یاد روز نامه – سوم فروردین

‏در ۳ فروردین هم صدا می‌زنیم عاشقان شرزه‌ی سالهای سیاه را. صدا میزنیم آنها را که با شب نزیستند و رفتند تا شهر خفته بداند، آنها کیستند… ‏ #یاد_روز_نامه #خاوران #کشتار_زندانیان_سیاسی #زندانیان_سیاسی