مصاحبه تلویزیون دریچه با احسان حقیقی نژاد از سخنگویان هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران

مصاحبه تلویزیون دریچه با احسان حقیقی نژاد از سخنگویان هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران درباره برنامه های گردهمایی سراسری در سوم سپتامبر انجام شده است. او از دلایل پیوستن خودش و نسل جدید به فعالیت های جنبش دادخواهی سخن می گوید. شما را به دیدن این مصاحبه دعوت می کنیم