زمینه ها و پیامدهای کشتار سراسری زندانیان سیاسی . فیلم سخنرانی همایون ایوانی از همکاران گفتگوهای زندان در بزرگداشت جانفشانان و جانباختگان دهه شصت، برلین

زمینه ها و پیامدهای کشتار سراسری زندانیان سیاسی . سخنرانی همایون ایوانی از همکاران گفتگوهای زندان در بزرگداشت جانفشانان و جانباختگان دهه شصت در زندان های جمهوری اسلامی ، برلین . 15 سپتامبر 2018 که توسط کانون پناهندگان سیاسی و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران در برلین سازماندهی شده بود.