هم‌اندیشی چپ: کارگران و انقلاب در شرایط کنونی – بخش دوم: طبقه کارگر و رابطه آن با سایر جنبش‌ها

کارگران و انقلاب در شرایط کنونی
با شرکت محمد صفوی، مجید تمجیدی
گرداننده همایون ایوانی
بخش دوم: طبقه کارگر و رابطه آن با سایر جنبش‌های طبقاتی، اجتماعی و هویتی

ـ * رابطه و تاثیر متقابل جنبش کارگری با سایر جنبش‌های طبقاتی، اجتماعی و هویتی در ایران را چگونه می‌بینید؟

ـ * جنبش‌های مختلف چه تاثیری در به وجود آوردن فضا و خیزش کنونی داشته‌اند؟

ـ * از نظر شما، خیزش کنونی چه خاستگاه و جایگاه طبقاتی را بازتاب می دهد؟ حرکت قشر طبقه متوسط علیه سیستم حاکم هست؟ یا ترکیب طبقاتی و بافت اجتماعی گسترده‌تری را شامل می‌شود؟

ـ * آیا در تعاریف و مرزبندی جنبش‌ها بیشتر توجه ما بایستی به مفهوم جامعه‌شناسانه طبقات و اقشار باشد – مثلا تاکید و تفکیک طبقه کارگر با لایه‌های مختلف خرده‌بورژوازی (مثلا کارمندان، دهقانان و…)، یا دیدن آن‌ها را در افقی وسیع‌تر و در پهنه مبارزه طبقاتی عمومی که معمولا با اشاراتی مانند اردوی کار و زحمت، فرودستان، انبوه خلق و یا نظایر آن که به خصیصه عمومی ضدسرمایه‌دارانه نیروهای اجتماعی و اهداف مبارزه سیاسی مشترکشان توجه دارد؟