هدیه رهیاب به مناسبت بیستمین سال آغاز فعالیت گفتگوهای زندان: نزدیکتر بیا رفیق!، رهیاب

نزدیکتر بیا رفیق !ـ
نزدیکتر بیا !ـ
بوی ِ مرگبار ِ نومیدی
همه را تارانده است !ـ
غوغای ِ همه –واگیری ِ گریز
تشنج زاست !ـ
و کنار دستی ات
دیری ست که به آن سوی گرائیده ست !ـ
آن طرفی ست !ـ
* * *
نزدیکتر بیا رفیق !ـ
نزدیکتر بیا !ـ
کولاک ِ سرماست !ـ
بیداد ِ زمهریر !ـ
و دیری ست که تمناّی شور و آتش ِ شوق
از این میانه و میدان
رخت بر بسته ست !ـ
* * *
نزدیکتر بیا رفیق !ـ
نزدیکتر بیا !ـ
روز به روز کمتر می شویم !ـ
انگشت شمارانی خسته ، کوفته ، دلشکسته و مجروح !ـ
نزدیکتر بیا که کولاک ِ تنهایی
استخوان سوزاست !ـ
* * *
نزدیکتر بیا رفیق !ـ
نزدیکتر بیا !ـ
شگفت اوضاعی ست !ـ
غریب روزگاری !ـ
گرمایی هم اگر در اینجا هست
گرمی ِ بازار ِ آرمانفروشان ِ بی شرم
و آدم فروشان ِ بی شرف است
این ! گرمای آتشِ محفل ِ دوستان
و آتش بر افروخته ی یاران به کوهستانها نیست !ـ
اینجا نه جای خواب
نه جای بی خیالی ست !ـ
پلک بر نهیم
دلالان ِ سرمایه
مارا فروختند !ـ
* * *
نزدیکتر بیا رفیق !ـ
نزدیکتر بیا !ـ
هولناک گردنه ای ست !ـ
دست ات را به من بده !ـ
شانه هایت را به شانه هایم نزدیک تر کن !ـ
بگذار از این گردنه
بسلامت بگذریم !ـ
………………………………………………………….
رهیاب
ـ24 سپتامبر2013 برابر با دوم مهرماه1392