گرامی باد 18 مارس، روز جهانی زندانیان سیاسی

ـ #روز_جهانی_زندانیان_سیاسی #همه_زندانیان_سیاسی_را_آزاد_کنید! 18 مارس نه تنها یاد آور قیام کمون پاریس در سال 1871، بلکه یادآور انتقام خونین ارتجاع متحد اروپا علیه کمونارها ‌‏‌‏است. این انتقام خونین بورژوازی علیه کمون به قیمت جان بیش از 25 هزار زن و مرد کمونار منجر شد. 3 هزار نفر ‌‏‌‏در زندان ها به قتل می رسند و 13 هزار و هفت صد نفر به حبس های دراز مدت و بیشترین شان به حبس ابد محکوم ‌‏‌‏شدند. اما تاریخ کمون در خاطره جنبش سوسیالیستی، کمونیستی و آنارشیستی، نه به عنوان یک شکست، بلکه سرآغاز ‌‏‌‏نبردی تلقی می شود که تا به امروز ادامه دارد. در سال 1923 „بین الملل کمک ها سرخ“ که ‏در سال 1922 ‏بنیانگذاری شده ‏بود، 18 مارس را به عنوان „روز جهانی کمک به زندانیان سیاسی“ اعلام کرد. ‏ در سال 1999 به ابتکار „لیبرتاد“ و „کمک های سرخ“ در آلمان کنفرانسی با نام ‌‌‏“لیبرتاد“ و با شعار „آزادی برای همه ‏زندانیان سیاسی“ تشکیل شد که در آن گروههای مختلفی از زندانیان سیاسی سابق ‌‏از اقصی نقاط جهان گرد آمدند تا ‏ضمن انتقال تجاربشان، پرده از جنایات بی پایان علیه زندانیان سیاسی بردارند. در این ‌‏کنفرانس بار دیگر 18 مارس، ‏تاریخ اولین انقلاب کارگری در تاریخ، به عنوان „روز جهانی زندانیان سیاسی“ اعلام ‌‏می شود. از آن تاریخ به بعد در ‏بسیاری از نقاط جهان، از جمله بسیاری از شهرهای آلمان تظاهرات و جلسات مختلفی به ‌‏این مناسبت در دفاع از ‏زندانیان سیاسی برگزار می شود.

گرامی باد 18 مارس روز جهانی زندانیان سیاسی
گرامی باد 18 مارس روز جهانی زندانیان سیاسی