بروشور برنامه‌ها و ساعات هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران منتشر شد

مسیر رسیدن به محل گردهمایی از فرودگاه

با

S-Bahn

شماره 5 به سمت ایستگاه مرکزی قطار

Hauptbahmhof

با خط 10 به سمت

 َAhlem

ایستگاه

Unger Straße (9. Haltstelle)

یعنی 9 ایستگاه از ایستگاه مرکزی قطار پیاده شده و 2 دقیقه پیاده سمت چپ پیچیده و به محل برگزاری گردهمایی:ـ

Windheimstraße 4, Freizeitheim Linden

بروشور هفتمین گردهمایی سراسری

بروشور هفتمین گردهمایی سراسری

 

بروشور هفتمین گردهمایی سراسری

بروشور هفتمین گردهمایی سراسری

بروشور هفتمین گردهمایی سراسری

بروشور هفتمین گردهمایی سراسری

بروشور هفتمین گردهمایی سراسری

بروشور هفتمین گردهمایی سراسری

برای داون لود نسخه پی دی اف فارسی بروشور هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران لطفا اینجا کلیک کنید

برای داون لود نسخه پی دی اف آلمانی بروشور هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران لطفا اینجا کلیک کنید