یادمان قتل عام زندانیان سیاسی در دهۀ شصت در لندن و تورنتو

یادمان قتل عام زندانیان سیاسی در دهۀ 60

در بیست و نهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی توسط رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی، گرد هم می آییم تا یاد تمامی کمونیست ها و مبارزینی که در کشتار دهه 60 و قتل عام سال 1367 جان باختند را گرامی داریم؛ صدای خانواده های داغدار و بازماندگان دلیر آنها را به گوش جهانیان برسانیم؛ از مبارزات حق طلبانه کارگران و توده های تحت ستم که چهارگوشه ایران را فرا گرفته حمایت کنیم؛ فریاد زندانیان سیاسی و مقاومت آنها در مقابل دژخیمان حاکم را در افکار عمومی انعکاس دهیم؛ و

چهره ضد خلقی رژیم جلاد جمهوری اسلامی و همه دار و دسته های درونی آن را در افکار عمومی مردم آزادیخواه افشا کنیم!ـ

جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد!ـ

زندانی سیاسی به همت توده ها آزاد باید گردد!ـ

زمان: ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر شنبه 9 سپتامبر 2017

مکان: لندن، میدان“ ترافلگار

سازمان دمکراتیک ضدامپریالیستی ایرانیان در انگلستان

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن

یادمان تورنتو 2017

یادمان تورنتو 2017

تظاهرات لندن

تظاهرات لندن