بهاران خجسته باد

بهاران خجسته باد
بهاران خجسته باد

زيباترين حرفت را بگو
شكنجه پنهان سكوتت را آشكاره كن
و هراس مدار از آنكه بگويند
ترانه‌يي بيهوده مي خوانيد
چرا كه ترانه ما
ترانه بيهودگي نيست
چرا كه عشق
حرفي بيهوده نيست
حتي بگذار آفتاب نيز بر نيايد
به خاطر فرداي ما اگر
برماش منتي است
چرا كه عشق
خود فردا‌ست
خود هميشه است

بهاران خجسته باد

بهاران خجسته باد