جشنواره بین المللی سینمای تبعید – سوئد برگزار می کند: نمایش فیلم وجلسه بحث و گفتگودرهفته جشنواره همجنسگرایان و دگرباشان

جشنواره بین المللی سینمای تبعید – سوئد برگزار می کند:ـ

نمایش فیلم وجلسه بحث و گفتگودرهفته جشنواره همجنسگرایان و دگرباشان

HBTQ

شهرگوتنبرگ – سوئد

به مناسبت هفته ی جنبش برابر طلبی حقوق سیاسی، اجتماعی واقتصادی همجنسگرایان، ترنس ها، فراجنسی ها فیلم „رانده از ایران“ را جشنواره ما به نمایش می گذارد. فیلم „رانده از ایران“ سند زنده و تکان دهنده ای است – از زندگی تبعیض آمیز وتحقیرگرایانه دگرباشان جنسی در یک „جامعه – خانواده“ تحت سلطه مذهب، سنت ها، باورها و هنجارهای فرهنگی واجتماعی عقب افتاده!ـ

به باورجشنواره ما، نمایش این فیلم ارزنده،همراه با حضورعلنی یکی از شخصیت های ایرانی جنبش جهانی

HBTQ

ـ“ مجید صفوی“ در جلسه بحث و گفتگوی بعد از نمایش فیلم؛ می تواند دردگرگونی افکارعمومی – تغیرو اصلاح رفتارها نسبت به این گروه ها؛ به ویژه نزد ایرانیان مهاجر- تبعیدی وهمچنین دیگر ملیت ها تاثیر گذاشته و آنها را درشناخت عمیق تراین معضل تابوزده – نه تنها درایران، بلکه دردیگر جوامع پیرامونی یاری رساند.ـ

برنامه:ـ

نمایش فیلم مستند „رانده از ایران“ ، ساخته فرید حائری نژاد

                                          به زبان فارسی با زیرنویس انگلیسی – مدت 60 دقیقه

                                          محصول هلند

بحث و گفتگو با حضور مجید صفوی

تاریخ برنامه: چهارشبه 7 ژوئن

زمان برنامه: ساعت 6 بعد از ظهر

محل برنامه: موزه فرهنگ های جهان

ورود آزاد 

باهمکاری موزه فرهنگ های جهان، جشنواره وست پراید

HBTQ

گوتنبرگ واتحادیه آموزشی سندیکاهای کارگری سوئد

ABF

 فیلم مستند "رانده از ایران" ، ساخته فرید حائری نژاد.

فیلم مستند „رانده از ایران“ ، ساخته فرید حائری نژاد.