مبارزه و مقاومت در زندان (2)- گفتگو با چند تن از زندانیان سیاسی سابق- علی دروازه غاری