سخنان خاکوبو سیلوا نوگالس (فرمانده آنتونیو) ـ ارائه شده در سمینار «چهل سال سرکوب، چهال سال مقاومت» سی امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی ایران.