ريل‌هاى زير پا، بهروز داودى

عکس از علی دروازه غاری
عکس از علی دروازه غاری
تن مي‌دهى  به  ريل ها
در زير پايت
درست، همانگونه
كه
دل  داده اى
به  عادت هايت
كاش
اسيرِ دلت بودى
تا
برده ى
عادات ات
پاريس – ٤ ژوئيه ٢٠١٧