شب بزرگداشت یادمان جانباختگان دهه ٦٠ و ٢٥ سال پس از ترور میکونوس سپتامبر ١٩٩٢ در برلین

٢٩ سال پس از قتل عام زندانیان سیاسی ایران- تابستان ١٣٦٧

برنامه:ـ

افتتاحیه
ـ برونو یوست ( دادستان بازنشسته فدرال )ـ
جنبه های حقوقی دادرسی میکونوس

ـ شورا مکارمی ( مردم شناس، بازمانده جانباختگان دهه ٦٠ )ـ
خشونت های بنیادی و سیاست های انکار در ایران امروز

ـ موزیک: سپیده صفی آریان ( نوازنده تار)ـ

زمان: شنبه ١٦ سپتامبر٢٠١٧،ساعت ١٩
مکان: کارگاه فرهنگ ها:ـ
Werkstatt der Kulturen Wissmannstr. 32
( U-Bahnhof Hermannplatz )

شب بزرگداشت یادمان جانباختگان دهه ٦٠

شب بزرگداشت یادمان جانباختگان دهه ٦٠