یاد روز نامه – چهارم فروردین

چهارم فروردین نامها را صدا میزنیم تا تا آتش نهفته به خاکستر، آشفته ‌تر ز نعره‌ ی خورشید‌های تیر، از قلب خاک‌ های فراموش سرکشد…

‏ #یادروزنامه #خاوران #کشتارزندانیانسیاسی #زندانیان_سیاسی