خورشید در فراموشی غروب می کند!!! م

در کوبانی خورشید غروب نمی کند

نه! خورشید غروب نمی کند

هنگامی که سلاح زنان و مردان

سینه سرمایه را نشانه رفته است

در کوبانی خورشید غروب نمی کند

هنگامی که غرش مسلسل زنان

جهل و خرافه را به خاک می کشد

نه! خورشید غروب نمی کند

هنگامی که هزاران دست سلاح می جویند

در کوبانی خورشید غروب نمی کند

هنگامی که میلیونها قلب در جهان برایش می تپد

و زنان کوبانی در سنگرها برای رزم بیقرارند

نه! در کوبانی خورشید غروب نمی کند

همچنان که در سنندج و پاوه و سقزو ….

غروب نکرد

خورشید در فراموشی غروب می کند

کوبانی فراموش ناشدنی است

محمود خلیلی

مهر ماه 1393