جنایتکاری که بر صندلی جلاد پورمحمدی می نشیند، بهروز سورن

عکس گور جمعی زندانیان سیاسی در حوالی شهر اهواز

عکس گور جمعی زندانیان سیاسی در حوالی شهر اهواز

معرفی علیرضا آوایی توسط حسن روحانی  نشان داد که چنین طرحی در کار نبوده است. رد پای علیرضا آوایی در طول حاکمیت جمهوری اسلامی و بویژه در ده سال اول حاکمیت آن در کشتار زندانیان سیاسی تمام قد دیده می شود. به تعبیری دیگر ایشان نیز نه تنها اعدام بلد بوده و در این زمینه ید طولائی داشته است که مهارت بسیاری در کشتار زندانیان سیاسی بی دفاع در زندانهای جنوب کشور و ایجاد گورهای جمعی داشته است. تعویض آوایی با مصطفی پورمحمدی تنها تغییر یک چهره پلید با دیگری است که در طی ده سال اول حاکمیت اسلامی در ابعاد استانی ( خوزستان ) جنایت می کرده است

 

****

بیاد داریم که حسن روحانی در تبلیغات پیش انتخاباتی خود مکرر گفت که برخی فقط اعدام بلد بودند و در سی و چند سال گذشته اعدام کرده اند. پس از این گفته ها نگاه ها به مصطفی پورمحمدی عضو هیئت مرگ زندان ها در سال 1367 که کشتار سراسری زندانیان سیاسی در آن سال را از افتخارات خود دانسته است, خیره شد. بسیاری امید داشتند که ضمن برکناری این مهره رسوا ( که نوار منتشر شده منتظری نقش بسزایی در افشای بیش از پیش چهره جنایتکارانه او داشت ) جایگزین او در سی و چند سال گذشته اعدام نکرده باشد و بنوعی بری از چوبه اعدام و طناب و گورهای جمعی باشد.

معرفی علیرضا آوایی توسط روحانی اما نشان داد که چنین طرحی در کار نبوده است. رد پای علیرضا آوایی در طول حاکمیت جمهوری اسلامی و بویژه در ده سال اول حاکمیت آن در کشتار زندانیان سیاسی تمام قد دیده می شود. به تعبیری دیگر ایشان نیز نه تنها اعدام بلد بوده و در این زمینه ید طولائی داشته است که مهارت بسیاری در کشتار زندانیان سیاسی بی دفاع در زندانهای جنوب کشور و ایجاد گورهای جمعی داشته است. تعویض آوایی با مصطفی پورمحمدی تنها تغییر یک چهره پلید با دیگری است که در طی ده سال اول حاکمیت اسلامی در ابعاد استانی ( خوزستان ) جنایت می کرده است و هم اکنون روحانی او را در صدر قوه قضائیه قرار داده است.

وزیر دادگستری پیشنهادی روحانی به مجلس شورای اسلامی در آن اوان دادستان عمومی و انقلاب دزفول و سپس اهواز بوده است. گفته میشود که او نیز عضو هیئت مرگ آور زندان یونسکو دزفول و اهواز به همراه شمس الدین کاظمی رئیس زندان و نماینده ای از اطلاعات در سال 1367 بوده است. اتحادیه اروپا وی را ناقض حقوق بشر دانسته و از سفر او به این کشورها جلوگیری میکند. همین اتحادیه بنابر اسناد منتشر شده و سوابق وی کلیه دارائی های آوایی در اروپا را توقیف کرده است. آوایی مدارج ترقی خود را در دستگاه جنایتکار حاکم با عبور از روی اجساد پاک بسیار جوانان مجاهد و مبارز بدست اورده است. بعبارت دیگر جنایتکاری با سابقه و شناخته شده و سوگلی دولت روحانی است.

معاونت وزیر دادگستری, رئیس کل دادگستری تهران, رئیس کل دادگستری لرستان – استان مرکزی – استان اصفهان, رئیس سازمان ثبت و احوال کشور, رئیس دفتر ویژه رئیس جمهوری و مستشار عالی انتظامی قضات از دیگر مسئولیت های او بوده است. روحانی با این اقدام خود همانطور که انتظار میرفت بار دیگر اعلام کرد که نه تنها به گفتارهای پیش از انتخابات خود پایبند نیست بلکه در صدد است که سیاست اعدام و خشونت تا کنونی را همچنان ادامه دهد. علیرضا آوایی در طول مسئولیت خود بعنوان دادستان عمومی انقلاب دزفول و اهواز به بی رحمی و وحشی گری معروف بوده است و بروایتی در اعدام و قتل نوجوانان زندانی سیاسی ( زیر 18 سال و در حوالی زندان یونسکو ) شرکت داشته است.

بهروز سورن