نگاه هفته: دو برنامه از دریچه و کارزار حمایت از مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه زنان در ایران، الهه امانی و یاسمین میظر

طرح از گفتگوهای زندان
طرح از گفتگوهای زندان
الهه امانی

الهه امانی

یاسمین میظر

یاسمین میظر

این هفته نگاهی داریم به دو برنامه تلویزیون دریچه به مناسبت 8 مارس روز جهانی

***

برنامه 8 مارس تلویزیون دریچه کارزار حمایت از مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه زنان در ایران

بخش نخست:زنان و طبقات
یاسمین میظر

بخش دوم:وضعیت زنان درایران
با الهه امانی ،فعال حقوق بشرومسائل زنان