كودكانِ كار، بهروز داودى

درد بزرگ تو چيست
دست هايم  آقا
خوشحالى بزرگ تو كدام است
خواب هايم   آقا
بزرگ ترين  آرزويت
آرزو چيست 
أدامس  ميخرى  يا نه ؟
 
پاريس – ١٤ اوت ٢٠١٧
دستهاى خاوران

دستهاى خاوران