شهر کدام دیگران؟، شماره 73 منجنیق منتشر شد

جامعه ی مدنی یا کارگزار قدرت زدایی از فرودستان؟
1 – روابط اجتماعی و مناسبات قدرت در بحث های مربوط به مداخله در وضعیت فرودستان یکی از زوایای پنهان فعالیت سازمانهای غیردولتی است که تا حدود زیادی پوشیده مانده و چندان مورد توجه قرار نگرفته است. سازمان‌های غیردولتی پس از استقرار در مناطق حاشیه ای، شروع به ارائه ی خدمات به فرودستان می کنند و رابطه ای خدمات دهنده و خدمات گیرنده میان آنها و گروه هدف ایجاد می‌شود. این رابطه مبتنی بر روابطی از قدرت نیز هست، زیرا که کنترل منابع و نحوه‌ی هزینه کرد کلی یا کاربست آنها بر اساس تصمیم و سیاست های آن سازمان تعیین می‌شود. در سطح جزئی تر یعنی نحوه‌ی ارائه ی خدمات نیز چنین مناسبات قدرتی جریان دارند. به عنوان مثال معمول افراد آسیب دیده که به واسطه ی نیازشان به خدمات، به مددکاران مراجعه می‌کنند با نوعی از مشروط سازی خدمات مواجه می‌شوند. مشروط سازی خدمات یکی از استراتژی های رایج مددکاران و مشاوران است و به این معناست که خدمت یا امکانی خاص تنها در صورتی ارایه می شود که عمل یا رفتار یا نتیجه ای خاص توسط فرد دریافت کننده انجام یا حاصل شود. درآموزش های دانشگاهی معموال دانشجویان مددکاری از به کار بردن چنین روشی در فعالیت حرفه ای خود منع می‌شوند اما ماهیت فردگرا و خدماتی رویکرد غالب و جریان اصلی در مددکاری خواه ناخواه باعث می‌شود در میدان عمل و در مواجهه با مسائل عملی چنین برخوردی رایج باشد. به 5 شهر کدام دیگران عنوان مثال: اگر شب به گرم خانه نروی، فردا از کوپن حمام یا نهار خبری نیست یا اگر باز بچه ات را موقع تکدی روی دوشت ببندی، دیگر در کلاس خیاطی راهت نمی‌دهیم. در مواردی که نوعی وابستگی عاطفی نسبت به مددکار در فرد دریافت کننده ی خدمات ایجاد می‌شود، موارد متعددی دیده شده که به جای خدمات، امور دیگری مانند لبخند، اخم، قهر و… و نشانه های خاص گفتاری یا حالت چهره به عنوان پاداش/ جزای شرط جایگزین می‌شوند. اصلی ترین منتقدان رویکرد سوء عملگران، ( اجتماعی رادیکال)  و حق محور هستند.

برای خواندن نسخه کامل پی دی اف لطفا اینجا کلیک کنید