گرامی داشت علی اشرف درویشیان ــ کاظم شهریاری روخوانی یک قصه

علی اشرف درویشیان
علی اشرف درویشیان

گرامی‌داشت علی اشرف درویشیان
جمعیت کردهای مقیم فرانسە کلیە دوستان و دوست داران ادبیات شورشگر و فرهیختگان آزادە در روز یک‌شنبە دهم دسامبر .2017