هم‌اندیشی چپ: کارگران و انقلاب در شرایط کنونی- بخش ۳: پیوند با جنبش دادخواهی، منشور مطالباتی، سازماندهی


با شرکت محمد صفوی، مجید تمجیدی، گرداننده همایون ایوانی

بخش سوم: ـ

پرسش‌های دریافتی درباره پیوند جنبش‌ها و جنبش دادخواهی، منشور مطالباتی کارگران و زحمتکشان، بازهم مسئله سازماندهی و صف آرایی نیروها
ـ * ما درباره همرزمی و پیوند جنبش‌های مختلف و مطالباتشان در دو وبینار گذشته صحبت کردیم. جای یک جنبش، یک تلاش مداوم که حتی در دوره‌های رکود و سرکوب نیز نتوانسته خاموشی بگیرد، در بحث‌هایمان خالی بود: جنبش دادخواهی و مبارزه برای دفاع از آزادی زندانیان سیاسی و حقوق آنها. شما پیوند جنبش کارگری، جنبشهای اجتماعی و هویتی و نیز جنبش دادخواهی را چگونه می بینید و ارزیابی می‌کنید؟

ـ * آیا ظرفیت گسترش ایده „منشور مطالباتی کارگران و زحمتکشان“ برای تفاهم و تدوین منشور مشترک جنبش‌های اجتماعی و مطالبات پایه‌ای آن را راهگشا برای روشن کردن قدم‌های بعدی ائتلاف پایینی‌ها، ستم دیدگان و مردم کوچه و بازار که از تهاجم دولت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، آن هم در هارترین شکل نئولیبرالی و رانت خوارش، هر روزه آسیب و آزار می بینند، نیست؟ آیا یک شانس جدی در این زمینه وجود دارد یا شما موانعی در این راه می‌بینید؟

ـ * تجربه خیزش‌های دی ماه 96، آبان 98 و خیزش زن، زندگی آزادی نشان می‌دهد که در لحظه اوج گیری اعتراضات، طبقه کارگر – حداقل در این مورد بخش فقیر و بدون قرارداد ثابت و آینده کاری نامطمئن – را نه در محل کار، بلکه در خیابان و میدان باید یافت و تماس گرفت و نه در محل کار. آیا تمرکز بر روی گسترش شبکه سراسری بین طبقه کارگر و از سوی دیگر ارتباط فی ما بین شبکه‌های سراسری مبارزه و همکاری و همرزمی با معلمان، جوانان و دانشجویان و زنان و خلق‌ها، افق جهش گذر به سطح بعدی سازماندهی را باز نمی‌کند. چیزی شبیه فدراسیون یا کنفدراسیونی از شبکه‌های همرزم، همدرد و مبارز؟ یا شکل دیگری از ائتلاف کارگران، تهیدستان و لایه‌های اجتماعی پایینی اجتماع، که کاستی و جای خالی یک سازمان سراسری و سیاسی نیروی کار را تا حدی جبران کنند؟