گرامى باد ١٨ مارس، روز جهانى زندانيان سياسى

گرامى باد ١٨ مارس، روز جهانى زندانيان سياسى
گرامى باد ١٨ مارس، روز جهانى زندانيان سياسى

18. März, Internationaler Tag der politischen Gefangenen !
گرامى باد ١٨ مارس، روز جهانى زندانيان سياسى

ترجمه متن پوستر

کارگران محترم: ـ

بیاد داشته باشید!ـ

ما برای شما در اینجا  (درون زندان) هستیم

شما برای ما در آنجا (بیرون  زندان)

ما در اینجا (درون زندان) هستیم برای شما

شما در آنجا (بیرون  زندان) هستید برای ما

گرامى باد ١٨ مارس، روز جهانى زندانيان سياسى

گرامى باد ١٨ مارس، روز جهانى زندانيان سياسى