فراخوان: „18 ماه مارس“ روز جهانی زندانیان سیاسی و سازماندهی دفاع مشترک از آنان است.

طرح از گفتگوهای زندان
طرح از گفتگوهای زندان
در بزرگداشت خاطره همه به خون خفتگان راه آگاهی و آزادی ؛  زندانیان سیاسی اعدامی تا همین لحظه .

طرح از گفتگوهای زندان

طرح از گفتگوهای زندان

در افشای  فاجعه نسل کشی از آگاهی در کشتارهای دسته جمعی دهه 60 و سال 67 و اعلام همراهی با جان بدربردگان این فاجعه ننگین تاریخی ،
 روز چهارشنبه 18 مارس 2015 از ساعت 11 تا 15 ، با برپائی میز کتاب در محل :  Sevatiiplatz  خاطره آنان را گرامی میداریم .
هم اکنون دهها تن از فعالین آگاه ترک و کرد و… و فعالین مدافع حقوق پناهندگی در آلمان و  صدها تن از زنان و مردان آگاه در جوامع دیگر، بدلیل اعتراضات خود علیه حکومت های استبدادی و ارتجاعی و شبه فاشیستی در زندانهای مختلف  نگهداری میشوند و زیر شکنجه های غیر انسانی بسیاری نیزجان خود را هم از دست میدهند.
 در پشتیبانی و دفاع از زندانیان سیاسی که  در زندانهای ایران و جوامع دیگربه گروگان گرفته شده اند و در تعمیق دفاع همه جانبه از آنان و همفکری و تبادل نظر پیرامون راه کارهای دفاع مشترک و تحمیل آزادی بی چون و چرای زندانیان سیاسی ، حضور دخالت گر و آگاه تک تک انسانها تعئین کننده است.
ما خواهان تغئیر در مناسبات حاکم هستیم !
نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم!
و در حد توان خود در جمع کردن بساط جعل و جهل حاکم ،تلاش خواهیم نمود
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
زندان شکنجه ، ….، اعدام ملغی باید گردد!
نابود باد نظام سرمایه داری در ایران و جهان
Aufruf
An alle die am 18.März nicht auf Reisen sind
Der Kampftag für die Freiheit der politischen Gefangenen ist der 18.März. Obwohl dieses Thema in Münster wenig Beachtung findet werden wir auch dieses Mal wieder unsere Meinung kundtun.
Unsere Freund/innen aus der Anatolischen Föderation,… welche in deutschen Gefängnissen mit Isolation gefoltert werden und alle politischen Gefangenen weltweit brauchen unsere Solidarität.
Gleichzeitig verschärfen sich die Fluchtursachen an erster Stelle die Terrorkriege der NATO.
Flüchtlinge die es bis nach Deutschland schaffen, werden per Gesetz zu Menschen zweiter Klasse. Die Repression gegen Aktive diesen Zuständen trotzenden Geflüchteten nimmt empörende Ausmaße an. Die Vernichtung der Minimalrechte für geflüchtete Menschen ist im vollen Gange. Auch politisch Verfolgte fliehen nach Deutschland. So ist der 18.März selbstverständlich auch ein Kampftag für gleiche Rechte. Und in diesem Sinne ein Tag für die Abschaffung aller rassistischen Sondergesetze. An erster Stelle des §129b.
Wir stehen am 18.März wie bisher jedes Jahr am Sevatiiplatz. Von 11:00-15:00 Uhr. Und Alle die solidarisch diskutieren, uns oder sich informieren wollen sind herzlichste eingeladen.
کانون سیاسی پناهندگان
Verein für politische Flüchtlinge
C/O Die Brücke .Wilmergasse 2. 48143 Münster