مصاحبه همایون ایوانی با جابر کلیبی- بخش پنجم: دهه هفتاد میلادی و بازتاب مبارزه قهرآمیز در جو سیاسی اروپا