سه گانه های موسیقیایی برنامه ی گشایش، دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی سینمای تبعید، گوتنبرگ – سوئد 2015

پاره نخست

 

 

 

پاره دوم

 

 

پاره سوم