح

باید قلبت را با نفرت آکنده سازی

365 روز

صدایت را بلند کنی که ناامیدی نه

365 شب

نیروها را برای آخرین نبرد جمع کنی

زیرا هیچ خدای انتقامی وجود ندارد

انتقام، رفیق مساله توست

 

روزی دوباره سال نوئی می آید

آن گاه قلب تو با ضربه آزادتری می طپد

365 صبح

نه دیگر کار پرمشقت ندامتگاه

365 روز

نه دیگر نگرانی برای سلطه گران

365 شب

در خوشبختی حقوقی که برای شان

جنگیده شده

آنگاه می رسیم  به جهان دستها

و از فراز همه کشورهای رها شده

جرقه می زند از فرستنده های آزاد

رفقا سال نو مبارک!

 

اریش واینرت، 1925

فریده ثابتی،اول ژانویه 2013