ویدئو کلیپی از جانفشانان سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر

طرح از گفتگوهای زندان
طرح از گفتگوهای زندان

به یاد زنان و مردانی که تا آخرین نفس به آرمان خود پای فشردند و بر حقانیت آن جان دادند. زنده باد راهشان و پر رهرو باد آرمان زحمتکشان !ـ با تشکر از مهرزاد دشتبانی

/