نشستی با دست اندرکاران”هفتمین گردهمآیی سراسری درباره ی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی در ایران“ـ

نشستی با دست اندرکاران”هفتمین گردهمآیی سراسری درباره ی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی در ایران“ـ

گفتمان سیاسی اجتماعی

زمان برنامه: 20:00اروپای مرکزی، 22:30 تهران ، 2:00 بعدازظهر نیویورک

PaltalkàView AllàAll LanguagesàIran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

شنبه 1 مهرماه 1396 : 23 سپتامبر2017

نشستی با دست اندرکاران”هفتمین گردهمآیی سراسری درباره ی کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی در ایران“ـ