یاد روز نامه – هفتم فروردین

از پا افتاده! کیست آنکه انتقامت را خواهد ستاند؟‬

‫تو، آنکه ضربه ها بر او فرود می آید،‬ـ

‫که ندای برادران زخمی اش را می شنود.‬ـ

‫ناتوانی به ما نیرو می بخشد تا به تو وامش دهیم.‬ـ

‫همرزم، بیا، ما انتقامت را خواهیم ستاند‬

همه چیز یا هیچ چیز، همه مان یا هیچکداممان.‬ـ

‫⁧‫#برشت‬⁩‬ ‫⁧‫ #یادروزنامه ⁩ #خاوران #کشتارزندانیانسیاسی ‬⁩ ‬ #زندانیان_سیاسی