فیلم معدن زغال سنگ یورت در آزادشهر: اعتراض در مقابل حسن روحانی به کشته شدن 40 نفر از رفقای هم زنجیر خود

فیلم و متن ارسالی از سوی برهان عظیمی
کارگران معدن زغال سنگ یورت در آزادشهر در مقابل رئیس جمهور حسن کلید به کشته شدن 40 نفر از رفقای همزنجیر خود و باقی مانده و بو گرفتن اجسادشان در معدن و شرایط طاقت فرسای کار و محیط ناامن معدن و بی پدر شدن 137 فرزند ان کارگران اشاره می کنند….
من داغ دارم.. بذارید حرف بزنم…

* لباس شخصیهای بیشرف می خواهند میکروفن را از دست این کارگر آگاه و مبارز بگیرند!

صدای پای انقلاب به گوش میرسد!
انقلاب دورخیز برداشته است!

کمونیستهای انقلابی خود را برای رهبری سیاسی مبارزات کارگران جان به لب رسیده و همچنین برای سرنگونی نظام ضد کارگری حاکم و استقرار جامعه نوین سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا آماده کنید!

طبقه کارگر برای خاتمه دادن به شرایط دهشتناک زندگی اش و خاتمه دادن به اختلاف، ستم طبقاتی و استثمار جامعه سرمایه داری تحت حاکمیت جمهوری اسلامی راهی مگر سرنگونی این نظام ضد بشری از طریق انقلاب کمونیستی و ایجاد جامعه سوسیالیستی تحت رهبری دیکتاتوری پرولتاریا ندارد.

طبقه کارگر به انقلاب نیاز مبرم دارد و نه چیزی کمتر از آن.
سرنگونی نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی هم ممکن و هم ضروری است.

نه! در انتخابات فرمایشی شرکت نمی کنیم!
نه به انتخابات، تحریم آن و آری به انقلاب کمونیستی!
زنده باید کمونیسم و دیکتاتوری پرولتاریا!ـ