ضد انقلاب فرهنگی: پنجره ها (تولید برنامه: نوروز 1389). برنامه ای در باره ضد انقلاب فرهنگی در دهه شصت و آعاز سرکوب گسترده، با گفتارهایی از مژده ارسی، همایون ایوانی، فرخنده

ضد انقلاب فرهنگی: پنجره ها (تولید برنامه در نوروز 1389).ـ

برنامه ای در باره ضد انقلاب فرهنگی در دهه شصت و آعاز سرکوب گسترده ، با  گفتارهایی از مژده ارسی، همایون ایوانی، فرخنده

 

 

جانفشانان روزهای ضدانقلاب فرهنگی در اردیبهشت 1359

جانفشانان روزهای ضدانقلاب فرهنگی در اردیبهشت 1359