پادگفتارهای تسلیم‌طلبی – 5: این رژیم هفت رنگ! درباب رنگ ستادها و شوهای انتخاباتی، همایون ایوانی

در این قسمت استدلال یا گفتار تسلیم‌طلبانه‌ی مربوط به „بازی رنگ‌های انتخاباتی رژیم“ را زیر ذره‌بین خواهم گرفت. این بازی … پادگفتارهای تسلیم‌طلبی – 5: این رژیم هفت رنگ! درباب رنگ ستادها و شوهای انتخاباتی، همایون ایوانی weiterlesen