پروانه بوکا – پیام حزب چپ آلمان به هفتمین گردهمایی سراسری در باره کشتار زندانیان سیاسی درایران – آلمان – هانوفر -2017