2017 ‎سخنرانی سليمان کوچان دبير کنفدراسيون کارگران ترکيه در آلمان در هفتمین ‏گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران – آلمان – هانوفر- تابستان

سخنرانی سليمان کوچان دبير کنفدراسيون کارگران ترکيه در آلمان در مورد پاراگراف

129A , 129B

‎هفتمین ‏گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران – آلمان – هانوفر- تابستان 2017