مراسم خاکسپاری و یادبود بهرام مهین

بهرام میهن
بهرام میهن

اندوهگین از درگذشتِ رفیق بهرام، انسانی که نمونه ی محبت و صمیمیت بود و در تمامی عمر به آزادی و بهروزی زحمتکشان می اندیشید، یادش را در خاکسپاری و گردهمائی گرامی می داریم.

تاریخ خاکسپاری:
ساعت 10 روزجمعه 24 فوریه در

نشانی:ـ

St.Nikolai Friedhof
Hannover 30167 – An der Strangriede 41
پس از خاکسپاری، به یاد بهرام ساعاتی چند در محل کارگاه ایرانیان گرد هم خواهیم آمد.

نشانی گردهمائی:ـ
Hannover 30451 – Zur Bettfedernfabrik 1

از ساعت 12.

گل برای خاکسپاری تهیه شده است. تقاضا می شود از بهمراه آوردن گل خودداری شود و در صورت تمایل، مخارج تهیه گل را از طریق برگزارکنندگان مراسم برای کمک به خانواده زندانیان سیاسی (فعالین کارگری، سیاسی، اجتماعی) منظور دارید.

بهرام از میان ما رفت، ولی یادش زنده خواهد ماند.

کانون کنشگران سوسیالیست و دمکرات – هانوفر